Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Beleidsplan Ruimte

publish date
01.04.2019

Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

Beleidsplan Ruimte

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In het BRV krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld. Ze krijgen de ruimte om een eigen strategisch ruimtelijk beleid op te maken in de vorm van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Startbeslissing genomen in 5 provinciebesturen

De 5 Vlaamse provinciebesturen beslisten om te starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Dit om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken. Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

In het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid gaan de provinciebesturen niet alleen over bestuurlijke grenzen heen maar ook over beleidsdomeinen heen: de uitdagingen worden vanuit een bovenlokaal perspectief geïntegreerd aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers. De provinciebesturen kunnen in hun ruimtelijk beleid voor impulsen zorgen om lokale en bovenlokale opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten. Er wordt dan ook een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd. Maar er wordt ook realisatiegericht gewerkt. Want de plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Het is dan ook duidelijk dat de provinciebesturen in hun ruimtelijk beleid flexibel moeten zijn, want elk project is anders en vraagt een aanpak op maat.

Gemeenschappelijke ambitie in 5 unieke beleidsplannen

In deze gemeenschappelijke ambitie worden er een aantal overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd: duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte, streven naar een efficiënt ruimtegebruik, een koppeling maken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame mobiliteit, rekening houdend met de kwetsbaarheden van onze natuurlijke omgeving.

Op deze manier geven de provinciebesturen een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en krijgen de gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid. Zo werken we als provinciebesturen mee aan de omgevingskwaliteit én de leefkwaliteit van onze inwoners, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst.

Maar elke provincie is ook uniek, heeft haar eigen specifiek karakter en nood aan een aanpak op maat. Daarom maakt elke provincie een eigen Beleidsplan Ruimte op met inhoudelijke accenten. Dit leidt tot 5 verschillende en sterke beleidsplannen, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van iedere provincie.

Beleidsplan provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen nam de provincieraad in januari 2019 officieel de startbeslissing voor de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Inhoudelijk zijn ze echter al langer bezig onder de noemer Nota Ruimte. Ze gaan nu verder met de officiële benaming ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’. Net omdat ze inhoudelijk al zo ver staan, organiseren ze de adviesronde over de conceptnota al na de zomer. Waar de provincie Antwerpen erg trots op is, is de participatieve aanpak van de Nota Ruimte. Ze zijn gestart in 2013 met de interne provinciale diensten. In 2015 hebben ze inhoudelijke experten betrokken en in 2016 hebben ze het opengetrokken naar externe stakeholders, namelijk de gemeentebesturen en middenveldorganisaties. Tenslotte, in 2018, richtten ze zich tot burgers. Alle input in dat hele participatietraject neemt de provincie Antwerpen mee in de opmaak van het definitieve beleidsplan Ruimte.

Meer info op de webpagina's van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA).

Massale opkomst voor toekomstplan Electrabelsite

publish date
19.03.2019

Ruim 200 aanwezigen toonden gisteren hun interesse in een nieuw toekomstplan voor de Electrabelsite te Schelle. De provincie Antwerpen organiseerde hierover een open infomarkt. Die vormde meteen het startmoment van een publieke raadpleging, de eerste stap in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Inwoners van Schelle, Hemiksem en Niel konden zich informeren en reacties geven over het verdere proces. De publieke raadpleging loopt tot en met donderdag 16 mei. Iedereen kan tijdens deze periode nog suggesties en opmerkingen indienen.

De provincie Antwerpen zoekt een nieuwe bestemming voor de Electrabelsite te Schelle. Dat doet zij in overleg met omwonenden en lokale partners. Tot nu toe liggen drie alternatieve invullingen voor: er moet ruimte zijn voor groen en recreatie, om te wonen en om energie op te wekken. De komende maanden berekenen experten de effecten van elk alternatief op het vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving.

Tijdens een informarkt op 18 maart 2019 informeerden ruim 200 aanwezigen zich in een positieve sfeer over de inhoud van de alternatieven en over de onderzoeksmethoden die de effecten op mens en omgeving in kaart brengen. Over beiden kon het publiek zijn mening geven en/of nog nieuwe ideeën aanbrengen. Zij kregen ook uitleg bij de startnota van het PRUP Electrabelsite.

