Watergevoelig gebied Laarse Beek in Brasschaat en Schoten blijft groene ruimte

publish date
30.01.2017

De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde op 26 januari 2017 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Het Leeg - Rietbeemden' in Brasschaat en Schoten goed. Met dit plan beschermt de provincie Antwerpen de open ruimte rond de Laarse Beek in functie van water, natuur, wandelen en fietsen.

'Het Leeg-Rietbeemden' is een gebied op de grens van Brasschaat en Schoten. Het omvat de vallei van de Laarse Beek, tussen de Laarsebeekdreef en de Beemdenstraat. Ter hoogte van de wijk De Rietbeemden was de vallei aangeduid als zone voor sociale woningen en woonuitbreidingsgebied. Het is echter een nat en overstromingsgevoelig gebied waardoor nieuwe woningen er niet wenselijk zijn. Daarom duidde Vlaanderen het gebied aan als signaalgebied.

In heel Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid signaalgebieden aangeduid. Dit zijn gebieden die watergevoelig zijn, maar staan genoteerd als woon- of industriegebied. Voor de signaalgebieden in de provincie werkten de dienst Ruimtelijke Planning en de dienst Integraal Waterbeleid nauw samen om naar oplossingen te zoeken.

In mei 2016 startte de provincie een openbaar onderzoek waarbij een PRUP voor Het Leeg-Rietbeemden werd voorgesteld aan de bevolking. Zij startte een uitvoerige studie in samenwerking met de betrokken gemeenten, het bekkensecretariaat en Vlaanderen. De conclusie geeft aan waar bebouwing mogelijk is en waar niet. Met dit PRUP wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming van een aantal zones naar groene ruimte. De oevers van de Laarse Beek krijgen door het PRUP de bestemming natuurgebied. Het huidige golfterrein kan biljven bestaan, met de nodige aandacht voor de natuur. Bovendien maakt het PRUP een nieuwe fietsweg langs de spoorlijn mogelijk.

Geslaagde eerste workshop voor Nota Ruimte

publish date
23.12.2016

Op 15 juni 2016 gaven we het startschot voor de Nota Ruimte, een nieuwe visie op ruimte in de provincie Antwerpen. Deze Nota Ruimte vormt voor de komende 15 jaar de basis voor de provinciale acties en projecten.

Workshop voor belanghebbenden

De mening van verschillende belanghebbenden is belangrijk. Daarom organiseerden we op 1 december een eerste workshop in een reeks van 3. De gemeentebesturen, de provincieraadsleden, de procoroleden en verschillende deskundigen gaven hun suggesties, bedenkingen en aanbevelingen via een interactief overlegmoment.

Huidige situatie

We werkten rond de vraag: ‘Hoe ziet onze provincie er vandaag uit?’. De huidige kenmerken en het karakter van onze provincie is de basis voor het ruimtelijk beleid. Zo willen we in de Nota Ruimte komen tot een kaart die op een bevattelijke manier toont hoe de ruimte in onze provincie er vandaag uitziet.

Toekomstvisies en krachtlijnen

De tweede sessie draaide rond de vraag ‘Waar willen we met de ruimte in onze provincie in grote lijnen naartoe?’. De Nota Ruimte legt immers de grote toekomstvisies en krachtlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid vast.

De volgende ruimtelijke principes vinden we belangrijk en werken we verder uit in de Nota Ruimte:
- zuinig ruimtegebruik door de bestaande, bebouwde ruimte zo maximaal mogelijk te benutten
- open ruimte vrijwaren
- voort te bouwen op de kenmerken en karakteristieken van onze provincie
- de koppeling maken tussen enerzijds ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds de bereikbaarheid van een plek te voet, met de fiets, het openbaar vervoer (en de auto)

De 78 aanwezigen hebben op 1 december waardevolle suggesties en opmerkingen gegeven. De provincie Antwerpen gaat ermee aan de slag om de Nota Ruimte vorm te geven en de volgende workshop voor te bereiden.

Provincie Antwerpen wint Planningsprijs 2016

publish date
23.12.2016

Op donderdag 17 november reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de zevende ‘Planningsprijs’ uit. De prijs bekroont innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen mocht de prijs in ontvangst nemen voor het project ‘de groene zes’, dat eigenaars en gemeenten met groene kasteeldomeinen begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe invulling.

De groene zes

De groene zes omvat de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, en is een bijzondere regio die heel nauw met elkaar verbonden is. Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van hun domeinen, is er voor ‘de groene zes’ ook een toolkit woonparken voor de groene villawijken. We maken momenteel ook werk van een toolkit hernieuwbare energie en een toolkit bedrijvigheid om met detailhandel werk te maken van kernversterking.

