Buurt- en voetwegen

Invloed van het gemeentewegendecreet op de rol van de provincie

Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 (op 12 augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) kent aan alle wegen in gemeentelijk beheer hetzelfde statuut toe en bepaalt één regelgeving voor al deze wegen. De tekst ervan kan je terugvinden op de website van het Vlaams Parlement

Er is geen sprake meer van enerzijds gewone gemeentewegen en anderzijds buurtwegen/voetwegen, die volgens verschillende procedures geopend, gewijzigd of verwijderd worden. De buurtwegenwetgeving werd opgeheven.

De nieuwe, uniforme procedure staat in het teken van de autonomie van steden en gemeenten. De gemeenteraad heeft de beslissingsbevoegdheid. De deputatie kan enkel een adviserende rol uitoefenen tijdens de procedure. Tegen de gemeenteraadsbeslissing kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering.

Gemeentewegen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook worden geopend, gewijzigd of opgeheven gedurende een omgevingsvergunningsprocedure of een RUP-procedure.

Vragen inzake de procedures en de interpretatie van het gemeentewegendecreet kunnen worden gesteld aan de Vlaamse Overheid.

Atlas van de buurtwegen

In de Atlas van de Buurtwegen vind je alle beslissingen inzake rooilijnen terug die genomen werden op basis van de Buurtwegenwet. Tot een nieuwe beslissing genomen wordt volgens het gemeentewegendecreet (welke opgenomen zullen moeten worden in een gemeentewegenregister), gelden voor de wegen de wegen die gekend waren als buurtwegen/voetwegen de rooilijnen uit de Atlas. De Atlas blijft dus nog een belangrijke rol spelen.

Elke gemeente heeft een Atlas waarin elke buurtweg/voetweg een eigen nummer heeft, aangeduid is op plan en in een informatieve tabel. Latere wijzigingen werden niet op de atlaskaarten aangeduid, maar op aparte leggers gepubliceerd. De provincie Antwerpen verzamelde de Atlassen en de meeste wijzigingen in een digitaal geoloket. Tot er duidelijkheid is m.b.t. de overdracht van de digitale gegevens aan de gemeenten of de Vlaamse overheid, blijft de provincie Antwerpen het digitale geoloket aanbieden.

Nieuwe beslissingen volgens het gemeentewegendecreet worden hier uiteraard niet meer in verwerkt. Het digitale geoloket van de provincie kan dus enkel en alleen als een naslagwerk gebruikt worden voor de situatie zoals ze tot 1 september 2019 gold. De rooilijnen kunnen nadien gewijzigd zijn door allerlei soorten beslissingen conform het gemeentewegendecreet. De provincie heeft hier geen kennis van en deze wijzigingen worden niet verwerkt in de digitale Atlas van de provincie.

Daarenboven waren er, ook toen de Buurtwegenwet nog gold, enkele uitzonderingen op het principe dat een wijziging of afschaffing via de procedure uit het Buurtwegenwet moest gebeuren. Specifieke wetgevingen laten het namelijk toe om via de procedure uit die wetgeving een wijziging of afschaffing te doen. Ook aanpassing vóór 1 september 2019 aan de rooilijnen van buurtwegen/voetwegen, die via de specifieke procedures gedaan werden en niet via de procedure uit de Buurtwegenwet, werden nooit opgenomen in de Atlassen en ook niet in het digitale geoloket van de provincie.

Digitale geografische gegevens hebben slechts een informatieve, geen juridische, waarde en kunnen niet beschouwd worden als een officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.