Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

In 2019 keurde de provincieraad een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. De publieke raadpleging en de adviesronde die daarop volgden, leverden in totaal 113 reacties van gemeenten, Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening), het Vlaamse Departement Omgeving, burgers en organisaties op. Je leest er alles over op de webpagina Conceptnota. Momenteel onderzoeken we een aantal zaken, verwerken we de reacties op de conceptnota, organiseren we voor de gemeentebesturen ruimteateliers en schrijven we aan het voorontwerp. Houd deze webpagina in de gaten voor informatie over de volgende stappen of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Effecten op mens en milieu?

Tegelijkertijd met de opmaak van het voorontwerp onderzoeken we de mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte op mens en milieu in het plan-MER (MilieuEffectenRapport). Zo schatten we de impact ervan, op bijvoorbeeld klimaat of mobiliteit, in een vroeg stadium in. Het uiteindelijke beleidsplan moet rekening houden met de MER. 

De kennisgevingsnota over de MER is klaar. Je leest erin welke effecten de MER-experten gaan onderzoeken en hoe ze dat doen. Vind je dat er zaken ontbreken? Heb je suggesties over de aanpak van het onderzoek? Laat het weten tijdens de publieke raadpleging van 3 februari tot en met 2 april 2020.

De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Je kunt de kennisgevingsnota hieronder downloaden of inkijken:

 • op www.mervlaanderen.be (klik door naar de MER over het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen);
 • in het Provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • op de website en in het gemeentehuis van elke gemeente in de provincie Antwerpen.

Reageren doe je met uitdrukkelijke vermelding van ‘MER Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen’ en ten laatste op 1 mei 2020:

 • per e-mail aan mer@vlaanderen.be;
 • via het online inspraakformulier;
 • door afgifte bij:
  • jouw gemeentebestuur;
  • de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Team MER (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
 • door een brief te sturen naar de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Team MER (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Voor meer informatie over de MER surf je naar www.mervlaanderen.be (klik door naar de inspraakprocedure over de MER Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen) of bel je het gratis nummer 1700.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Verwerking reacties en adviezen
Inhoudelijke onderzoeken
Ruimteateliers gemeenten
lopend  
Voorontwerp beleidsplan    
Ontwerp beleidsplan    
Openbaar onderzoek ontwerp    
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)    

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.