Als je niet aanwezig kon zijn, kan je je inbreng nog meedelen aan de provincie Antwerpen tijdens de publieke raadpleging. Die loopt vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019. Je vindt het formulier hier. Maar je kan je mening ook geven via e-mail, brief of aangetekende brief. Je verneemt via deze link hoe je rechtsgeldig je mening doorgeeft.

Een digitaal inspraakformulier? De provincie biedt voor het eerst de mogelijkheid om je opmerkingen en suggesties digitaal in te dienen via een overzichtelijk formulier. Het is eenvoudig in te vullen en meteen in te dienen. Zo zet de provincie Antwerpen administratieve vereenvoudiging om in klantvriendelijke praktijk.

Met een PRUP legt de provincie de toekomst van de Electrabelsite juridisch en ruimtelijk vast. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld twee jaar. Tijdens die periode wordt samen met geïnteresseerden vorm gegeven aan de mogelijke invulling. Zo organiseert de provincie nog een aantal workshops om de eventuele invulling van deze site verder te verfijnen. Een eerstvolgende actieve workshop is voorzien einde 2019.

450 deelnemers aan open gesprekken over verkeer door woonkernen Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
26.11.2018

Tijdens de open gesprekken in Geel en Mol ontdekten 450 aanwezigen wat 2.220 mensen denken over het verkeer en leefbaarheid in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. In beide gemeenten presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging en ging daarover open gesprekken aan. Het publiek kon zijn bezorgdheden en suggesties uiten over het verkeer in de woon- en werkomgeving. Het projectteam verwerkt nu alle reacties. Een volgende inspraakkans is voorzien in de zomer van 2019.  

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken. Met dat doel werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). De provincie kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die iedereen betrekt en uitgaat van open communicatie.Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel en Mol toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Zowel in Geel als Mol bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten.

Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook wie de online bevraging niet invulde, kon nog volop reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De gesprekken in Geel en Mol wijzen op veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.
Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.

Ruime belangstelling voor dialoogmarkt Geel over regioverkeer

publish date
21.11.2018

Liefst 228 nieuwsgierigen maakten de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer een succes. In CC De Werft in Geel presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen. Ook ging zij een open gesprek aan over de verkeerssituatie in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Wie deze kans op inspraak miste, kan donderdag nog terecht in Mol.

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Dinsdag bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten. 
Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook als je de online bevraging niet invulde, kon je nog reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De zomerbevraging en de gesprekken in Geel tonen veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.

Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.

Donderdag 22 november in Mol: tweede kans
De bevraging of de dialoogkans in Geel gemist? Laat dan in de gemeente Mol nog je stem horen. De provincie organiseert er een inspraakkans volgens hetzelfde concept. Benieuwd of de dialoog donderdagavond (grote) verschillen of nieuwe ideeën oplevert!

Hoe dan ook, kan je alles in ongeveer een halfuurtje bekijken. Kom gerust langs zoals het jou past!

Waar en wanneer
Donderdag 22 november 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenhoekstraat 2 in Mol, vanaf 18 tot 21 uur.

 

Werk mee aan de toekomst van de Electrabelsite

publish date
18.10.2018

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Na het nodige studiewerk, stelt zij in het voorjaar de mogelijke invullingen voor. Alle geïnteresseerden mogen dan mee nadenken over de beste keuzes of alternatieven voorstellen.

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Ze doet dat samen met het studiebureau ‘Witteveen+Bos en OMGEVING’. Ter voorbereiding bezocht het ontwerpteam de locatie.

Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Het is nodig om voor elke nieuwe invulling het effect ervan te berekenen op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. Experts zijn nu bezit met deze berekeningen.

Sinds de beginfase werden omwonenden en gebruikers van het projectgebied bij dit dossier betrokken. Zo werkten zij in actieve workshops mee aan het voorbereidend onderzoek. We geven de gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden inspraak, zodat zij  mee vorm kunnen geven aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite. De provincie zet in op participatie door verschillende infomarkten en workshops te organiseren doorheen de hele opmaak van het PRUP. In het voorjaar informeren we de betrokkenen over de mogelijke invullingen van dit grote gebied. In de verdere PRUP-procedure bekijken we samen wat de beste keuzes zijn en scheppen we een duurzaam lokaal draagvlak voor de toekomst.’

