Veelgestelde vragen

Soorten en plagen

Moeten distels bestreden worden?

Het arrest van de Raad van State Arrest nr. 237590 van 09/03/2017 vernietigt het besluit van de gouverneur inzake distelbestrijding. De algemene verplichting om de bloei van 4 soorten distels te beletten komt te vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987. Ook het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is niet langer mogelijk.

Ontvangen vragen en de juridische antwoorden

Vraag:

Ingevolge dit arrest is er enige verwarring binnen de groendienst over de draagwijdte van dit arrest en het te volgen beleid m.b.t. de distelbestrijding Kan er uitsluitsel gegeven worden of de groendienst nog distelbestrijding kan / mag uitvoeren op het eigen patrimonium?

Antwoord:

  1. Distels vormen geen beschermde vegetatie

In eerste instantie wensen wij duidelijk mee te geven dat distels krachtens de natuurbehoudswetgeving geen beschermde vegetatie zijn die niet mag worden verwijderd. In die zin staat de (Vlaamse) natuurbehoudswetgeving er o.i. niet aan in de weg dat de overheid distels die zij schadelijk acht verwijdert op haar eigen terreinen.  

In de mate het verwijderen van distels echter gepaard gaat met het wijzigen van bepaalde (beschermde) vegetaties in de zin van artikel 7 en/of artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gelden de verbodsbepalingen, respectievelijk vergunningsplicht uit deze bepalingen wel.

  1. Impact arrest van de Raad van State

Het arrest van de Raad van State doet aan het voorgaande geen afbreuk. Wat uit dit arrest wel voortvloeit, is dat de algemene verplichting om de bloei van 4 soorten distels te beletten komt te vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987. Tevens kan, eveneens omwille van het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 44 van het KB van 19 november 1987 noch de Minister, noch de Gouverneur algemene bestrijdingsmaatregelen opleggen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden.  

Waar vind ik informatie over de eikenprocessierups? Is deze rups gevaarlijk?

De eikenprocessievlinder is een mooie, onschuldige, zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Ze bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

Sinds 1995 is de eikenprocessierups duidelijk aanwezig in de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen volgt de ontwikkelingen van deze rups op en coördineert de bestrijding. Raadpleeg de informatie over de eikenprocessierups.

Bacterievuur

Bacterievuur is een ernstige plantenziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Aangetaste bomen en struiken kunnen in korte tijd zware schade oplopen en zelfs doodgaan. Het meest vatbaar zijn bloemen en jonge scheuten.

De besmetting wordt verspreid door vogels, insecten, wind en regen maar ook door aanraking met handen of gereedschap. De ziekte is een probleem in de boomkwekerij (meidoorn, lijsterbes, kwee, vuurdoorn, …) en fruitteelt (appel en peer), maar ook in openbaar en particulier groen. Bacterievuur is niet te ‘genezen’ en houdt grote risico’s in voor professionele fruitkwekers en boomtelers.  

De bestrijding van bacterievuur is verplicht (KB 23 juni 2008), aantastingen met bacterievuur moeten gemeld worden aan de provinciale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV tel: 03/202.27.11).

Het groeiseizoen van 2016 werd gekenmerkt door veel aantastingen in appel en peer maar ook op de waardplanten zoals meidoorn en cotoneaster. Om de infectiedruk voor 2017 te verlagen is het zeer belangrijk om nu nog een controle te doen op aangetaste bomen en struiken. Bomen en struiken met aanwezigheid van verdorde bloemen en vruchtbeginsels, een vervroegde bladverkleuring, verdorde bladeren, met een donkerdere bast of schors en met een waterverzadigde groenverkleuring tot oranje verkleuring onder de schors zijn aangetast. Door de dalende sapstroom de aantasting tot een meter ver onder het verkleurde wegzagen. Bomen of struiken waar er al verschillende malen in werd gezaagd of gesnoeid best rooien of tot de grond afzetten. Bij een oranje verkleuring van de zaagsnede de wortels ook verwijderen. Aangetaste delen en bomen ter plaatse opbranden in de mate van het mogelijke.

De gebruikte hulpmiddelen en handen na iedere ingreep ontsmetten met Dettol. Gedurende de ganse snoei ook extra aandacht schenken aan het waarnemen van symptomen en de aangetaste plantendelen dan ook in een afgesloten plastic zak meegeven met het huisvuil of direct opbranden.

Adres- en bedrijfsgegevens

Land- en tuinbouwers

Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen richt zich op: verhoging van kennis en expertise binnen de landbouwsector, vrijwaring van ontwikkelruimte voor duurzame landbouw en verhoging van het maatschappelijk draagvlak. Daarbinnen zetten we sterk in op onderzoek, voorlichting en advisering.

Om een zorgvuldige advisering mogelijk te maken ontvangt de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid bedrijfsgegevens over de land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen van het Agentschap Landbouw en Visserij (datagegevens verzamelaanvraag) en de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbankgegevens). De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid verwerkt de gegevens steeds vertrouwelijk. De betreffende land- of tuinbouwer behoudt het recht op toegang en verbetering van de gebruikte gegevens.

De provincie Antwerpen mag  adresgegevens van land- en tuinbouwers niet meedelen aan derden wegens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 

Landbouwcijfers

Cijfers van de aanwezige landbouwbedrijven in Vlaanderen en de oppervlakte in landbouwgebruik vind je bij de federale overheidsdienst economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Via deze link vind je onder meer de gegevens van de landbouwtelling.

