Hoe krijg ik inzage en inspraak als burger?

De verschillende vergunningsprocedures geven jou, als burger, een belangrijk aandeel bij het tot stand komen van een vergunning.

Als omwonende heb je immers recht op:

Inzage

Voor omgevingsvergunningsaanvragen en verzoeken tot bijstelling van milieuvoorwaarden, is een openbaar onderzoek vereist. Dit openbaar onderzoek duurt 30 dagen. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar onderzoek. 

Tijdens deze periode ligt het vergunningsdossier ter inzage op het gemeentehuis. Daar kun je het volledige dossier met alle bijlagen gaan raadplegen. Op de exploitatieplaats zelf wordt een bekendmaking van het dossier aangeplakt. Via het publieke Vlaamse omgevingsloket kan je de lopende openbare onderzoeken raadplegen. Het aantal dossierstukken dat raadpleegbaar is op dit publieke Vlaamse loket is zeer beperkt, slechts een kleine fractie van het ingediende dossier wordt openbaar gemaakt. De publicatie op het publieke loket werd ingesteld door Vlaanderen via programmering en kan niet door de gemeente of de provincie worden aangepast. Indien je dossierstukken, zoals (bouw)plannen, documenten over het milieudeel, ... wenst in te kijken, dien je je te begeven naar de betreffende dienst van de gemeente .

Het openbaar onderzoek vormt een belangrijk instrument om opmerkingen gestructureerd op te nemen in het besluitvormingsproces. 

Inspraak

Als burger kun je je stem in de vergunningsprocedure laten horen. Tijdens het openbaar onderzoek kun je een bezwaar indienen tegen de ingediende aanvraag. Dit kan mondeling of schriftelijk, maar moet steeds gericht zijn aan de gemeente of via het publieke Vlaamse omgevingsloket. De gemeente maakt na afsluiting van het openbaar onderzoek de resultaten over aan de provincie. 

Indien er een informatievergadering over de omgevingsvergunningsaanvraag wordt georganiseerd, kun je daaraan deelnemen en vragen stellen aan de exploitant of de overheid. De gemeente maakt op haar website of in een publicatie in een (regionale) krant bekend wanneer en waar de informatievergadering zal plaatsvinden. Het verslag van de informatievergadering wordt overgemaakt aan de provincie.

Het resultaat van het openbaar onderzoek maakt deel uit van de beoordeling van de aanvraag door de deputatie. Ter voorbereiding van de beslissing door de deputatie worden de eventuele bezwaren geëvalueerd en besproken door de POVC.