De huidige visie behoudt de visvijver op de site, voorziet een fietsverbinding, en behoudt de bijzondere gebouwen, een waardevol bos, diverse groene zones, de tuinwijk en de natuur- en parkzones rondom de vallei. De invulling van andere zones vraagt om diepgaander onderzoek. Over die invullingen mogen alle omwonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden mee nadenken, en eventueel nog alternatieven voorstellen.
 

Interesse? Volg de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle, Niel en Hemiksem. Of bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@provincieantwerpen.be of via de webpagina www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘Electrabelsite’). Je ontvangt dan een bericht over elke workshop, elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.

Lokale inspraak in opmaak PRUP Olympiadelaan Herentals

publish date
01.10.2018

De provincie Antwerpen organiseerde op 29 september 2018 een inspraakmoment in aanloop naar de opmaak van het Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) Olympiadelaan Herentals. Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het is een uitdaging om in dit gebied ruimte voor stedelijke functies te voorzien, in evenwicht met recreatie, natuur en water. Daarom betrekt de provincie de burger en lokale partners bij die keuzes en biedt hen de kans op inspraak bij de opmaak van het definitieve PRUP.

De provincie Antwerpen is bevoegd voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. Donderdag 27 september 2018, bakende de provincieraad al definitief het gebied voor stedelijk beleid af. De provincie vertaalde dat concreet in zes PRUP’s. Een zevende PRUP gaat over het gebied tussen de Olympiadelaan en de ring. Hier komen verschillende beleidsvisies en ruimtevragen samen: water, recreatie, natuur, erfgoed, infrastructuur, wonen en andere stedelijke voorzieningen. Om die harmonieus in te plannen, zijn bepaalde keuzes nodig.

Eind dit jaar start de provincie de procedure op voor aanmaak van een definitief PRUP Olympiadelaan. De burgers en lokale partners worden daarin  maximaal betrokken. Zaterdag startte het participatieproject middenin het betrokken gebied. De aanwezigen kregen informatie over de context en randvoorwaarden van het project. Diverse meningen en visies kwamen aan bod. Daarna konden de deelnemers alternatieven aanbrengen en overleggen wat de beste keuzes voor de toekomstige ontwikkeling zijn. Zo wil de provincie een duurzaam lokaal draagvlak scheppen voor de toekomst. De deelnemers waren breed gerekruteerd via oproepen in de pers en het stadsmagazine. Ook diverse adviesraden en uiteenlopende belangengroepen waren persoonlijk uitgenodigd.

Zaterdag informeerden 91 deelnemers zich over de diverse mogelijkheden en randvoorwaarden van het project. Hun inbreng is  uitermate belangrijk. Via interactieve workshops bespraken zij de beste keuzes qua ruimtelijke invulling. Hun medewerking levert voor de provinciale dienst Ruimtelijke Planning op termijn een sterke basis voor een gedragen definitief PRUP voor dit gebied.

Natuur in de buurt maakt ons gezond

publish date
20.09.2018

Wist je dat dokters hun patiënten alsmaar meer doorverwijzen naar de natuur? Of dat kinderen op een groene speelplaats minder ruzie maken? Dat werknemers met uitzicht op natuur tot meer creatieve ideeën komen? En dat jij je stress-niveau onmiddellijk kan verlagen met een korte fietstocht of wandeling in een natuurrijk stil plekje in de buurt?

Samen met Radio2 Antwerpen maken we in de week van 24 september een reportagereeks rond de heilzame effecten van natuur op je gezondheid? Geprikkeld, stem dan elke middag om 12u af op Radio2!

Stiltegebied
Geluidsmeting in stiltegebied Kalmthoutse Heide

Maandag 24 september | Luister mee naar de stilte in Borsbeek

Kan het stil zijn in een stedelijke omgeving, of moet je daar tegenwoordig diep het platteland voor in trekken? Onderzoek bewijst de heilzame effecten van stilte op onze algemene gezondheid. Maar hoe stil moet het dan zijn om er de resultaten van te voelen? Het provinciaal onderzoeksinstituut PIH neemt die metingen op zich. In samenwerking met het PIH zijn er in onze provincie al 5 gebieden als stiltegebied erkend. 

Zes forten (Fort 2 in Wommelgem fort, Fort 3 in Borsbeek, Fort 4 in Mortsel, Fort 5 in Edegem, Fort 7 in Wilrijk en Fort 8 in Hoboken) zullen gescreend worden om het akoestisch klimaat in kaart te brengen. Op die manier wordt inzicht verkregen in mogelijke stilte- of luwteplekken in een stedelijke omgeving.

