Brandklasse

Industriegebouwen worden op basis van hun maatgevende brandbelasting (qf,cl) ingedeeld in één van de drie volgende brandklassen.

    Klasse A                  qf,cl ≤ 350 MJ/m²
    Klasse B                   350 MJ/m² < qf,cl ≤ 900 MJ/m²
    Klasse C                   900 MJ/m² < qf,cl

Controleer daarom zeker of jouw gebouw binnen de definitie van een industriegebouw valt zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 7 Juli 1994 betreffende de preventie van brand en ontploffing. Deze definitie is namelijk ruimer dan men op het eerste zicht zou verwachten. Zo behoren bijvoorbeeld ook gebouwen met een landbouwfunctie zoals serres of stallen tot de industriegebouwen.

Een industriegebouw is een gebouw of gedeelte van een gebouw, dat omwille van zijn constructie en inrichting bestemd is voor doeleinden van

  • bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen,
  • het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of
  • het bedrijfsmatig houden van dieren.

Let er op dat je de brandklasse van het industriegebouw meegeeft als je vooradvies aan de hulpverleningszone vraagt.

Vul voor een vlotte verwerking van de vergunningsaanvraag overal waar nodig de brandklasse in. Geef de brandklasse weer op het grondplan voor de brandweer en eventueel ook in de verantwoordingsnota. Daarnaast wordt alleen voor gebouwen met een industriële of ambachtelijke functie ook gevraagd de brandklasse in te vullen in het Vlaams omgevingsloket. Als het gebouw specifiek voor de brandweer opgedeeld is in compartimenten met verschillende brandklassen, duid je hier de zwaarste klasse aan. In het omgevingsloket zal je alleen de mogelijkheid krijgen om de brandklasse in te vullen nadat de functie industrie en bedrijvigheid werd aangeduid. Voor een gebouw met een andere functie, zoals bijvoorbeeld landbouw, wordt in het omgevingsloket geen brandklasse gevraagd. In dit laatste geval is het daarom des te belangrijker om de brandklasse duidelijk op de grondplannen aan te duiden.

Een ontbrekende brandklasse kan grote gevolgen hebben voor de vergunningsaanvraag. In dat geval wordt namelijk automatisch de hoogste brandklasse (klasse C) toegepast. De aanvraag zal dan ook worden afgetoetst aan de vereisten voor brandklasse C. Daardoor zal de hulpverleningszone in dat geval vaak genoodzaakt zijn ongunstig te adviseren.