Andere publicaties

De drie boeken uit de reeks Vergeten Linies

Nieuw: het derde deel van Vergeten Linies

Nieuw onderzoek met de nieuwe LiDAR-technologie toont aan dat de littekens van de Eerste Wereldoorlog dieper liggen dan de kogelgaten in de fortenmuren. Er is een heel kraterlandschap rond de linies van de forten blootgelegd. Onderzoekers gingen met deze beelden en foto’s van de Royal Air Force uit de Eerste Wereldoorlog aan de slag om een levendig beeld van de strijd rond de forten te schetsen.

Vergeten Linies deel 1 en 2

Onderzoek van de Universiteit Gent bracht een reeks van 53 onbekende maar unieke luchtfoto’s aan het licht genomen door de onbekende Duitse luitenant Zimmermann. Het was meteen duidelijk dat ze een schat aan historische informatie over de ‘Groote Oorlog’ in de provincie Antwerpen bevatten. Ze documenteren de Belgische en Duitse versterkingen rond Antwerpen en langs het kanaal Dessel - Schoten. De provincie liet ze vanaf 2008 grondig analyseren om er zo veel mogelijk informatie uit te halen.

De resultaten van dit diepgaande onderzoek werden gebundeld in de boeken Vergeten Linies Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918) (deel 1 en 2) en het nieuwe deel Vergeten Linies. Militair erfgoed binnen de Antwerpse fortengordels op luchtfoto en lidar

Set van drie boeken - prijs: € 45,00
Enkel deel 3 – prijs: € 20,00

verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed of bij Standaard BoekhandelFnac, en Erik Tonen Books.

cover boek een huis voor de provincie

Een huis voor de provincie

In het kader van de tentoonstelling 'Een huis voor de provincie' in het Bernarduscentrum (najaar 2013), werd een gelijknamig boek over de geschiedenis van de provincie Antwerpen gelanceerd. In een inleidend hoofdstuk wordt het 'fenomeen' provinciehuizen in de Belgische architectuurgeschiedenis belicht. Het boek gaat ook uitvoerig in op ongebouwde dromen en plannen voor nieuwe provinciehuizen. Die onvoltooide projecten onthullen immers allerlei verrassende wetenswaardigheden over de provinciale geschiedenis. En ook de toekomst wordt niet vergeten: het nieuwe Antwerpse provinciehuis wordt uitgebreid voorgesteld. 

Prijs: € 10,00 - verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed

cover boek verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen

Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van het project Verloren Voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het hsl-traject Antwerpen-Nederlandse grens (1999-2004). Deze samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de NMBS en TUC-Rail leidde tot het systematisch onderzoek van meer dan 300 hectaren grond. De opgravingen gingen door op vindplaatsen daterend van de middensteentijd tot de late middeleeuwen en boorden een schat aan nieuwe en vernieuwende informatie aan. Zeker voor de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen verruimt dit onderzoek op spectaculaire wijze onze kennis.

Prijs: € 5,00 - verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed

cover boek sterk gebouwd en makkelijk in onderhoud

Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud, ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de provincie Antwerpen (1834-1970)

Dit boek kwam tot stand naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling en zet het werk van de zogenaamde 'provinciale bouwmeesters' in de kijker. Tussen 1834 en 1970 waren er bij het provinciebestuur een twintigtal zogenaamde 'provinciale bouwmeesters' werkzaam. Deze architecten in provinciedienst drukten gedurende méér dan een eeuw op onnavolgbare wijze hun stempel op de architectuur in de provincie en bouwden gemeentehuizen, scholen, kerken, rijkswachtkazernes, vredegerechten en nog veel meer. Dit boek biedt een kennismaking met deze vaak als 'banaal' gebrandmerkte overheidsarchitectuur. Centraal staan de verschillende gebouwentypes die de architecten realiseerden.

Prijs: € 5,00 - verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed

Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie

Deze 2-delige publicatie is het resultaat van het historisch onderzoeksproject Politiek Personeel Provincie Antwerpen, door het Antwerpse provinciebestuur in 2000 toevertrouwd aan de vier privaatrechtelijke archieven ADVN, Amsab-ISG, Kadoc en Liberaal Archief.
De rijkelijk geïllustreerde publicatie biedt een gedetailleerd overzicht en een analyse van de politieke geschiedenis van het Antwerpse provinciebestuur in de negentiende en twintigste eeuw. Het thema van de provinciale politiek, dat tot op heden te dikwijls werd verwaarloosd in de historiografie, krijgt hierdoor zijn terechte plaats in het wetenschappelijk onderzoek. De eigenheid en rol van het provinciebestuur, zijn bevoegdheden en werkzaamheden of initiatieven uit de voorbije honderd zeventig jaar komen aan bod. Er is aandacht voor het beleid op terreinen zoals infrastructuur en openbare werken, ontsluiting van de diverse regio’s, economische ontwikkeling, volksgezondheid, cultuur, milieu, recreatie en onderwijs.

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan het politieke personeel van de provincie: provincieraadsleden, bestendig afgevaardigden, gouverneurs en griffiers. Centraal in deze bijdrage staan het profiel van de provinciale politicus en de evolutie van de politieke elite doorheen anderhalve eeuw geschiedenis. Afsluitend in het eerste deel is er een bijdrage over de provincieraadsverkiezingen met aandacht voor onder meer de geschiedenis van de provinciale kieswetgeving, de strijd voor de Antwerpse provincieraadszetels, de verhoudingen tussen stad en platteland en het proces van partijpolitisering, dat op dit kiesniveau beduidend langzamer verliep dan bij de gemeente- of parlementsverkiezingen.

Het tweede deel tenslotte wordt gevormd door het biografische repertorium van alle provincieraadsleden, gouverneurs en griffiers.

Prijs: € 5,00 - verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed

Bestellen en informatie

De publicaties zijn verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen via mail erfgoed@provincieantwerpen.be.