Per fort kiest de geluidsspecialist een 8-tal strategische meetplaatsen die zo homogeen mogelijk gespreid liggen binnen de windrichtingen. Ook de architecturale eigenschappen en het daarmee verbonden reliëf speelt een rol in de forten. De metingen gebeuren tijdens de piek-en daluren in de week. Het project loopt een jaar om ook de invloed van de seizoenen op de geluiddrukniveaus te registreren (bladeren aan de bomen geven een ander geluidsbeeld dan geen bladeren). De waarden worden ten slotte getoetst aan de strengste milieukwaliteitsnormen (VLAREM). 

Radio2 volgt geluidsspecialist Willy Verbruggen tijdens de metingen in het Fort van Borsbeek. 

Als de forten effectief als luwteplekken gelabeld worden, opent zich een heel scala aan onderbouwde recreatieve en gezonde opportuniteiten voor de plaatselijke bewoners. Wat dacht je van nieuwe trage wegen, extra rust- en zitplekken, yoga-sessies, fakkeltochten, vertellingen, ... ? 

Dinsdag 25 september | Bossen op voorschrift

Radio2 volgt een psychiatrische patiënt van vzw Bethanië die herstelt van een depressie. Samen met een begeleider en enkele lotgenoten steken zij hun handen uit de mouwen voor een zorgbos van de Bosgroep Antwerpen Zuid. Het bos wordt zelf ook gezond en duurzaam gemaakt door inheemse eiken aan te planten.  Lees meer over zorgbossen in onze provincie.

Woensdag 26 september | Wat de natuur met jou doet...

Waarom is het gezond om in de natuur te gaan wandelen en te bewegen? Radio2 kuiert met Vera Nelen, directeur van het provinciaal onderzoeksinstituut PIH, door een bos in Ranst.

Donderdag 27 september | Groene Mos-school De Dageraad maakt nieuwe generatie leerlingen 

Tijdens een live uitzending in MOS-school De Dageraad komen leerlingen, ouders, buren en directie aan het woord. De focus ligt op het belang van vergroening in de school, en het positieve effect ervan op de leerlingen. Een begeleider van MOS – duurzame scholen, straffe scholen licht toe welke kleine vergroeningstips op school of thuis kunnen bijdragen tot het verhogen van de biodiversiteit en het algemeen welzijn. 

Vrijdag 28 september | Provincie strijdt al 20 jaar tegen het water

Exact 20 jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet de baas. Men stelde met veel leed en schade vast dat we niet voorbereid waren op zulke waterellende. 1998 is dan ook het jaar dat het waterbeleid in stroomversnelling heeft gebracht. Sindsdien levert de provincie strijd om droge voeten voor haar inwoners. Onze provincie staat sindsdien maar liefst 50 ha overstromingsgebied en 20 pompstations verder. Zeker in het licht van de klimaatverandering en het daarmee verbonden overstromingsrisico, zijn al deze preventieve maatregelen geen overbodige luxe. De provincie hanteert een integrale aanpak die werkt omdat ze verder kijkt dan de gemeentegrenzen. Ze richt haar overstromingsgebieden ook zo in dat er naast ruimte voor water, ook volop nieuwe kansen worden gecreëerd voor natuur en recreatie.

Leer hier meer over de provinciale overstromingsaanpak en bekijk meer beelden uit 1998. 

 

 

Samen naar een herbestemming van Olympiadelaan en omgeving

publish date
05.09.2018

Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het voorzien van ruimte voor stedelijke functies in evenwicht met recreatie, natuur en water, is de uitdaging. De provincie Antwerpen en de stad Herentals willen samen met geïnteresseerden zoeken naar een harmonieuze oplossing. Een eerste inspraakmoment is voorzien op zaterdag 29 september in Chapelle Impérial.

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stelde de provincie Antwerpen voor het kleinstedelijk gebied Herentals eerder dit jaar al voor in zes Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s. Dit zevende PRUP gaat over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Het bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar bevat ook SKS Herentals en moestuinen. Bovendien doorkruist de Nete met haar overstromingsrisico het gebied.

