Oppervlaktewater

Bemonstering en analyse gebeuren volgens de Vlaamse regelgeving. Vervolgens toetsen we de analyseresultaten aan de milieukwaliteitsnormen (Vlarem II, bijlage 2.3.1) en aan de kwaliteitsklassen uit de stroomgebiedbeheerplannen.

We hebben een BELAC-accreditatie en een VLAREL-erkenning voor zowel monsterneming als analyse van het oppervlaktewater. 

Hydrobiologisch onderzoek

Aan de hand van algen, waterplanten, ongewervelde waterdiertjes, vissen en andere organismen kun je de kwaliteit van een oppervlaktewater bepalen.  Daarnaast kun je oppervlaktewater chemisch onderzoeken.

Hydrobiologie

Wat onderzoeken we bij een hydrobiologisch onderzoek?

Een onderzoek van de biologische kwaliteit of ecologische toestand van een water is gebaseerd op het voorkomen van grotere ongewervelde zoetwaterdieren, zoals wormen, slakken, mosseltjes, larven van insecten, volwassen insecten enz.
De biologische kwaliteit of ecologische toestand van een oppervlaktewater kan worden uitgedrukt door middel van kwaliteitsindexen. Bij het onderzoek van de grotere ongewervelde dieren zijn dit de BBI (Belgische Biotische Index) en zijn recente opvolger de MMIF (Multivariate Macroinvertebraten Index Vlaanderen, in de VLAREM-wetgeving aangegeven als EKCinv).
We gaan in ons onderzoek echter vaak verder, we voeren meer gedetailleerde identificaties uit, en we kijken ook naar de kenmerken en vegetaties van het water (watertype), de oevers en de bedding.