Waterbodem

Rivier

We voeren onderzoek uit van de waterbodem en ruimingsspecie. Dit gaat van planning, bemonstering en analyse tot eindverslaggeving. In overleg met de waterbeheerder kiezen we de meetpunten en het toetsingskader voor de opvolging van de waterbodemkwaliteit.

De planning van de onderzoeken voor ruimingswerken gebeurt volgens de leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie. Bemonstering en analyse gebeuren volgens de Vlaamse regelgeving. Er wordt getoetst aan de voorwaarden voor gebruik van bodemmaterialen als bodem en voor bouwkundig bodemgebruik VLAREBO.

We hebben een BELAC-accreditatie en een VLAREL-erkenning voor zowel monsterneming als analyse van de waterbodem.