Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast. De Vlaamse regering had daarna 45 dagen de tijd om voorbehoud te maken; er is geen voorbehoud gemaakt. Op 30 januari 2024 is het definitieve Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bekendgemaakt door het te publiceren in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen later is het in werking getreden. Het vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001. 

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte hebben we ook de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen gescreend. De provincieraad van oktober 2023 heeft daarin onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn.

Hieronder kun je alle relevante documenten downloaden.

NB: De hoofding van het artikel in het Belgisch Staatsblad verwijst naar de stad Antwerpen in plaats van de provincie Antwerpen. Op 5 februari 2024 is deze materiële vergissing rechtgezet in het Belgisch Staatsblad. 

 

Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten de mogelijke milieueffecten van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. De conclusies lees je in de plan-MER (milieueffectenrapport), goedgekeurd door het Vlaamse departement Omgeving. Hoe we met die conclusies omgaan, lees je hieronder.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan afgerond juni 2021
Adviesronde voorontwerp afgerond najaar 2021
Ontwerp beleidsplan afgerond oktober 2022
Openbaar onderzoek ontwerp afgerond december 2022 - maart 2023
Definitief en goedgekeurd MilieuEffectenRapport (plan-MER) afgerond september 2023
Definitief beleidsplan afgerond oktober 2023
Inwerkingtreding en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) afgerond februari 2024

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.