GHLOBO

Waarom hybride leeromgevingen?

Hybride leren vermengt verschillende leervormen en -omgevingen: die van de schoolbanken en die uit de beroepspraktijk. Deze aanpak is daarom uitermate geschikt voor beroepsgericht onderwijs. Hybride leeromgevingen zorgen op die manier voor meer leerpotentieel en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, complementair aan het leren op de schoolcampus en de werkplek.

GHLOBO zet in op de uitwisseling tussen onderwijs en de beroepspraktijk, verdere afstemming van het bestaande leeromgevingen en investeert in aanvullende hybride leeromgevingen. In de ontwikkeling van hybride leeromgevingen is het dan ook essentieel dat onderwijsverstrekkers en ondernemingen mekaar voldoende vinden. Het is op deze uitdaging dat het ontwerpmodel van hybride leeromgevingen een evidence-informed kader biedt. Deze animatie maakt inzichtelijk wat hybride leeromgevingen precies zijn: 

Hoe gaan we concreet aan de slag?

(1) Via lerende netwerken zetten we in op de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen uit Nederland en Vlaanderen. We doen dit door middel van peer learning activiteiten en workshops door kennis- en expertisecentra;

(2) In de provincie Antwerpen lopen we met ondersteuning vanuit het Gouverneur Kinsbergencentrum een pilot voor zorg en binnen Curio (provincie Noord-Brabant) een pilot voor logistiek. Bij die laatste is ook het Havencentrum betrokken. Voor elke pilot zal een leergemeenschap van studenten en professionals uit het onderwijs én de beroepspraktijk in co-creatie hybride leeromgevingen ontwikkelen en testen;

(3) Via een behoefteanalyse energietransitie onderzoeken we in onze grensregio welke competentie- en opleidingsnoden de Europese Green Deal stelt voor bouw-, elektro, koelings- en warmtetechnieken en vertalen we deze naar kansen voor nieuwe hybride leeromgevingen. In provincie Antwerpen betrekken we Kamp C in deze behoefteanalyse.

Op wie richten we ons?

(1) Onderwijsinstellingen met een beroepsgericht aanbod gericht op de sectoren zorg, logistiek, energietransitie (m.n. bouw-, elektro-, koeling- en warmtetechnieken) in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant. De focus ligt op opleidingen niveau 2-4 in de Europese Kwalificatiestructuur maar er is ook ruimte voor aanbieders van opleidingen op kwalificatieniveaus 5 en 6. 

(2) Ondernemingen, sectororganisaties en sociale partners uit de sectoren zorg, logistiek en sectoren verbonden aan de energietransitie (m.n. bouw-, elektro-, koeling- en warmtetechnieken).

(3) Beleidsactoren in het flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid en de Vlaamse/ Nederlandse overheidsinstanties die instaan voor arbeidsbemiddeling, beroepsopleidingen en -onderwijs.

(4) De lerenden in de betrokken beroepsgerichte opleidingen in het secundair (VL) of middelbaar (NL) onderwijs als finale eindgebruikers.

Save the date(s)

Dinsdag 20/04 9u30-10u30: Opstartvergadering lerend netwerk logistiek (online)

Dinsdag 27/04 9u00-10u00: Opstartvergadering lerend netwerk zorg (online)

Donderdag 27/05 13u00-17u00: Kick-off conferentie (online; keynote, workshops en panelgesprek)