PROCORO - provinciale commissie ruimtelijke ordening

Functie

De Procoro bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van organisaties met kennis over ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen
  • ambtenaren van de provincie Antwerpen
  • een vertegenwoordiger zonder stemrecht van elke politieke partij die in de provincieraad zetelt.

Adviezen

De Procoro geeft advies aan de deputatie en de provincieraad over deze onderwerpen:

  • het provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen
  • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)
  • herzieningen van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS'en)
  • planologische attesten (PA's)
  • provinciale stedenbouwkundige verordeningen

De adviezen van de Procoro worden jaarlijks gebundeld. Je kunt de bundelingen van de voorgaande jaren hieronder downloaden. Oudere adviezen vraag je op via procoro@provincieantwerpen.be

Secretariaat

De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) organiseert in samenwerking met de secretaris Luc Wellens het secretariaat en bereidt de vergaderingen van de Procoro administratief voor.

Ledenlijst

Jaarverslagen

De Procoro maakt jaarlijks een jaarverslag op met een overzicht van haar adviezen en activiteiten. Hieronder kan je de recentste jaarverslagen downloaden. Oudere jaarverslagen vraag je op via procoro@provincieantwerpen.be