Land- en tuinbouw

De provincie Antwerpen werkt binnen zijn land- en tuinbouwbeleid aan 5 strategieën:

1.1 Landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex 

De landbouwsector is een centrale schakel in het agrobusinesscomplex, het geheel van landbouw, toeleverende en verwerkende bedrijven, Om mee te kunnen met de moderne landbouwbedrijfsvoering en markt waarin de landbouw zich ontwikkelt zet de provincie in op landbouwonderwijs (PITO en PTS Mechelen), landbouwonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe ketens. De provincie hecht ook belang aan het sluiten van kringlopen, waar mogelijk op lokale schaal. 

1.2 Voedselproductie met de consument als buur 

De provincie kent veel en verspreide bebouwing. Landbouwbedrijven zonder niet-boerende buren zijn daardoor eerder de uitzondering. De provincie ziet kansen voor landbouw in de nabijheid van kernen: er zijn heel wat mogelijkheden tot marktgericht produceren voor de stedelijke buur

1.3 Landbouwproductie in harmonie met de omgeving 

Door de wereldwijde klimaatverandering moet landbouw zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daarnaast heeft landbow heel wat potentieel om oplossingen te bieden. De provincie zet in op een duurzame watervoorziening voor de landbouwsector, een betere bodemkwaliteit, het verhogen van de energie-efficiëntie van landbouwbedrijven en het reduceren van emissies.

1.4 Ruimte voor landbouw 

De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat de landbouwsector over de nodige ruimte kan beschikken om te blijven ondernemen. Met ongeveer 40% van de oppervlakte van de provincie in beheer door landbouw is deze sector beeldbepalend voor het landschap en de open ruimte. Daarom wordt gezocht naar inplanting van landbouwbedrijven die zowel voor de sector als voor de maatschappij een meerwaarde betekenen. 

1.5 Belevingslandbouw laat mensen proeven van landbouw 

Recreanten vertoeven graag in een aantrekkelijk landbouwlandschap, maar consumenten geraken steeds meer vervreemd van de moderne landbouwbedrijfsvoering. Landbouw in en nabij kernen, landschapsintegratie van landbouwbedrijven, landbouweducatie, korte keten-landbouw en verbredingsactiviteiten bieden kansen om consumenten opnieuw te verbinden met consumenten. De provincie ondersteunt verenigingen die een imagoactiviteit willen organiseren. 

Wil je een project realiseren dat past binnen de landbouwvisie? Mogelijk kunnen we je ondersteunen via de subsidiekorf landbouw. 

Heb je nog vragen over landbouw? Kijk op onze pagina met veelgestelde vragen.