Nieuwe visie over ruimtegebruik in provincie Antwerpen

publish date
27.10.2023

De provincieraad stelt het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast. Dat geeft voor onze provincie richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren en de verdere toekomst. Voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen omvat een duidelijke toekomstvisie en geeft beleidslijnen aan voor de vraagstukken die te maken hebben met het ruimtegebruik op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Wat zijn goede locaties om te wonen, te werken en ons te ontspannen? Hoe richten we onze ruimte in zodat onze verplaatsingen vanzelf duurzamer worden? Wat zijn goede locaties voor een divers pallet aan bedrijven? Hoe laten we de invulling van onze ruimte inspelen op het veranderende klimaat en het verlies aan biodiversiteit? Hoe behouden we de eigenheid van onze dorps- en stadskernen? En hoe bewaken we het evenwicht tussen open ruimte, ruimte voor bedrijven en ruimte voor landbouw?

Het Beleidsplan Ruimte valt niet in één zin te omschrijven. Het is abstracte materie maar zal op termijn ieders leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van onze kinderen en kleinkinderen. Het beleidsplan bevat een richtinggevende visie over allerlei zaken die ook nog eens met elkaar samenhangen. Zo willen we onze bebouwde ruimte efficiënter invullen en klimaatbestendig maken. Het is belangrijk dat het netwerk van dorpen, recreatiedomeinen, bedrijven en dergelijke, goed functioneert. Plannen we alles in op goed verbonden plekken, dan zijn er vanzelf minder verplaatsingen nodig. Een belangrijk onderdeel van dit netwerk zijn onze dorps- en stadskernen. We zetten in op een hoge kwaliteit van die kernen, met aandacht voor groen en de aanwezigheid van handelszaken, werkgelegenheid, scholen, zorginstellingen en dergelijke. Zo kunnen we in onze kernen aangenaam leven. Tegelijk willen we onze open ruimte bewaren zodat ook toekomstige generaties genieten van natuur en aangename open ruimte.

Goed onderbouwde keuzes door samenwerken en samen nadenken

De opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen was geen eenvoudige opgave. Er is hard, lang en met velen aan gewerkt. We luisterden regelmatig naar de bekommernissen, argumenten en motivaties van onze lokale besturen, intercommunales, vervoerregio’s en de Vlaamse adviesinstanties. Ook de inwoners van onze provincie konden hun mening geven, namelijk in 2019 bij de publieke raadpleging over de conceptnota en in 2022 bij het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Jammer genoeg konden we niet iedereen 100% tevreden stellen. De ontvangen reacties zijn wel steeds grondig bekeken en afgestemd met de andere meningen, adviezen en mogelijkheden. Waar het kon, stuurden we het beleidsplan bij. Zoveel mensen en instanties betrekken, heeft geleid tot goed onderbouwde keuzes. 

Volgende stappen

De Vlaamse regering krijgt nu 45 dagen de tijd om op de definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen te reageren en eventueel voorbehoud te maken. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad en 14 dagen later de inwerkingtreding. Het Beleidsplan Ruimte vervangt dan het verouderde Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA uit 2001. De provincie Antwerpen zal haar Beleidsplan Ruimte gebruiken om toekomstige ontwikkelingen in de richting van het nieuwe beleid te duwen. Het Beleidsplan Ruimte is als een kompas, een belangrijk richtinggevend instrument, zowel voor de provinciale acties en projecten als voor de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Samenwerking, participatie en actieve dialoog blijven daarbij essentieel.

Waarom een Beleidsplan Ruimte?

De oppervlakte van onze provincie blijft gelijk terwijl de vraag naar ruimte alsmaar toeneemt. Er is ruimte nodig voor bijkomende gezinnen en bijkomende ontspanningsmogelijkheden, maar ook voor wateropvang, natuur, voedselproductie, energie, en zo verder. Mobiliteit is daarbij een grote uitdaging, door de verspreide bebouwing, het aandeel vrijstaande eengezinswoningen en onze grote afhankelijkheid van de auto. Met het Beleidsplan Ruimte dragen we bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke evoluties. We maken nieuwe afspraken om onze schaarse ruimte anders te gebruiken en we rekenen daarvoor op de samenwerking met gemeenten en andere partners. Zo dragen we samen bij aan de realisatie van de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Klik voor meer informatie door naar de webpagina's over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.