Gouverneur Cathy Berx

Het besmettelijke coronavirus (COVID-19) houdt ernstige gezondheidsrisico's in. In de provincie Antwerpen komt de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx wekelijks samen om de gezondheidssituatie op de voet te volgen. Tijdens dit overleg worden ook vragen van lokale besturen, burgers, bedrijven, instellingen, … besproken.

Op de website van de gouverneur vind je info over de strijd tegen het coronavirus COVID-19, met een overzicht van de voorbije en huidige politieverordeningen die de gouverneur na de Antwerpse maatregelen die op 26 augustus afliepen, bijkomend uitvaardigde.

Cathy Berx op locatie

Rol van de gouverneur

Sinds 1 mei 2008 heb ik het voorrecht om gouverneur te zijn van de mooiste en boeiendste provincie van het land. In mijn eerste openingsrede voor de provincieraad omschreef ik mijn rol als volgt: “Ik droom van een provincie waarin al het goede dat op zovele plaatsen bestaat, zichtbaar wordt voor meer en meer mensen. Ik droom van een provincie waarin sterke gezinnen, jongeren en ouderen, mensen zonder of met een migratieachtergrond, met of zonder handicap zich gesterkt weten. En ik droom ervan dat wij daar samen met de lokale besturen en ingebed in een Vlaams, federaal en Europees kader verder enthousiast en ambitieus werk van maken." Nu, 12 jaar later, koester ik die droom nog steeds en doe ik er alles aan om, samen met een enthousiaste deputatieploeg en heel wat gemotiveerde medewerkers, hier ook effectief werk van te maken.

Mijn rol is daarbij vooral ondersteunend, versterkend en stimulerend. Als commissaris van de Vlaamse en federale regering ijver ik voortdurend voor de best mogelijke randvoorwaarden voor verdere economische groei in deze provincie, voor solidariteit en voor een veilige en schone leefomgeving. In al mijn nationale en internationale contacten zet ik de provincie verder op de kaart. Antwerpen, Mechelen, Turnhout: elk van deze regio’s heb ik in de afgelopen twaalf jaar al vaak bezocht en blijf ik enthousiast bezoeken. Hun eigenheid en identiteit verdienen het om in onze heterogene provincie volop tot hun recht te komen. Uiteraard moet de som meer zijn dan de delen. Zo zal ik blijven waken over synergieën, een goede samenwerking en een correcte verdeling van lusten en lasten van elk van de regio’s in onze provincie. Samen sterk, met respect voor ieders eigenheid en oog voor het gemeenschappelijk Antwerps belang naar buiten uit … zullen Antwerpen sterker maken dan ooit.

Oog voor de Antwerpse troeven

Na twaalf jaar ben ik doordrongen van de troeven van ‘mijn’ provincie, maar ben ik me ook bewust van de enorme uitdagingen op het vlak van mobiliteit, economie, onderwijs, stedenbouwkunde, leefmilieu,verkeersveiligheid, … die haar nog te wachten staan en waar we nu op dit moment op gezondheidsvlak doorgaan. Oplossingen voor bepaalde problemen kunnen vaak worden ontleend aan andere dossiers en door verbanden te leggen tussen situaties. Mensen en organisaties samenbrengen en hun aandacht vestigen op die goede praktijken, loont dan ook keer op keer en beschouw ik als één van mijn kerntaken.

Ik wil daarbij ook nadrukkelijk de vele goede en stimulerende initiatieven van de deputatie benadrukken en mijn grote waardering uitdrukken voor het goede, politieke beleid dat ze voert. Immers, een sterke deputatie is het politieke kloppende hart van de provincie die haar, samen met de gouverneur, als een gedreven team bestuurt. Dat is zeker en vast het geval wanneer concrete initiatieven en projecten sterk aanleunen bij de cyclus van mijn openingsredes. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Campus Vesta, de succesvolle verkoop van rookmelders, de groepsaankopen groene stroom, het project van de gestolen fietsen, mobiliteit, warmte, klimaat, gezonde lucht, … Verder kan een gouverneur ook niet zonder de steun en het vertrouwen van de Vlaamse en federale overheid.

Net die voortdurende wisselwerking maakt dat ik me op een bijzonder interessant kruispunt bevind tussen de verschillende bestuursniveaus. Vanuit een brede kennis van de lokale besturen (en hun bestuurders) de bedrijven, organisaties en instellingen tussen theorie en praktijk én vanuit een breed en internationaal perspectief kan ik daarbij een analyse maken van de (economische, culturele en sociale) toestand van de provincie en breng ik mensen bij en met elkaar in contact. Daarnaast doe ik ook proactief voorstellen om de provincie van binnenuit te versterken.

Kortom:

De gouverneur vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Antwerpen en is voorzitster van de deputatie. Daardoor is de gouverneur bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. De Vlaamse Regering kiest de gouverneur.

  • Provinciale taken:

De gouverneur zit de deputatie wekelijks voor. Als voorzitter is de gouverneur niet stemgerechtigd, tenzij de deputatie heel uitzonderlijk een rechtsprekende taak uitoefent.

  • Vlaamse taken:

De gouverneur is commissaris van zowel de federale Belgische staat als van de Vlaamse Regering en oefent in die hoedanigheid onder meer toezicht uit op de lokale besturen (gemeenten en OCMW's). Klachten van burgers tegen deze besturen behandelt zij.
Bovendien waakt de gouverneur erover dat wetten en decreten van de hogere overheden correct worden uitgevoerd.

  • Federale taken:

De gouverneur is verantwoordelijk voor de handhaving van de rust en orde en voor het verzekeren van de integrale veiligheid en gezondheid binnen haar provincie. Bij rampen of calamiteiten zit zij de provinciale crisiscel (PCC) voor en coördineert zij, samen met de vertegenwoordigers van de vijf disciplines, de hulpacties. Daarnaast reikt de gouverneur, na grondige screening, wapenvergunningen uit en heeft ze representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt zij de koninklijke familie telkens die, of een lid ervan, de provincie bezoekt.

Heeft u een vraag voor gouverneur Cathy Berx? Bezorg ze via kabinet.gouverneur@provincieantwerpen.be of neem een kijkje op haar webstek.