Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Jouw mening

De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. Je vindt die hieronder en leest er meer over op de webpagina over de inhoud. De strategische visie ligt aan de basis van de beleidskaders en lees je dus het beste als eerste. 

Iedereen is welkom om tijdens de publieke raadpleging zijn of haar mening te geven. Iedereen kan de conceptnota inkijken via deze pagina, op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten, tussen 19 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past):
  • donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging.

Procedure

 1. Voorbereidende fase: Nota Ruimte en onderzoeken
 2. Opmaak conceptnota: 23 mei 2019 goedgekeurd door de provincieraad
 3. Raadpleging publiek en adviesronde over conceptnota: najaar 2019
 4. Voorontwerp beleidsplan
 5. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
 6. Openbaar onderzoek
 7. Definitieve vaststelling en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)