Klokkenluidersregeling

Voor deze regeling worden als externen gezien:

  • aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een overheidsinstantie, met inbegrip van leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken;
  • vrijwilligers;
  • bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  • aannemers, onderaannemers en leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • personen die informatie over inbreuken hebben verkregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie;
  • personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen;

Deze melding kan gemaakt worden bij:

De juridische dienst ondersteunt melders van inbreuken ten aanzien van Audit Vlaanderen en de Vlaamse Ombudsdienst. De juridische dienst verstrekt volledige en onafhankelijke informatie en advies over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles en over de rechten van de betrokken persoon. De informatie en adviezen zijn gemakkelijk en kosteloos toegankelijk.