Historiek

1. Voorbereidend traject: Nota Ruimte

De provincie Antwerpen werkte samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Je leest meer over het resultaat op de webpagina van de Nota Ruimte.

Na de opmaak van de Nota Ruimte vulden 1407 mensen in de periode van mei tot augustus 2018 een online vragenlijst over ruimtelijke zaken zoals wonen en mobiliteit in. Een samenvatting van het resultaat daarvan vind je in de infographic hieronder.

2. Conceptnota beleidsplan, publieke raadpleging en adviesronde

De Nota Ruimte en heel wat onderzoeken hebben geleid tot 2 conceptnota's, die voor  de Strategische visie en die voor drie Beleidskaders. Tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 kon iedereen er zijn mening over geven. Op 2 september 2019 informeerden we de VLaamse administraties, middenveldorganisaties en kennisinstellingen die reeds meewerken aan de Nota Ruimte. Op infomarkten in Antwerpen (19 september 2019) en Turnhout (23 september 2019) toonden we op posters een beknopte samenvatting van de conceptnota aan het brede publiek. Je kunt die posters hieronder downloaden.

In dezelfde periode vroegen we ook het advies van elk gemeentebestuur, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Tijdens een overlegmoment (respectievelijk op 12 en 16 september 2019) informeerden we hen over de conceptnota en bespraken we de inhoud ervan. 

Op de webpagina van de conceptnota vind je informatie over de ontvangen reacties tijdens de publieke raadpleging en wat ermee gebeurde. Je kunt er ook de conceptnota's downloaden.

3. Voorontwerp beleidsplan en adviesronde

Na de publieke raadpleging werkten we de kernachtige conceptnota uit tot het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte. We deden dat op basis van:

  • de reacties en adviezen over de conceptnota;
  • samen met input vanuit een aantal andere hoeken, namelijk:
  • voortschrijdend inzicht;
  • conclusies uit thematische onderzoeken;
  • de quick-scan van de te verwachten milieueffecten (plan-MER);
  • inspraak van de gemeenten tijdens de ruimteateliers.

In juni 2021 nam de deputatie kennis van de inhoud van het voorontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Ze gaf toen ook goedkeuring om de adviesronde over het voorontwerp op te starten en in overleg te gaan met de gemeentebesturen, het departement Omgeving en de Procoro (provinciale commissie voor ruimtelijke ordening). Deze adviesronde vond plaats van 22 september 2021 tot en met 30 november 2021.

We ontvingen 54 adviezen: 52 van gemeentebesturen, één van het departement Omgeving en één van de Procoro. Parallel bespraken we tijdens ruimteateliers het voorontwerp en de verdere uitwerking van de beleidskaders. De meningen en standpunten in de adviezen waren verschillend. Logisch, gezien de eigenheid van de verschillende gemeenten en de manier waarop ze elk omgaan met ruimtelijk beleid.

Eén reactie kwam vaak voor, namelijk dat men akkoord gaat met de grote inhoudelijke ideeën in het beleidsplan, maar dat de doorwerking op het terrein nog onvoldoende duidelijk is en dat de uitwerking van de algemene visie naar concrete projecten soms ontbreekt. Daarnaast zijn de standpunten over de rol van de provincie erg verschillend. Sommige gemeenten verlangen dat de provincie de leiding neemt, andere gemeenten vragen zelf meer autonomie.

Op basis van de uitgebrachte adviezen, de interactie met het ontwerp-plan-MER en de input uit lopende onderzoeken pasten we de teksten van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen aan om te komen tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte.

4. Ontwerp beleidsplan, openbaar onderzoek en adviesronde

De behandeling van de adviezen bracht ons tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte waarop iedereeen tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2020 tot en met 15 maart 2023 kon reageren. Ook op het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) trouwens. In dezelfde periode vroegen we ook het advies van elk gemeentebestuur, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). 

Op vrijdag 20 januari, maandag 23 januari en donderdag 26 januari 2023 organiseerden we infomomenten in respectievelijk Antwerpen, Boom en Turnhout. Je kon toen een infomarkt bezoeken, een lezing volgen en vragen stellen aan de projectleiders. Op diezelfde dagen namen ook heel wat lokale besturen deel aan infosessies rond een aantal concrete onderwerpen uit en met betrekking tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Daarnaast kon elke gemeente zich inschrijven voor één individueel digitaal gesprek. 

5. Verwerking openbaar onderzoek door Procoro

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER leverde 98 reacties op. Die kwamen van particulieren, organisaties, gemeenteraden en dergelijke. Daarnaast leverde de adviesronde 88 reacties van lokale besturen het Vlaamse departement Omgeving op. Over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte ontvingen we in totaal 145 reacties en over het ontwerp-plan-MER 41.

Net zoals bij de publieke raadpleging over de conceptnota waren de meningen erg verdeeld en soms zelfs tegengesteld. Inspraak van betrokkenen en geïnteresseerden bij de latere uitvoering van het Beleidsplan Ruimte moet dus een belangrijk aandachtspunt zijn. Alle reacties zijn voorgelegd aan en behandeld door de Procoro, de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Die bekeek alles en bepaalde wat met welke reactie moest gebeuren.