Drinkwater en putwater

Drinkwateronderzoek

Onderzochte parameters

Bij een onderzoek controleren we zowel chemische als bacteriologische parameters. We werken met vaste analysepakketten maar kunnen op vraag ook heel specifieke, gerichte analyses uitvoeren (bijvoorbeeld bepalen van de hardheid van water).

Hoeveel kost een drinkwateronderzoek?

Het provinciebestuur subsidieert de analysekosten van het putwater van zijn inwoners die niet op de waterleiding zijn aangesloten. Bedrijven nemen voor een offerte best contact op met het PIH.

Voor een drinkwateronderzoek doe je bij voorkeur een beroep op het PIH voor monstername.

Je kan ook zelf een monster nemen en dat binnenbrengen bij het PIH, recipiënten hiervoor kan je op het PIH krijgen.

Wanneer vraag ik een onderzoek aan?

Pas geboorde putten zijn meestal besmet door de booractiviteit. Vraag daarom pas een onderzoek aan na drie maanden, waarin je veelvuldig water afpompt.

We hebben een BELAC-accreditatie en een VLAREL-erkenning voor zowel monsterneming als analyse van het drinkwater.
De onderzochte drinkwaterparameters worden getoetst aan de normen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie.
Voor voedingsbedrijven worden de geanalyseerde parameters getoetst aan de normen van het KB van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddelen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.