Waterzuivering

IBA kokosbiobed

IBA staat voor een Individuele Behandeling van Afvalwater en is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.

Het PIH heeft deskundigheid in de werking van IBA’s door visuele controle, bemonstering en analyse en past een gunstig tarief toe. De geanalyseerde parameters worden getoetst aan de lozingsvoorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied (Vlarem II, art. 4.2.8.1).

Voor IBA's gebouwd volgens een BENOR-gecertificeerd of gelijkwaardig systeem, bestaat de controle enkel uit de analyse van het effluent van de IBA. Anders wordt de analyse van het effluent aangevuld met een visuele controle van het geïnstalleerde zuiveringssysteem.

Moet je zelf instaan voor de bouw en uitbating van een IBA, dan kan er vrijstelling verleend worden voor een deel van de saneringsbijdrage. De burgemeester levert hiervoor het attest af en kan controleren of het IBA-systeem werkt. Dat attest is vijf jaar geldig.