Openbaar onderzoek inrichtingsnota PRUP Kempense Meren II

publish date
22.10.2020

Van maandag 9 november tot en met dinsdag 8 december organiseert provincie Antwerpen een openbaar onderzoek naar de ontwerp inrichtingsnota voor het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren II. Dit PRUP beoogt een nieuw evenwicht tussen recreatie, zandontginning, natuur en landbouw. Om de beoogde bestemmingswijzigingen in Postel-Zuid te realiseren, zijn een aantal eigendomswissels - inclusief herinrichting - nodig tussen landbouw- en natuurgebieden. Graag meer info? Schrijf je dan in voor het digitaal infomoment op donderdag 12 november per e-mail aan gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be.

De bestemming van een bepaald gebied wordt bepaald door het gewestplan. Dit plan dateert van begin jaren ’70. Na meer dan vijftig jaar is de bestemming van sommige gebieden achterhaald. Een PRUP vervangt voor specifiek aangeduide gebieden de gewestplanbestemming door een nieuwe visie, inclusief bepalingen en voorwaarden voor eventuele vergunningen.

Het PRUP Kempense Meren II beoogt in grote lijnen verschillende doelstellingen:

  • Het Zilvermeer herbestemmen van ontginningsgebied naar recreatiegebied. Zo is de toekomst van dit provinciaal recreatiegebied op lange termijn verzekerd.
  • Schansheide hervormen van ontginningsgebied naar natuur/landbouwgebied.
  • Het kwetsbare en uiterst waardevolle natuurreservaat Koemook in Postel extra beschermen door de omvorming van omliggende landbouwgebieden naar natuur. De Koemook is een hoogveenrelict, met bijzondere fauna en flora. Deze unieke combinatie van heide en veen is nog één van de laatste overblijfselen van het historische natuurlijke landschap van Postel, vóór de tijd van het aanplanten van naaldbossen en het creëren van landbouwgebieden. De verplichting tot extra bescherming volgt uit het statuut van Europees habitat- en vogelrichtlijngebied.
  • Om de landbouw als belangrijke economische activiteit in Postel te vrijwaren, wordt de extra natuurbuffer gecompenseerd met nieuwe landbouwzones.
  • Twee landbouwzones in Postel aanduiden als nieuwe zandontginningsgebieden.

Samengevat streeft het PRUP naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, natuur, witzandontginning en landbouw voor de omgeving van de Molse Meren en Postel-Zuid. Het uitwerken en definitief goedkeuren van een PRUP verloopt volgens een vaste procedure. Zo vond in 2017 een openbaar onderzoek plaats waarbij een startnota, procesnota en landbouwnota publiek werden gepresenteerd. Deze nota’s beschreven uitvoerig over welke specifieke gebieden het gaat, wat de doelstellingen zijn, hoe het proces verloopt, welke mogelijke instrumenten kunnen worden ingezet,…. De volgende stap in het PRUP omvat de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER), wat achter de schermen momenteel loopt.

Inrichtingsnota

Met het PRUP wil het provinciebestuur niet alleen de gewestplanbestemming wijzigen. De nieuwe visie moet op het terrein ook gerealiseerd worden. Dit betekent dat er eigendomswissels en landschapsherinrichting noodzakelijk zijn. Deze eigendomswissels verlopen via een zogeheten ‘grondruilplan’.

De ontwerp inrichtingsnota beschrijft gedetailleerd met welke wettelijke instrumenten we de doelstellingen van het voorgenomen PRUP het beste kunnen realiseren, wie voor de uitvoering van elk instrument instaat en met welke financiële middelen.

Deze inrichtingsnota focust zich daarbij uitsluitend op de eigendomswissels die nodig zijn voor de extra natuurbuffer langs de Koemook en de betrokken landbouwgebieden, en dus niet op het Zilvermeer, Schansheide of de gebieden voor witzandontginning.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek van maandag 9 november tot en met dinsdag 8 december 2020 krijgt iedereen de kans om de inrichtingsnota in te kijken en opmerkingen of bezwaren te formuleren. Je kan de nota tijdens de openingsuren inkijken in:

  • het provinciehuis in Antwerpen;
  • administratief centrum ’t Getouw in Mol (na afspraak via 014 33 08 30 of ro@gemeentemol.be);
  • administratief centrum De Plaetse in Dessel.

Je vindt de nota tijdens het openbaar dossier ook online op de webpagina van het ‘PRUP Kempense Meren II’.

Opmerkingen of bezwaren?

Heb je opmerkingen of bezwaren? Dan kan je die via aangetekend schrijven doorgeven aan het college van burgemeester en schepenen van Mol en/of Dessel. Of door afgifte tegen ontvangstbewijs via:

  • Administratief centrum ‘t Getouw, onthaal- en informatiebalie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
  • Administratief centrum De Plaetse Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel.

Infomoment

Heb je graag meer info over de inrichtingsnota? Dan ben je welkom op een infomoment op donderdag 12 november 2020 om 20 uur. Omwille van corona zal dit digitaal gebeuren. Je kan je inschrijven door een mail te sturen met je naam naar gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be.