Ook de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling mestbank, houdt gemeentestatistieken bij. Deze cijfers gaan over het aantal  bedrijven met dieren, dierenaantallen en mestproductie per gemeente. Je vindt ze hier.

Economische kengetallen over het agrocomplex in de provincie Antwerpen vind je in onze economische barometer. Het agrocomplex omvat de land- en tuinbouwbedrijven, hun leveranciers en hun afnemers.  

Vergunningen

Ruimtelijke ordening - stedenbouwkundige vergunningen

Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken of je perceel van functie te veranderen, heb je doorgaans een vergunning nodig. Die stedenbouwkundige vergunning moet je aanvragen bij de gemeente. Bij een stedenbouwkundige vergunning komt de provincie enkel tussen in beroep, met andere woorden in een tweede fase. Meer informatie vind je op de pagina van de dienst Stedenbouwkundige beroepen.

Voor meer informatie over een stedenbouwkundige vergunning moet je dus in de eerste plaats contact opnemen met de gemeente waar het perceel ligt, of met de provinciale afdeling van de Vlaamse overheid. De contactpersoon bij de Antwerpse afdeling van de Vlaamse overheid met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied is Marc Candries. Je kunt hem bereiken op het nummer 03 224 92 77.

Milieuvergunning

Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die je bedrijf voor de buurt en het milieu kan veroorzaken, moet je de bedrijfsactiviteit die je wenst uit te oefenen bij de overheid melden of er een vergunning voor aanvragen.

De dienst Milieuvergunningen van de provincie Antwerpen is er om burgers en bedrijven te helpen bij alles wat verband houdt met milieuvergunningen. Dit gaat van de begeleiding van een ingediend dossier tot het verstrekken van informatie over vroeger verleende vergunningen. Je kunt de dienst bereiken op het nummer 03 240 57 45.

Pachtwetgeving

Pachtwetgeving is heel complex. De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen kan geen gefundeerd en correct advies formuleren op vragen over pachtwetgeving.

Openbare besturen kunnen met vragen over pachtwetgeving terecht bij het team overheidsopdrachten en patrimonium van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen. Deze afdeling is te bereiken op het nummer 03 224 97 90. (contactpersoon Walter Frans).

Landbouwers kunnen met vragen over pachtwetgeving terecht bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Zij zijn telefonisch te bereiken op nummer 02 552 77 12 (contactpersoon: Wim Stoop).

Verpachten als openbaar bestuur

Procedure voor toewijzing van landbouwgronden door openbare besturen.

De provincie Antwerpen bepaalt via een reglement de voorkeursnormen met betrekking tot de onderhandse verpachting die openbare besturen moeten volgen bij het verpachten van landbouwgronden aan landbouwers. Het nieuwe regelement werd goedgekeurd op 1 juni 2017 en op de website gepubliceerd op 6 juni 2017. Je vindt het provinciale reglement hieronder.

Rampenfonds

Wanneer hevige regenval zorgt voor ernstige wateroverlast, wanneer zware branden woeden of wanneer toxisch materiaal de volksgezondheid bedreigt, coördineert de provinciegouverneur onder meer het optreden van brandweer, politie en civiele bescherming. De gouverneur komt ook ter plaatse en steekt de slachtoffers een hart onder de riem.

Soms wordt een gebeurtenis door de overheid erkend als ramp, zodat je schadeloosstelling kunt ontvangen. In de provincie Antwerpen kun je hiervoor terecht bij de dienst Rampenschade op het telefoonnummer 03 240 63 16.

Sectorwetgeving

De mestbank en andere taken van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Zoek je meer informatie over de volgende regelgeving?

  • mestbank & mestwetgeving
  • Vlaamse grondenbank
  • beheerovereenkomsten
  • landinrichting
  • natuurinrichting
  • ruilverkaveling

Kijk dan op de website van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be, bij Regelgeving.

Gewasbeschermingsmiddelen

Informatie over welke gewasbeschermingsmiddelen erkend zijn in Vlaanderen en informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is terug te vinden op fytoweb.

 

Onderzoek, voorlichting en onderwijs

Welke provinciale scholen bieden land- en tuinbouwonderwijs aan?

De provincie Antwerpen heeft twee secundaire scholen die land- en tuinbouwonderwijs aanbieden:

Agrarisch praktijkonderzoek

De provincie Antwerpen verricht heel wat praktijkonderzoek voor land- en tuinbouwsectoren.

Onderzoek naar Contactgegevens praktijkcentrum  
- melkvee
- voedergewassen
Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 27 07
www.hooibeekhoeve.be
 
- leghennen
- vleeskippen
Proefbedrijf voor de veehouderij
Poiel 77
2440 Geel
014 56 28 70
www.proefbedrijf.be
 
voedergewassen
(vooral grassen en maïs, maar ook klavers,
erwten-gerst en voederbieten)
Landbouwcentrum voor voedergewassen
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 27 07
www.lcvvzw.be
 
- vollegrondsgroenten
(prei, kolen sla, courgettes en asperges)
- glasgroenten
(tomaat, paprika, komkommer en sla)
Proefstation voor de groenteteelt vzw
Duffelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 30 00 60
www.proefstation.be
 
- aardbeien
- glasgroenten
(tomaat en paprika)
Proefcentrum Hoogstraten vzw
Voort 71
2328 Hoogstraten (Meerle)
03 315 70 52
www.proeftuin.be
 

De overige praktijkcentra voor dierlijke en plantaardige productie in Vlaanderen: