Gouverneur Cathy Berx

Eind juli nam gouverneur Cathy Berx aanvullende maatregelen in de provincie Antwerpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen waren van toepassing tot en met 26 augustus. Vanaf 27 augustus schakelen we voor de provincie Antwerpen volledig over op de federale maatregelen.

Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen politieverordeningen.

Download de politieverordeningen

Download de politiebesluiten

Cathy Berx op locatie

Rol van de gouverneur

Sinds 1 mei 2008 heb ik het voorrecht gouverneur te zijn van de mooiste en boeiendste provincie van het land. In mijn eerste openingsrede voor de provincieraad omschreef ik mijn rol als volgt: “Ik droom van een provincie waarin al het goede dat op zovele plaatsen bestaat, zichtbaar wordt voor meer en meer mensen. Ik droom van een provincie waarin sterke gezinnen, jongeren en ouderen, mensen zonder of met een migratieachtergrond, met of zonder handicap zich gesterkt weten. En ik droom ervan dat wij daar samen met de lokale besturen en ingebed in een Vlaams, federaal en Europees kader verder enthousiast en ambitieus werk van maken." Nu, zes jaar later, koester ik die droom nog steeds en doe ik er alles aan om, samen met een enthousiaste deputatieploeg en heel wat gemotiveerde medewerkers, hier ook effectief werk van te maken.


Mijn rol is daarbij vooral ondersteunend, versterkend en stimulerend. Als commissaris van de Vlaamse en federale regering ijver ik voortdurend voor de best mogelijke randvoorwaarden voor verdere economische groei in deze provincie, voor solidariteit en voor een veilige en schone leefomgeving. In al mijn nationale en internationale contacten zet ik de provincie verder op de kaart. Antwerpen, Mechelen, Turnhout: elk van deze regio’s heb ik in de afgelopen zes jaar al vaak bezocht en blijf ik enthousiast bezoeken. Hun eigenheid en identiteit verdienen het om in onze heterogene provincie volop tot hun recht te komen. Uiteraard moet de som meer zijn dan de delen. Zo zal ik blijven waken over synergiën, een goede samenwerking en een correcte verdeling van lusten en lasten van elk van de regio’s in onze provincie. Samen sterk, met respect voor ieders eigenheid en oog voor het gemeenschappelijk Antwerps belang naar buiten uit…zullen Antwerpen sterker maken dan ooit.

Oog voor de Antwerpse troeven

Na zes jaar ben ik doordrongen van de troeven van ‘mijn’ provincie, maar ben ik me ook bewust van de enorme uitdagingen op het vlak van mobiliteit, economie, onderwijs, stedenbouwkunde, leefmilieu,… die haar nog te wachten staan. Oplossingen voor bepaalde problemen kunnen vaak worden ontleend aan andere dossiers en door verbanden te leggen tussen situaties. Mensen en organisaties samenbrengen en hun aandacht vestigen op die goede praktijken, loont dan ook keer op keer en beschouw ik als één van mijn kerntaken.


Ik wil daarbij ook nadrukkelijk de vele goede en stimulerende initiatieven van de deputatie benadrukken en mijn grote waardering uitdrukken voor het goede, politieke beleid dat ze voert. Immers, een sterke deputatie is het politieke kloppende hart van de provincie die haar, samen met de gouverneur, als een gedreven team bestuurt. Dat is zeker en vast het geval wanneer concrete initiatieven en projecten sterk aanleunen bij de cyclus van mijn openingsredes. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Campus Vesta, de succesvolle verkoop van rookmelders, de groepsaankopen groene stroom, het project van de gestolen fietsen,…. Verder kan een gouverneur ook niet zonder de steun en het vertrouwen van de Vlaamse en federale overheid.

Net die voortdurende wisselwerking maakt dat ik me op een bijzonder interessant kruispunt bevind tussen de verschillende bestuursniveaus. Vanuit een brede kennis van de lokale besturen (en hun bestuurders) de bedrijven, organisaties en instellingen tussen theorie en praktijk én vanuit een breed en internationaal perspectief kan ik daarbij een analyse maken van de (economische, culturele en sociale) toestand van de provincie en breng ik mensen bij en met elkaar in contact. Daarnaast doe ik ook proactief voorstellen om de provincie van binnenuit te versterken.

Bezoek de website

Benieuwd om meer te weten over mijn bevoegdheden en takenpakket of heb je een vraag voor één van mijn provinciale, federale of Vlaamse medewerkers? Neem dan een kijkje op mijn website.