Opening fietsbrug Berchem: kroonstuk van fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

publish date
02.05.2018

Meer dan 5 000 fietsers hebben uitgekeken naar de dag van de opening van de fietsbrug over de Singel in Berchem. Vandaag opende de provincie Antwerpen samen met de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid het 600 meter lange traject dat het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem met de Posthofbrug verbindt. Dankzij deze nieuwe fietsbrug steken de fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen het drukke kruispunt met de Singel veilig en vlot over.

Fietsbrug over de Singel in Berchem
Fietsbrug over de Singel in Berchem

De fietsbrug over de Singel maakt deel uit van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Het is een cruciaal punt op deze route. Elke werkdag steken meer dan 5 000 fietsers het kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug over. Met deze fietsbrug verhoogt de provincie Antwerpen de verkeersveiligheid, vervolledigt het de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en realiseert het een zeer grote reistijdwinst voor de fietsers. Fietsers kruisen voortaan geen autoverkeer meer en moeten niet meer wachten aan de verkeerslichten.

Fietsbrug

Het nieuwe traject sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem met een brug van 45 meter lang over de Singel. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pilaren de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogste punt van de Posthofbrug. Het hele traject is 600 meter lang van aan het fietsparkeergebouw tot aan Roderveldlaan. Er was maar liefst 1 760 m³ beton en 285 ton staal nodig om dit te kunnen realiseren. De fietspaden op de fietsbrug zelf zijn 4 meter breed en sluiten aan op een 3,5 meter breed fietspad op de Posthofbrug. Alles werd in roodbruine asfalt aangelegd. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is op de viaduct antislip voorzien en werd in de balustrade verlichting aangebracht.

Verloop werken

In juni 2016 startten de werken van de fietsbrug. Eén van de hoogtepunten was de plaatsing van de fietsbrug op 1 april 2017. De overige brugdelen werden in oktober vorig jaar geplaatst. Met een blik op de toekomst liepen er ondertussen drie andere werven, namelijk aan het seinhuis, de balustrade en de waterdichte laag van de Posthofbrug over de Ring. Deze laatste zorgde voor oponthoud. De waterdichte laag, die de Posthofbrug beschermt tegen water, was aan vervanging toe. Om de veiligheid te garanderen werd de laag hersteld. Pas nadien konden de asfaltwerken aan het fietspad en de verbinding van de fietsbrug met de Posthofbrug afgewerkt worden. Maar nu zijn we gerust voor de komende jaren.

Mooi voorbeeld van samenwerking

De kosten voor de bouwwerken bedroegen ongeveer 3,3 miljoen euro. Voor deze ontbrekende schakel werkte de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS nauw samen. NMBS deed het voorbereidende studiewerk in opdracht van de provincie Antwerpen. Ook investeerde de provincie 1,3 miljoen euro in de bouw van de fietsbrug. De Vlaamse overheid gaf dezelfde financiële steun aan het project (1,3 miljoen euro) en de stad Antwerpen droeg nog eens 650 000 euro bij om de bereikbaarheid van het station Antwerpen-Berchem te verbeteren. Het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) steunt het project met 900 000 euro subsidies omdat ze belangrijk is voor de regionale en economische ontwikkeling. Per dag komt dit op een investering van 1,8 euro per rit per jaar, indien er dagelijks 5 000 fietsers over de brug rijden. Bekijken we dit over een periode van 10 jaar dan is dat amper 0,18 euro per rit.

 

EFRO en Europa logo

Fietsersbond geeft samenwerking provincie Antwerpen 10 op 10

publish date
17.04.2018

Wat in 2014 startte als een pilootproject om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Drie jaar en 3 500 fietskilometers verder, beschikt de Provincie over gedetailleerde gegevens van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. De provincie Antwerpen herbevestigt hiermee een ambitieus fietsbeleid, met objectieve informatie aan de grondslag. De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor.

Meetfietser
Meetfietser

De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Meetfietser

De Fietsersbond gebruikt voor de audits van de bovenlokale fietsinfrastructuur een wetenschappelijk onderbouwde meetfiets waarvan de resultaten gekoppeld worden aan de provinciale Fietsbarometer. De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo’n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers. In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In 15 gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst. Het is voor de provincie Antwerpen dan ook belangrijk dat de samenwerking met de Fietsersbond verlengd wordt zodat ze tegen het einde van de legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden kennen. De afgelopen jaren investeerden de provincie Antwerpen, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf 2019 staan deze fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens opgenomen worden in de provinciale Fietsbarometer.

Fietsbeleid heeft baat bij objectieve data

De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets. Het streeft er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het is nu aan de overheden, op alle niveaus, om dataverzameling en analyse te integreren in hun beleid. Alleen zo kan er onderbouwd en gericht gewerkt worden aan een betere fietsomgeving.


Online Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer pakte eind 2017 uit met de Online Fietsbarometer. Op dit online platform vind je alle cijfermateriaal van de afgelopen jaren terug. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen van de meetfietser aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij dit online platform. Het zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens. Voor de provincie Antwerpen schuilt in de verdere uitbouw van de Online Fietsbarometer een mooie uitdaging.

