WAVE: Waterverbruik in de veehouderij

Illustratie Waterverbruik Veehouderij - WAVE

Om de Vlaamse veehouderij in deze omschakeling te ondersteunen ontbreken correcte en recente cijfers van drinkwaterverbruik voor de verschillende diersoorten/diercategorieën, van reinigingswater (stal, melktechnieken etc.) en van water gebruikt voor koelsystemen. Ook cijfers die rekening houden met de huidige productiecijfers en stalsituaties binnen de moderne veehouderij ontbreken volledig. Representatieve cijfers per diercategorie in relatie tot de productiviteit en voor specifieke processen zijn nodig om de waterbehoefte per waterverbruikspost (drinkwater, reinigingswater, …) correct in te schatten.  

Deze cijfers kunnen vervolgens ingezet worden op vier vlakken (1) de waterbehoefte per bedrijf en per waterverbruikspost inschatten (2) op basis daarvan de mogelijkheden van een gepaste alternatieve waterbron of combinatie van waterbronnen onderzoeken en (3) de omschakeling naar alternatieve waterbronnen monitoren zodat afwijkend drinkgedrag sneller kan gedetecteerd worden. Afwijkend drinkgedrag van dieren is namelijk een hele snelle indicator voor afwijkende waterkwaliteit en vaak een goede predictor voor diergezondheid en prestaties. En (4) oordelen waar en hoe waterbesparing mogelijk is vooral op vlak van reinigingswater en hoe een alternatieve waterbron zonder verdere behandeling (en dus kost) kan ingezet worden als reinigingswater.  

Waterverbruik monitoren

Daarnaast is het regelmatig monitoren van waterverbruik binnen de veehouderij nog onvoldoende ingeburgerd. Nochtans kunnen tal van voordelen gehaald worden uit een monitoring van het dagelijkse waterverbruik. Het laat niet enkel toe om bij abnormaal hoog verbruik lekken of andere onnodige verliezen te detecteren. Een afwijkend laag verbruik kan ook een indicatie zijn voor een verstopte waterleiding, defect drinkpunt of een predictor zijn voor mogelijke diergezondheidsproblemen. Een dier dat zich niet goed voelt, zal in eerste instantie minder drinken en minder eten, alvorens duidelijke ziektesymptomen te vertonen. 

De algemene doelstelling van WAVE is het realiseren van een efficiënter waterverbruik in de dierlijke sector door in te zetten op bewustmaking, kennisopbouw en kennisoverdracht. WAVE heeft als doelgroep de dierlijke sector, met name rundveehouderij, varkens- en pluimveesector. Binnen deze sector wil WAVE de efficiëntie van het waterverbruik verhogen door:  

• Het waterverbruik per type water en per verbruikspost te monitoren bij een representatieve groep bedrijven in de dierlijke sector.  

• Deze kengetallen voor watergebruik in te zetten om veehouders beter te kunnen begeleiden naar kostenefficiënte waterbesparende maatregelen en investeringen in alternatieve waterbronnen en het aanbod kwalitatief water vanuit alternatieve waterbronnen voor de dierlijke sector te verbreden.

• PLF-systemen (Precision Livestock Farming) uit te testen die veehouders kunnen helpen bij het monitoren van hun waterverbruik op dier- of groepsniveau en lekverliezen of abnormale waterverbruik te signaleren.  

• Veehouders informeren over mogelijke waterbehandelingssystemen voor bijvoorbeeld hemelwater en zo alternatieve waterbronnen beter te benutten 

Looptijd

Dit project loopt van 1/3/2023 tot en met 31/12/2025.

Overzicht partners WAVE - waterverbruik in de veehouderij

Dit project wordt gesubsidieerd door Blue Deal en verloopt in samenwerking met Inagro, EV-ILVO, Proefbedrijf Pluimvee en PVL Bocholt.