De Planningsprijs is een beloning voor het harde werk. Belangrijk is om het abstracte van ruimtelijke planning concreet te maken op het terrein. Dankzij de ontwikkeling van toolkits bieden we verschillende instrumenten voor betrokkenen om de uitdagingen aan te gaan. Iedereen is vrij te kiezen welk instrument best past bij zijn project of lokaal beleid. We mikken op een klantgericht aanbod.

Gebiedsgericht project

De provincie Antwerpen werkt in verschillende regio’s aan gebiedsgerichte projecten. Voor ‘de groene zes’ ontwikkelde de provincie Antwerpen een methodiek om de eigenaars van grote, groene kasteeldomeinen bij te staan bij het vinden van een nieuwe invulling van hun domein. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het behoud en waar mogelijk de ontsluiting van groen voor de gemeente. Het is slechts één toepassing voor dit gebied, die al op veel bijval kan rekenen.

De jury van de Planningsprijs vond zowel de manier van samenwerking die de provincie Antwerpen met de gemeenten heeft ontwikkeld alsook de toolkits vernieuwend. De coördinerende rol van de provincie en de manier waarop de provincie samenwerking creëerde werd met de prijs bekroond.

Geografische databank met ruimtelijke uitvoeringsplannen

publish date
14.07.2016

Sinds 2009 zijn de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten verplicht om de digitale uitwisseling van hun ruimtelijke uitvoeringsplannen te standaardiseren. Dit moet de verschillende overheden beter in staat stellen om elkaars plannen te raadplegen en gebruiken. De richtlijnen van de Vlaamse overheid bleken niet voldoende om een volledig geografisch digitaal overzicht te bieden van al deze plannen.

De digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie is daarom begin 2012 naar een hoger niveau getild. Ruimte Vlaanderen is gestart met het project ‘Digitale Stedenbouwkundige Informatie’, kortweg DSI. Die ontwikkeling gebeurt in samenwerking met een aantal gebruikers, waaronder de provincie Antwerpen. Een eerste versie van het nieuwe digitale platform met bijhorende richtlijnen is klaar.

De provincie Antwerpen ontwikkelde daarnaast een databank om haar data optimaal te beheren. Die databank geeft iedereen toegang tot de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s). Doordat de databank gestructureerd werd opgebouwd, helpt deze ook om efficiëntere ruimtelijke analyses uit te voeren met de data. Dankzij de betrokkenheid van de provincie Antwerpen bij de ontwikkeling van het DSI zijn beide platformen op elkaar afgestemd. Dat maakt van de provincie Antwerpen de koploper in Vlaanderen. De nieuwe digitale platformen bevatten al 105 goedgekeurde PRUP’s .

Je kunt de databank raadplegen via het geoloket PRUP’s.

Startevent voor de Nota Ruimte

publish date
14.07.2016

De provincie Antwerpen werkt aan een vernieuwde ruimtelijke visie voor onze provincie: de Nota Ruimte. De studiebureaus Buur - Atelier Romain en het communicatiebureau Cibe ondersteunen de provincie Antwerpen in dit proces.

Het is voor ons heel belangrijk om te komen tot een gedragen en geïntegreerde visie. Daarom nodigden we op 15 juni 2016 verschillende belanghebbenden zoals de gemeentebesturen, Vlaamse administraties, middenveldorganisaties vanuit de procoro, … uit voor een ontmoeting. De aanwezigen kregen uitleg over het verdere verloop van het proces en over de geplande informatie- en inspraakmomenten voor gemeentebesturen, Vlaamse administraties en thematische experts.

De Nota Ruimte krijgt in samenwerking met interne en externe belanghebbenden in 2016 en 2017 verder vorm.

Electrabelsite in een nieuw kleedje

publish date
14.07.2016

De provincie Antwerpen onderzoekt samen met de gemeenten Schelle en Niel, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Waterwegen en Zeekanaal de Electrabelsite in Schelle en Niel.

De Electrabelsite omvat ongeveer 70 ha en is deels bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorziening en deels als industriegebied. Op deze locatie staat een oude elektriciteitscentrale die al enkele jaren niet meer wordt gebruikt voor energieopwekking. In het oosten ligt een sociale woonwijk, aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte die in een uniek rivierlandschap ligt.

Via het ontwerpend onderzoek wil de provincie Antwerpen het potentieel van de Electrabelsite en zijn omgeving verkennen. De knelpunten en mogelijkheden van de locatie worden in kaart gebracht om deze daarna tegenover elkaar af te wegen. Deze afweging gebeurt op alle mogelijke vlakken: ruimtelijk, landschappelijk, functioneel, mobiliteit, haalbaar, financieel, …

In 2017 werkt de provincie Antwerpen een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van de Electrabelsite uit. In 2018 leggen we een toekomstbeeld voor de locatie voor. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de invloed van de Electrabelsite op het uitzicht en de identiteit van de Rupelstreek.