Medisch onderzoek

Zeg eens AAAA? Niet voor de lol!

Via het medisch onderzoek wil het Centrum voor Leerlingenbegeleiding systematisch en vroegtijdig gezondheidsproblemen opsporen die de groei of ontwikkeling van de leerling kunnen belemmeren. Deze problemen kunnen ouders of leerlingen dan tijdig laten behandelen.

De overheid bepaalt de leeftijd waarop wij de leerlingen onderzoeken en de inhoud van het onderzoek. Voor sommige problemen is overleg van de arts of de verpleegkundige met de maatschappelijk werker of de psycholoog nodig.

 

Wat met de onderzoeksresultaten?

De informatie uit dit onderzoek delen wij aan ouders en leerling mee en is vertrouwelijk. Anderen, zoals bijvoorbeeld de school, krijgen enkel deze informatie, als dit in het belang is van de leerling en mits toestemming van ouders of leerling. Dit valt ook onder ons beroepsgeheim.

 

Wat onderzoeken we in de lagere school?

Elke leerling die schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas

  • 6 jaar of in het eerste leerjaar

  • 9 jaar of in het vierde leerjaar

  • 11 jaar of in het zesde leerjaar

Ouders krijgen op voorhand een vragenlijst om in te vullen. We stellen een aantal vragen over uw kind en het gezin waarin het opgroeit. Uw antwoorden helpen ons om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren en beoordelen. Voor de meeste vragen volstaat het om ‘ja’ of ‘neen’ aan te duiden. U kan ook zelf een vraag stellen of een bezorgdheid opschrijven.

Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vind u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578023ad26
 

Wat onderzoeken we in de middelbare school?

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, wordt door het CLB uitgenodigd  voor een ‘verplicht’ systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

  • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Het Provinciaal CLB organiseert een extra contactmoment in het 1ste SO waarbij onze aandacht vooral gaat naar het ‘welbevinden’ van uw zoon / dochter bij de overgang van lager naar secundair onderwijs.

Medische items zoals lengte, gewicht, visus, andere gezondheidsvragen kunnen kort aan bod komen.

Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vind u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578023ad26