Inhoud

Strategische visie

icoon voor de strategische visie: pijl met actiepunten op een hand

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

 1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 2. veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
 4. eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

Beleidskader 'Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit'

Icoon beleidskader sterke netwerken

Over ruimte en mobiliteit, om de samenhang tussen verschillende plekken te bewaren en te versterken tot sterke netwerken.

Stads- en dorpskernen, bedrijventerreinen, economische clusters en activiteitenclusters, ... Het zijn allemaal plekken die niet op zichzelf functioneren maar in relatie staan met elkaar en afhankelijk zijn van elkaar. We benaderen daarom de stads- en dorpskernen en activiteitenclusters vanuit hun positie in een netwerk. Dit beleidskader vertaalt die benadering naar ruimtelijk beleid en toont hoe kernen in relatie tot elkaar staan. De link tussen ruimtegebruik en mobiliteit komt prominent naar voor. De impact van activiteiten op de bestaande ruimte vermindert immers door:

 • het beperken van verplaatsingen en;
 • het faciliteren van duurzame mobiliteit.

Dit beleidskader geeft onder andere criteria voor ruimtelijke multimodale knopen en hoe je de impact van een activiteit op de ruimte kunt bepalen.

Beleidskader 'Levendige kernen'

Icoon beleidskader Levendige Kernen

Omdat we het belangrijk vinden dat elke kern levendig, kwalitatief en multifunctioneel is, én op maat kan functioneren.

Kwalitatieve, multifunctionele kernen maken de leefomgevingen in onze provincie duurzaam en bieden de verschillende uitdagingen het hoofd. Meer doen met dezelfde ruimte, dat is de uitdaging. Het is ons doel om bijkomende bebouwing en functies vooral op te vangen in de kernen die multimodaal ontsloten zijn en voldoende voorzieningen hebben. Zo willen we de versnippering van de open ruimte stoppen en de bestaande open ruimte bewaren of zelfs versterken.

We willen de kernen versterken om zo:

 • de levenskwaliteit van bewoners en gebruikers te verhogen;
 • de veerkracht te bevorderen;
 • de eigen identiteit en het karakter van elke kern te versterken.

Wat nodig is om levendig te zijn, is niet voor elke kern hetzelfde. Het gaat om maatwerk met oog voor de omgeving en de identiteit van de kern. De basis voor het goed functioneren van kernen ligt in kernversterking en het verweven van wonen, werken, groen, ontspanning, energie en winkelen. 

Beleidskader 'Verdichten en ontdichten van de ruimte'

Icoon beleidskader verdichten en ontdichten van de ruimte

Over hoe we samen de beschikbare ruimte in onze provincie zuinig en zinvol kunnen gebruiken. Om bebouwde ruimte efficiënter in te vullen, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

De versnippering bij nieuwe ontwikkelingen tegengaan en de beschikbare ruimte efficiënter gebruiken, vermindert de druk op de open ruimte. Zo ondersteunen we als provincie de Vlaamse ambitie om tegen 2040 het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tot nul te herleiden. We reiken instrumenten en methodieken aan om het bijkomende ruimtebeslag te beperken en te komen tot zuinig ruimtegebruik in de bebouwde én in de open ruimte.

Dit beleidskader geeft de open ruimte alle kansen om ze vrij te laten voor de ontwikkeling van openruimtefuncties door:

 • kwalitatief te verdichten (de reeds bebouwde ruimte efficiënter gebruiken door functie te verweven op de daarvoor meest aangewezen plekken);
 • te ontdichten (extra open ruimte voorzien door bebouwing of verharding te verwijderen).

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.