Op zaterdag 29 september in de namiddag nodigen we de grondeigenaars, de gebruikers en alle geïnteresseerden uit op een eerste inspraakmoment. Het is de bedoeling om met hen in gesprek te gaan en samen te komen tot een harmonieuze oplossing. We zoeken ruimte voor tal van stedelijke functies zoals wonen, recreatie, erfgoed, groen, enzovoort, waarbij we rekening moeten houden met mogelijke overstromingen van de Nete. Geen gemakkelijke opgave. Na 29 september volgen er nog inspraak- en terugkoppelmomenten die uiteindelijk moeten resulteren in een PRUP. Op het terrein wijzigt er de komende jaren niets.

De uitdaging

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brachten ter voorbereiding in kaart hoe het gebied vandaag wordt gebruikt en welke uitdagingen er zijn. Zo is er nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), ruimte voor erfgoed (oude vestenstructuur en kattenberg) en ruimte voor stedelijke functies. Maar ook ruimte voor natuurbeleving en het kunnen opvangen van wateroverlast zijn door het wijzigende klimaat belangrijke aspecten. Een mogelijke nieuwe locatie van het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan. Past dat wel allemaal in het projectgebied Olympiadelaan? Hoe staan de grondeigenaars en de huidige gebruikers hier tegenover? Zijn er ook andere geïnteresseerden met goede ideeën? Elke mening en bijdrage is welkom!

Praktisch

wanneer zaterdag 29 september 2018 tussen 14 en 17 uur
waar Chapelle Impérial, Wolstraat 27 in Herentals
waarom om informatie te krijgen en je mening te geven
wie iedereen is welkom
inschrijven geef ten laatste op 26 september je naam door via de dienst Ruimtelijke Planning (om voldoende info- en werkmateriaal te kunnen voorzien)

Achtergrond

Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied. Het bevat stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen. Het PRUP Olympiadelaan kadert in de afbakening van het kleinstedelijke gebied Herentals. Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid omdat ze vanop voldoende afstand werken en tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied staan.

Voorstelling gebiedsmanager Kanaalkant

publish date
08.08.2018

De Kanaalkant gaat een nieuwe fase in.  Er werd een gebiedsmanager aangeduid die zich vanaf september 2018 zal inzetten voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen.

De gebiedsmanager functioneert op de grens tussen overheid en bedrijven. Hij spoort de gepaste organisaties aan om projecten op te starten in de zone Kanaalkant.

De provincie Antwerpen en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) organiseren voor de bedrijven uit de Kanaalkant op donderdagavond 13 september 2018 een informele voorstelling van de nieuwe gebiedsmanager in de lokalen van de NV Frisomat. Zij vernemen die avond ook graag jouw persoonlijke suggesties en ideeën omtrent de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Workshop fietsgeschiktheid bedrijventerrein

publish date
21.12.2017

De workshop op 4 december, rond de toolbox van de studie ‘onderzoek fietsgeschiktheid bedrijventerrein’, was enorm constructief. De provincie Antwerpen testte dit instrument uit samen met een dertigtal bedrijven en experten.

Workshop fietsgeschiktheid
Workshop fietsgeschiktheid

Om de verkeersveiligheid en het fietsklimaat binnen bedrijventerreinen, zoals de Kanaalkant, te verbeteren, werkt de provincie Antwerpen een toolbox aan maatregelen uit. Zowel ‘harde maatregelen’, die focussen op verkeerstechnische ingrepen, als ‘zachte maatregelen, die eerder een sensibiliserende werking hebben, zijn opgenomen in de toolbox.
Maar hoe sterk is deze toolbox? Is het maatregelenpakket realistisch en uitvoerbaar? Zijn er ontbrekende maatregelen? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijvenzone verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?
Vragen waarop een antwoord werd gezocht tijdens de workshop.

Het maatregelenpakket werd afgetoetst a.d.h.v. opmerkingen en aanvullingen op post-its en specifieke cases besproken tijdens tafelgesprekken.
De provincie Antwerpen verwerkt de feedback in het eindrapport van de studie maar enkele topics kwamen tijdens de workshop geregeld naar boven:

