PROCORO - de provinciale commissie ruimtelijke ordening

Functie

De Procoro bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van organisaties met kennis over ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen
  • ambtenaren van de provincie Antwerpen
  • een vertegenwoordiger zonder stemrecht van elke politieke partij die in de provincieraad zetelt.

Adviezen

De Procoro geeft advies aan de deputatie en de provincieraad over deze onderwerpen:

  • het jaarprogramma ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen
  • het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA)
  • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)
  • gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS'en)
  • planologische attesten (PA's)
  • provinciale stedenbouwkundige verordeningen

Secretariaat

De dienst Ruimtelijke Planning (DRP) organiseert in samenwerking met de secretaris Greet Bergmans het secretariaat en bereidt de vergaderingen van de Procoro administratief voor.

Ledenlijst

Hieronder kun je de ledenlijst van de Procoro downloaden.

Jaarverslagen

De Procoro maakt jaarlijks een jaarverslag op met een overzicht van haar adviezen en activiteiten. Hieronder kan je het laatste jaarverslag bekijken. Oudere jaarverslagen kan je opvragen via procoro@provincieantwerpen.be

Adviezen 2016-2017

De adviezen van de Procoro worden jaarlijks gebundeld. Je kan de gebundelde adviezen van de twee voorgaande jaren hieronder bekijken. Oudere adviezen kan je opvragen via procoro@provincieantwerpen.be.