Onderzoeken

File op snelweg als achtergrondbeeld bij de tekst 'mobiliteit <> ruimte'

Een doordacht locatiebeleid

Drukbezochte plaatsen moeten bereikbaar zijn met verschillende vervoersmiddelen. Het klinkt logisch maar het vraagt een duidelijke wisselwerking tussen ruimtelijke planning en mobiliteit. Voor die nieuwe aanpak analyseren we welke drukbezochte plaatsen en welke multimodale vervoersknopen er bestaan. Daarna zoeken we naar de beste combinaties en hoe we het beleid daarop kunnen afstemmen.
Status: onderzoek loopt

Voorbeeld van een Ruimtekompas

Het Provinciaal Ruimtekompas

Nieuwe ontwikkelingen moeten met de fiets en het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Daarnaast willen we onze open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren. Om te bepalen wat de meest geschikte locaties zijn, ontwikkelen we twee instrumenten: het provinciale Ruimtemodel en het Ruimtekompas. Het Ruimtemodel geeft voor elke plek in de provincie weer hoe bereikbaar ze is en hoeveel verschillende voorzieningen er vlakbij liggen. Het Ruimtekompas geeft voor specifieke locaties zoals dorpskernen, woonwijken en bedrijventerreinen, de huidige situatie qua ruimtelijke ordening en mobiliteit weer.
Status: visiefase afgerond

Luchtfoto van een steenweg met bedrijven

Ruimte en bedrijvigheid

In dit praktijkonderzoek analyseerden we voor twee pilootzones waar welke bedrijven gevestigd zijn en welke dynamiek dat teweegbrengt. We formuleerden aanbevelingen om het aanbod aan ruimte voor bedrijven op peil te houden. We zetten in op bedrijfsruimten in kernen en op de optimalisatie van bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen worden aan strikte voorwaarden verbonden, zoals een goede en multimodale ontsluiting en de mogelijkheid om andere terreinen te herstructureren.
Status: visiefase afgerond

Pleintje met pratende mensen en spelende kinderen

Naar meer levendige kernen

Onze provincie bestaat uit veel verschillende stads- en dorpskernen met elk hun eigen unieke karakter door hun grootte, ligging en mogelijkheden aan functies. We willen dat onze huidige en toekomstige bewoners in deze kernen (blijven) wonen en niet hoe langer hoe meer verspreid langs wegen of op grote kavels in wijken ver buiten de centra. In dit onderzoek zetten we in op voorwaarden voor kernversterking met het oog op de identiteit, de belevingswaarde, het sociale weefsel en de klimaatbestendigheid van de kern. De opvang van de bevolkingstoename stimuleren we bij voorkeur in multimodaal ontsloten kernen met veel tewerkstellingsplaatsen en voorzieningen.
Status: onderzoek loopt

Luchtfoto van een lint met gebouwen dat een grote groene ruimte doorkruist

Verevening: bouwen in kernen en open ruimte vrijwaren

Hoe vermijden we het verder innemen van open ruimte voor lintbebouwing? We werken vier pakketten van instrumenten uit om te voorkomen dat onbebouwde gronden in woonlinten bebouwd worden hoewel dat volgens het gewestplan mag. We zoeken daarbij ook uit hoe de aanwezige woningen in die linten kunnen verplaatsen naar stads- en dorpskernen. We analyseren daarbij ook de financiële en juridische impact van elk van deze instrumentenkoffers.
Status: visiefase afgerond

Luchtfoto van een gebied met verspreide grote winkels

Ruimte voor detailhandel

Ondanks de negatieve gevolgen op mobiliteit, open ruimte en de levendigheid van kernen zijn baanwinkels nog steeds sterk in opmars. Op basis van het interprovinciaal project 'Baanwinkels werkten we de ruimtelijke aspecten van het detailhandelsbeleid en onze ondersteuning daarvoor verder uit. Een onderbouwde ruimtelijke visie duidt aan waar we detailhandel kunnen versterken en stimuleren, maar ook waar we het beter beperken. Kernversterking en clustering zijn daarbij de hoofddoelen.
Status: visiefase afgerond

Hoospanningsmast

Ruimte en energie

We willen in 2050 naar een CO2-neutrale samenleving evolueren door meer hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie te gebruiken. Dit onderzoek gaf ons inzicht in het ruimtelijke aspect van het energiedebat: wat zijn de interessantste locaties om energie te winnen? Hoe stemmen we energieverbruik en -opwekking ruimtelijk af? Hoe houden we bij de plaatsing van nieuwe energieinfrastructuur rekening met de ruimtelijke randvoorwaarden en landschappelijke kwaliteiten in onze provincie? Hoe voorzien we de juiste energie op de juiste plaats? Naar aanleiding van dit onderzoek deelden we ons grondgebied op in dertien Energielandschappen. We deden dat op basis van de wisselwerking tussen de ruimtelijke, de energetische en de socio-economische aspecten.
Status: onderzoek afgerond

Foto van landbouwbedrijf en weiden langs een landbouwweg

Zonevreemd hergebruik infrastructuur landbouw

Komt landbouwinfrastructuur vrij, dan wordt die bij voorkeur opnieuw agrarisch ontwikkeld. Maar, agrarisch gebied is aantrekkelijk voor zonevreemde functies: er is veel ruimte, de grond is goedkoper dan op een industrieterrein of in een woongebied, en de vestigingsvoorwaarden zijn minder streng. Dat zonevreemde hergebruik zet het behoud van de open ruimte en de actieve landbouw onder druk. Omdat we extra inname van open ruimte zoveel mogelijk willen vermijden, werken we aan een afwegingskader. Dat moet helpen om aanvragen van zonevreemd hergebruik eenduidig en objectief te beoordelen. Aan de basis van het afwegingskader liggen zowel de wettelijke vereisten als de gewenste ontwikkelingen vanuit het in opmaak zijnde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.
Status: onderzoek loopt

Het plan-MER

We onderzoeken voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen ook de mogelijke milieueffecten. Meer informatie over de opmaak van deze plan-MER (milieueffectenrapport) lees je in de kennisgevingsnota op de MER-dossierdatabank van de Vlaamse overheid (dossiernummer PL0263).

Kaart cultuurlandschap

Het cultuurlandschap

Ter voorbereiding van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen maakten we een kaart van het ruimtegebruik, anno 2018, in onze provincie Antwerpen. Het is een vereenvoudigde voorstelling van de situatie op dat moment en biedt zo een globaal inzicht in de eigenheid, diversiteit en karakteristieken van de provincie, zonder op perceelsniveau af te zakken. Deze inzichten zijn belangrijk voor het verder uitwerken van de visie en om op een groot schaalniveau uitdagingen en opportuniteiten te detecteren.
Status: afgerond

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.