De Online Fietsbarometer vind je terug op www.antwerpenfietsprovincie.be.


 

Antwerpen als dé fietsprovincie van Vlaanderen

publish date
23.03.2018

De provincie Antwerpen gooide in Vlaanderen reeds hoge ogen met de Fietsbarometer, waarmee de kwaliteit van de fietsinfrastructuur van het hele bovenlokaal functioneel fietsnetwerk op haar grondgebied geïnventariseerd werd. Met de Grote Fietsenquête heeft de provincie Antwerpen nu een extra element toegevoegd dat het profiel van onze fietsers en hun fietsgebruik in kaart brengt, en bovendien peilt naar hun ervaringen. Uit de enquête blijkt dat we in de provincie meer kilometers fietsen. Maar vooral dat de fiets geliefd is. 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, waarvan 20% dagelijks.

Voorstellen resultaten Grote Fietsenquête
Gedeputeerde Luk Lemmens stelde de resultaten van de Grote Fietsenquête voor aan de pers.

De Grote Fietsenquête brengt het fietsgedrag binnen de provincie Antwerpen in kaart. Gedurende vijf maanden verzamelde onderzoeksbureau iVOX in opdracht van de provincie Antwerpen gegevens van fietsers in de provincie Antwerpen. Maar liefst 6 000 fietsers vulden de enquête in. Dit hoge aantal geeft een goed beeld van de mening van de fietser. Daarnaast beantwoordden 1 000 inwoners van de provincie Antwerpen via een representatieve steekproef vragen over hun fietsgebruik.

Dankzij de fietsostrades malen we meer kilometers

Een verrassende conclusie uit het onderzoek is de gemiddelde afstand die de functionele fietser aflegt. Vooral op de fietsostrades is er een markante stijging in gemiddeld aantal afgelegde kilometers te zien. Met een gemiddelde van ongeveer 18 km fietst de functionele fietser in de provincie Antwerpen zo’n 18% verder op een fietsostrade dan 5 jaar geleden. Op de zeer populaire F1 Antwerpen-Mechelen is er zelfs een stijging van 28% op te merken: van 14 naar 18 kilometer.

Daarnaast blijkt dat de elektrische fiets stevig in opmars is in de provincie, waarbij er een directe link met de fietsostrades kan gelegd worden. In 2013 reed 7% van de fietsers met een elektrische fiets. In 2017 zijn ze met 26%. Dit is een spectaculaire stijging. 1 op de 3 bevraagde fietsers reed effectief met een e-bike. Als men bovendien deze cijfers afzet tegen deze van de recente gemeente-en stadsmonitor blijkt dat de populariteit van de elektrische fiets in de provincie Antwerpen bijna ongeëvenaard is. Het hoogste aandeel fietsostradefietsers en elektrisch ondersteunde fietsers bevinden zich dan ook in de afstandscategorieën boven de 10 km. Tenslotte viel op dat de speed-pedelec een debuut maakt met 2% van het fietsbezit.

7,5 op 10 voor de fietsostrades

Daarenboven zijn de fietsers ook tevreden over de fietsostrades en geven ze de mooie score van 7,5/10. Ze waarderen fietsostrades meer dan hun overige fietsroutes (6,3/10) en dat is te wijten aan de troeven van de fietsostrades. Routes afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, de snelle en korte verbindingen, de lange rechte stukken en de kwalitatief goede ondergrond appreciëren ze het meest. Ruimte voor verbetering zit voornamelijk in het onderhoud (bijvoorbeeld de bermen), betere signalisatie tijdens wegenwerken en de materiaalkeuze van de verharding. Uiteraard blijft de provincie Antwerpen inzetten op een goede kwaliteit. De provincie Antwerpen speelt bijvoorbeeld in op het toenemend aantal fietsers door zelf fietsostrades met een breedte van 4,5 meter te ontwerpen en deze in asfalt aan te leggen.

De score van de overige fietsroutes moedigt de provincie aan om haar ondersteuningsbeleid naar de gemeenten te handhaven. Met het vernieuwde Fietsfonds kunnen gemeenten de kosten voor de aanleg van fietsinfrastructuur grotendeels terugbetaald krijgen. Dit moet in een ruimere context bekeken worden. Het gaat niet alleen om meer fietspaden maar om meer complete fietsroutes. De sleutel daartoe is een goede ruimtelijke ordening die een goede mobiliteitsplanning mogelijk maakt. De mobiliteitsstudies van de provincie Antwerpen helpen de gemeenten hiermee stappen te maken.

Functionele fietsrit

55% van de pendelaars fietst bijna dagelijks naar het werk, naar school of om boodschappen te doen. 31% maakt voor de woonwerktrips gebruik van een fietsostrade en 14% gebruikt de fietsostrade voor andere functionele verplaatsingen.

