Bronbemaling

Voor de melding/aanvraag van een bronbemaling voor bouwwerken is het belangrijk om rekening te houden met de richtlijnen van de VMM om de grootte en de impact van de bemaling te bepalen. Deze richtlijnen geven een duidelijk kader voor het voorbereiden en opmaken van een bemalingsstudie die aan de aanvraag/melding dient toegevoegd te worden.  

Bij de richtlijnen hoort ook een rekeninstrument dat gebruikt kan worden voor het voorbereiden van eenvoudige bemalingen.

De lozing op de riolering dient vermeden te worden. Bij de ontwerp- en studiefase van het bouwproject moet je reeds alternatieven onderzoeken. De beste oplossing is om het opgepompte debiet zoveel mogelijk te beperken en om het water opnieuw te laten infiltreren. Zo’n retourbemaling laat het water terug in de bodem dringen via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Je kan het water ook (deels) opvangen in een buffervat en ter beschikking stellen voor de buurt. Voor het (deel van het) bemalingswater dat niet via retour terug in de ondergrond kan gebracht worden en niet nuttig gebruikt kan worden, is lozing op oppervlaktewater de volgende stap.  Pas in laatste instantie mag het water geloosd worden op de openbare riolering. In de melding of vergunningsaanvraag voor de bemaling moet je motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn. Raadpleeg hiervoor het stappenplan dat door VMM werd opgemaakt.

Bij lozing op oppervlaktewater dient steeds de toelating van de waterloopbeheerder gevraagd te worden. Indien een debiet van meer dan 10 m³/u wordt geloosd op de riolering die is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, moet hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toelating worden aangevraagd bij Aquafin. Dit dient aan de aanvraag toegevoegd te worden.

Indien het bemalingswater wordt geloosd en verontreinigd is, dient ook een lozingsrubriek te worden aangevraagd.

Voor bronbemalingen die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwproject kan je een aparte melding/aanvraag indienen. Voor meldingsplichtige projecten en vergunningsaanvragen van klasse 2 in de uitvoeringsfase is de gemeente bevoegd.