B3W

Een samenwerking van 13 partners

Een correcte bemesting is cruciaal voor een gezond nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater, en bij uitbreiding van de hele bodem. Om de sterke nitraataanrijking in verschillende Europese waterlopen tegen te gaan, stelde de Europese Unie in 1991 duidelijke doelen in de Europese Nitraatrichtlijn. De basiskwaliteitsnorm werd vastgesteld op 50 mg nitraat per liter in het oppervlakte- en bodemwater. 

Uit de Nitraatrichtlijn en de vertaling ervan naar de praktijk vloeiden in Vlaanderen het Mestdecreet en de Mestactieplannen voort. De monitoring en opvolging van de waterkwaliteit via het MAP-meetnet is sinds 1999 in handen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Heel wat land- en tuinbouwers hebben nood aan duidelijke voorlichting en begeleiding om dit correct te implementeren op hun bedrijf. Daarom werd begin 2021 de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit opgericht ter ondersteuning van de doelstellingen van het Vlaamse mestbeleid. Aan de hand van gespecialiseerde dienstverlening ondersteunt B3W landbouwbedrijven in hun overgang tot een duurzamere bedrijfsstrategie en -exploitatie inzake geïntegreerd bodembeheer en oordeelkundige bemesting.

De sterkte van B3W is ongetwijfeld de hechte samenwerking tussen gevestigde waarden in het landbouwonderzoek en -praktijk. Dertien partners waaronder provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve bundelen hun kennis en ervaring en zetten hun schouders onder het B3W-project. De geografische spreiding, terreinkennis, gespecialiseerde kennis, expertise in demonstratie, de sterke link met wetenschappelijk onderzoek en het praktijknetwerk maken dat B3W de ideale partner is voor jou om je bedrijf te helpen als je met vragen zit op vlhet gebied van een duurzaam mestbeleid. 

Label_B3W_liggend

Getuigenissen

getuigenis loonwerker Maarten Paepen voor B3W
getuigenis landbouwer Fons Gios B3W