1433 reacties op ontwerp-Nota Ruimte

publish date
03.10.2018

Onze ruimte geraakt stilaan opgebruikt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. De provincie Antwerpen doet dat niet alleen. Deze zomer riep ze diverse instanties op om een advies te geven over haar ontwerp-Nota Ruimte. Geïnteresseerde burgers konden tegelijkertijd online 20 meerkeuzevragen beantwoorden. De ontwerp-Nota Ruimte is de eerste aanzet naar een nieuwe strategische visie over het ruimtelijke beleid van de provincie Antwerpen.

26 adviezen van gemeentebesturen, Vlaamse administraties en middenveldorganisaties. Ze gaan onder andere over hoe we dit beleid op het terrein kunnen uitvoeren, hoe we omgaan met bestaande plannen die er niet mee overeenkomen en de betekenis van begrippen zoals ‘verweving’ en ‘kernverdichting’.

Daarnaast vulden 1407 geïnteresseerde burgers de online vragenlijst in. We zijn tevreden over het evenwicht tussen het aantal vrouwen (54%) en het aantal mannen (46%) maar teleurgesteld in het beperkte aantal jongeren. Ondanks onze communicatie op sociale media was maar 6% van de deelnemers jonger dan 26 jaar. Jammer, want het gaat tenslotte om hun toekomst.

De komende maanden verwerkt de provincie Antwerpen alle reacties zodat de nieuwe deputatie de visie op de ruimtelijke planning verder kan uitwerken. Die visie moet op termijn het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen vervangen.

Ruimtelijke principes

Voor de ontwerp-Nota Ruimte werkte de provincie Antwerpen samen met alle gemeentebesturen, Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt.

De ontwerp Nota Ruimte, in april goedgekeurd door de provincieraad, gaat uit van vier ruimtelijke principes:

  1. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte.
  2. Veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming.
  3. Nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen.
  4. Eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet.

Concreet komt het erop neer dat we niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan. Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus waar het mogelijk is, functies met elkaar verweven. We moeten daarbij garant staan voor een kwalitatief ruimtegebruik voor de gehele leefomgeving. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend ook te gebruiken voor bijvoorbeeld sport en ontspanning.

Meer info vind je op de webpagina over de Nota Ruimte.
 

Volgende van de detaillijst