 • verkeersveiligheidheid
  Dat verkeersveiligheid het prioritair aandachtspunt is, blijkt zowel uit de post-it sessie als de groepsgesprekken. Veel bedrijven willen pas sterker inzetten op de fiets als ze ook overtuigd zijn van een verkeersveilige omgeving. In de Kanaalkant zijn de bedrijven gematigd positief en stellen vast dat het aantal fietsers onder de werknemers langzaam groeit. 
 • directe lijn tussen een contactpersoon fietsbeleid per bedrijf en de overheid
  De verantwoordelijken fietsbeleid verzamelen knelpunten van de eigen werknemers en leggen deze voor tijdens netwerkmeetings.
 • Vrachtwagenparkeren
  Verschillende bedrijven zetten reeds in om de impact van het eigen vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken of op eigen terrein op te vangen. Niet alle bedrijven zijn in de mogelijkheid dit te realiseren. 
 • Meten is weten
  Duidelijk aantonen van stressvermindering, absenteïsme, werknemerstevredenheid bij werknemers kan een hefboom zijn om sterker in te zetten op de fiets. Fiets- of mobiscans kunnen een eerste stap zijn in dit proces. 
 • Centraal (en digitaal) delen van informatie
  Wat zijn de aantrekkelijkste fietsroutes, wat zijn gevaarlijke punten voor fietsers, op welke fietspaden wordt gestrooid, waar kunnen vrachtwagens parkeren, communicatie rond het aantal fietsers en de evolutie ervan
  - …

 

De presentatie en posters die werden getoond tijdens de workshop vind je hieronder:

Brug van den Azijn ingevaren

publish date
18.12.2017

De nieuw stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne, in de volksmond ‘de brug van den Azijn’ werd de voorbije maanden op de oever gemonteerd. Zondag 17 december werd de brug op haar plaats gezet.

Meer info vind je terug op de webpagina van de Vlaamse Waterweg

Provincie brengt bedrijven Kanaalkant en overheidspartners samen

publish date
22.11.2017

Via 13 infostandjes ontvingen Provincie Antwerpen en haar partners vol enthousiasme meer dan 40 verschillende bedrijven op de infomarkt van de Kanaalkant.  

Er gebeurt heel wat in de Kanaalkant. De provincie Antwerpen organiseerde gisteren een infomarkt voor de bedrijven over wat er dit jaar in en rond de Kanaalkant op de planning staat.

De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende beleidspartners een toekomstvisie voor ‘De Kanaalkant’. Dit toekomstplan biedt een ruimtelijk kader dat oplossingen aanreikt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn. Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen en in te passen in een totaalvisie.

In de Kanaalkant zijn heel wat instanties aan het werk. Het is voor de bedrijven niet evident om van elk project op de hoogte te zijn, laat staan te weten bij wie ze terecht kunnen. Bovendien zijn er heel wat goede initiatieven die de provincie Antwerpen kenbaar wil maken aan de bedrijven. Denk maar aan Biodiva en 2 be Connect dat bedrijven stimuleert aan biodiversiteit te werken. Daarom wil de provincie Antwerpen, vanuit haar rol als coördinator, de bedrijven ondersteunen door de projectleiders, adviseurs en experten voor hen samen te brengen op één plek. Zo krijgen ze snel een volledig beeld van wat er speelt en wat de Kanaalkant kan betekenen voor hen.

De verhoging van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal, de werken aan de IJzerlaan en de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding waren slechts enkele projecten waar de bedrijven info over konden krijgen. De provincie Antwerpen heeft ook al de projecten gebundeld in een brochure en ook op een overzichtskaart. Dit is ook terug te vinden op de website.

Maar daar stopte het niet! De provincie Antwerpen trommelde de adviseurs van Slim naar Antwerpen, het provinciaal mobiliteitspunt en de bereikbaarheidsmanager van Voka op om advies op maat te geven. Ook de nutmaatschappijen, de provinciaal ontwikkelingsmaatschappij en Samen Klimaat Actief waren van de partij.

Iedereen nam de nodige tijd om met vol enthousiasme de bedrijven gericht te woord te staan. Er kwamen heel wat positieve reacties over dit initiatief van de provincie. Verschillende bedrijven gaven aan dat het concept van de infomarkt een goede aanpak vonden aangezien ze zo een snel overzicht kregen wat er allemaal speelt en gericht een 1 op 1 gesprek konden hebben. Ze hopen op een verder vervolg hierrond. Ook de overzichtskaart werd enorm goed onthaald.

De provincie Antwerpen is er van overtuigd dat via dit initiatief er weer een stap is gezet in de uitvoering van het toekomstplan voor de Kanaalkant.