Inspraak

Inspraak gemeentebesturen

In kleine groepen van een 10-tal gemeenten organiseerden we van 2020 tot en met 2022 verschillende interactieve sessies over de inhoud van de beleidskaders. Onder de noemer ‘ruimteateliers’ gingen we met de omgevingsambtenaren en de colleges concreet aan de slag. Tegelijk zochten we naar mogelijke partnerschappen en informeerden we over het proces en de gemaakte keuzes. We koppelden onze conclusies tussentijds terug in afsluitende plenaire sessies.

Inspraak burgers

De recentste inspraakronde voor het brede publiek, namelijk het openbaar onderzoek, liep af op 15 maart 2023. Iedereen kon toen zijn mening geven over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Op de historiek-pagina vind je een overzicht van het reeds gevoerde informatie-, inspraak- en participatietraject.

Adviesinstanties

Gelijktijdig met het openbaar onderzoek, liep er een adviesronde bij de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). We bespraken met hen de ontwerpdocumenten en de verdere uitwerking van de beleidskaders. We zochten daarbij ook al naar mogelijke partnerschappen voor de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte op het terrein. De adviesinstanties bezorgden ons hun officiële advies.

Inspraak allerlei partners 

Bij de opmaak van de Nota Ruimte en bij de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) konden we rekenen op de expertise en inbreng van een heel aantal instanties zoals middenveldorganisaties, vervoersregio's, intercommunales, Vlaamse administraties, kennisinstellingen,... 

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.