Lerende netwerken

Bouw mee aan sterke lerende netwerken die de brug vormen tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Lerend netwerk zorg | 7 juni 2022

7 scholen en 2 zorginstellingen uit de provincie Antwerpen werken samen aan meer ‘hybride’ leeromgevingen voor de thuis- en ouderenzorg. Één jaar later delen we tijdens een workshop graag het materiaal en de inzichten die al uit deze samenwerking voortkwamen. Een impressie? Voorbeelden en ondersteunende tools over hybride leren - leerafdelingen waar leerlingen met de voeten in de zorg mogen leren - het kader ‘hybride leeromgevingen’ als bril om werkplekleren en stages krachtiger te maken - contact met de mens achter zorgvrager én sterke reflectie - leercultuur en leerleiderschap - het samen expliciet maken van (leer)verwachtingen - opschalen naar een leerecosysteem in de regio; dankzij inspiratie van Ilya Zitter.

We delen graag de presentatie en het materiaal bij de bijeenkomst (incl. het reflectieweb met toelichting). Ilya Zitter bezorgde ons opnames over: het model ‘hybride leeromgevingen’ en een reflectie voor ons lerend netwerk zorg.

Lerend netwerk energietransitie | 19 mei 2022

Na een uitgebreide stakeholderbevraging bij ondernemingen, onderwijsverstrekkers en sectororganisaties, alsook peer learning bezoeken aan inspirerende leeromgevingen, achten we de tijd rijp om onze voorlopige conclusies en aanzet tot concrete acties voor te leggen aan jullie – het lerend netwerk – alsook enkele andere experten (hieronder v.l.n.r. Ilya Zitter, Mireille Hubers, Krijn Jansen en Helena Van Langenhove).

Ilya Zitter bezorgde ons ter voorbereiding een opname die ons alvast helpt om onze bril scherp te stellen voor deze oefening. Ze bracht ons ook inspiratie bij de eerste resultaten van de behoefteanalyse die maakten.

Je kan de opname van de bijeenkomst herbekijken en het gebruikte materiaal inkijken. 

Cross-sectorale bijeenkomst lerende netwerken

Op 23 september 2021 vond de vorige bijeenkomst van de lerende netwerken plaats. Samen met een 100-tal deelnemers uit onderwijs, ondernemingen en beleid lieten we ons inspireren over hybride leeromgevingen. 

We startten de middag met een collectief deel waarin de Leermeesters inzichten deelden over de lopende GHLOBO-leeromgevingen: hoe ‘hybride’ of verweven is het leren tussen onderwijs en beroepspraktijk? Waar zien we kansen? Welke ontwerpvragen moeten we zeker stellen? Vervolgens werkten we per lerend netwerk (zorg - logistiek - energietransitie) interactief verder op een aantal kernvragen rond krachtig hybride leren op het grensvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Programma

We bundelen en delen graag het materiaal bij de bijeenkomst.

Plenaire deel

  • GHLOBO: toelichting bij project
  • de Leermeesters: “Hybride leeromgevingen: analyse & ontwerpmodel in de praktijk”  

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Deelsessies

In de verschillende lerende netwerken werd doorgewerkt onder begeleiding van procesbegeleiders. De leergemeenschap energietransitie startte het traject. De leergemeenschappen zorg en logistiek werkten verdiepend verder op de diagnoserapporten die een overzicht bieden van het eerste deel van hun traject; daarbij brachten de Leermeesters de bestaande leeromgevingen in kaart en stelden het ‘hybride’ karakter in vraag. In het volgtraject wordt vanuit deze rapporten voortgebouwd aan sterke hybride leeromgevingen. Benieuwd naar de rapporten?:

  • Diagnoserapport zorg
  • Diagnoserapport logistiek

Lerende netwerken?

We werken met 3 verschillende netwerken: voor zorg, logistiek en energietransitie. We komen zowel sectorspecifiek samen als overheen de lerende netwerken. Overkoepelend mag je dit verwachten als je aansluit bij de GHLOBO lerende netwerken:

  • Krijg concrete handvaten van experts via een onderbouwd kader rond ‘hybride leeromgevingen’
  • Ga mee kijken naar innovatieve hybride leer- en simulatieplekken en laat je inspireren door andere scholen, bedrijven en beleidsactoren
  • Ontdek wat concreet nodig is om krachtige leeromgevingen te ontwerpen die future-proof voorbereiden op de arbeidsmarkt
  • Bespreek mee hoe specifieke competenties in de zorg, logistiek of energietransitie anders of gerichter ontwikkeld kunnen worden via hybride leren
  • Verwerf nieuwe inzichten rond leerculturen in organisaties en professionalisering van mentoren

De specifieke invulling voor de 3 lerende netwerken vind je terug in één oogopslag:

GHLOBO?

In de Vlaams-Nederlandse grensregio vormt de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten een belangrijke uitdaging. Knelpunten op de arbeidsmarkt manifesteren zich niet in het minst in de sectoren verbonden aan de bedrijvigheid in logistiek, de groeiende zorgvraag en de verduurzaming in de bouwsector. Enerzijds hebben ondernemingen in deze sectoren het vaak moeilijk om gekwalificeerde vakmensen aan te trekken. Anderzijds stroomt een grote groep jongeren ongekwalificeerd uit het onderwijs. Door te vertrekken vanuit het gedachtegoed van ‘hybride leeromgevingen’ wil GHLOBO deze afstemming tussen onderwijs en de beroepspraktijk versterken om jongeren meer leerkansen te bieden.

GHLOBO lerend netwerk zorg

Bezoek simulatieruimtes

Simulaties hebben een centrale plaats als we onderwijs en werkveld dichter bij elkaar willen brengen. Daarom bezochten we samen met RTC Antwerpen en het GHLOBO lerend netwerk zorg 2 boeiende simulatieruimtes met aanbod voor scholen én zorginstellingen!

Het simulatiecentrum zorg van Thomas More

Het zorgethisch lab, deSpiegeling van HIVSET

Bij het Simulatiecentrum van Thomas More kwamen meer te weten over het verloop van simulatiesessies (van familiarization - naar briefing - tot fasen van debriefing), en de CRM principes om feedback te richten. En mochten we aan den lijve ondervinden hoe scenariotrainingen en debriefings via live-beeldprojecties verlopen.

Bij zorgethisch lab deSpiegeling van HIVSET ligt de focus op het inleven én beleven. We mochten een ruim aanbod aan materialen uitproberen - zoals dementiepakken, brillen voor beperkt zicht, braces, parkinson-rollators; en innovatieve materialen zoals een vloerbed en extra laag-laagbed (maken fixatie overbodig), of verzwaringsdekens. Via praktijksituaties met deze materialen, kan je de zorg als zorgvrager aan den lijve ervaren - gevolgd door begeleide ethische reflectie.

GHLOBO is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Antwerpen, Curio en Karel de Grote Hogeschool. Het GHLOBO-project wordt ondersteund door Interreg Vlaanderen-Nederland en de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. GHLOBO is een realisatie in het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland, met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info: www.grensregio.eu.