Het blauwe F-logo voor fietsostrades is al aardig gekend onder de fietsers: 27% van de deelnemers aan de fietsenquête kent het logo. Dit is een verrassend cijfer aangezien het logo nog niet wijdverspreid is. De provincie Antwerpen brengt het logo in de loop van 2018 op verscheidene fietsostrades aan, wat de bekendheid van het logo en het fietsostradenetwerk nog zal versterken.

De bijlange na niet eenzame fietser in de provincie Antwerpen

Uit de steekproefbevraging blijkt dat 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, 61% zelfs meermaals per week. De belangrijkste redenen om dan weer niet te fietsen zijn samen te brengen onder beschikbaarheid en het gemak van een wagen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor slechts een beperkt aantal mensen is de afstand een drempel. Met initiatieven als ‘Slim naar Antwerpen’ in gedachten wil de provincie Antwerpen er naar streven om die 71% van de fietsende inwoners nog vaker aan het fietsen krijgen, bijvoorbeeld ook voor woon-werkverkeer. Wat overige 29% betreft, zou het natuurlijk een nobel streven zijn om binnen enkele jaren te kunnen stellen dat de provincie Antwerpen al haar inwoners leerde fietsen.

Wat hebben we onthouden?

Uit de Grote Fietsenquête komen voor de provincie Antwerpen 3 belangrijke gegevens naar voor:

  • De functionele fietser in de provincie Antwerpen fietst gemiddeld 17,7 kilometer op fietsostrades.
  • Fietsers waarderen de fietsostrades. Zij maken grotere fietsafstanden mogelijk, zeker in combinatie met een elektrische fiets.
  • 2 op 3 inwoners zitten al op de fiets. Om iedereen op de fiets te zetten zijn een langdurige en aanhoudende communicatie en het uitbouwen van een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk belangrijke hefbomen.

     

Bewoners Geerdegemstraat zoeken mee naar geknipte oplossing voor hun straat

publish date
04.03.2018

Bij de provincie Antwerpen staat de aanleg van een fietsostrade langs de spoorlijn tussen Mechelen en de grens met Zemst op de planning. Deze fietsostrade, de F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel, kruist de Geerdegemstraat in Mechelen. Hoe combineren we die fietsostrade het best met de Geerdegemstraat? De provincie Antwerpen voerde hiervoor een verkeersonderzoek uit in de Geerdegemstraat.
 

De ontbrekende schakel van de F1, de fietsostrade die Antwerpen via Mechelen met Brussel verbindt, is slechts een paar kilometer lang. Dit deel loopt van de Steenmolenstraat tot de brug over de E19 en kruist daarbij de Geerdegemstraat.
Samen met het studiebureau onderzocht de provincie Antwerpen verschillende opties voor de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat. Om uit te maken wat een mogelijke oplossing is, voerde de provincie Antwerpen een verkeersonderzoek uit op deze straat.

Gedurende negen dagen liet de provincie Antwerpen het doorgaand verkeer in de Geerdegemstraat tellen. In totaal werden
22 091 voertuigen geteld. Tijdens weekdagen reden er gemiddeld 2 792 voertuigen door de Geerdegemstraat en in het weekend 2 032. Maar liefst 84% van het doorgaand verkeer is sluipverkeer en slechts 16% is bestemmingsverkeer. Dit betekent dat op weekdagen meer dan 2 300 voertuigen de Geerdegemstraat gebruiken als sluiproute. Er rijden maar liefst 3 à 4 wagens per minuut door deze straat.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Momenteel fietsen er per dag gemiddeld 1 500 fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van het Atheneum campus Caputsteen. Tijdens de spits loopt dit aantal op naar 250 fietsers per uur en dus 4 fietsers per minuut. Ook voor dit ontbrekende deel van de fietsostrade verwachten de provincie Antwerpen een gelijkaardig aantal fietsers dat ongetwijfeld zal toenemen naar de toekomst toe. Voor de provincie Antwerpen is, in dit verhaal, de veiligheid van de fietser prioritair.

Drie voorstellen voor de kruising van de Geerdegemstraat met de fietsostrade liggen momenteel op tafel:
- ongewijzigde verkeerssituatie in de Geerdegemstraat waarbij de fietsers voorrang krijgen
- richting Geerdegemstraat enkelrichting voor voertuigen met de fietser in de voorrang
- Geerdegemstraat afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising met de fietsostrade.

Participatie

De drie mogelijkheden hebben gevolgen voor zowel fietsers als het doorgaand verkeer. Tijdens het infomoment op zaterdag 3 maart konden buurtbewoners hun mening geven. Met de suggesties gaat de provincie Antwerpen verder aan de slag bij het verder uitwerken van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen krijgt F-markeringen in kunsthars

publish date
25.01.2018

Via de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel fiets je via het station in Berchem voorlopig al tot aan het station Nekkerspoel in Mechelen. Je fietst voornamelijk langs de spoorlijn. Af en toe verander je van spoorzijde of volg je geen fietspad. Om de weg niet uit het oog te verliezen, plaatste de provincie Antwerpen borden met het blauwe F-logo voor fietsostrades. Vanaf nu begeleidt het F-logo je op je fietstocht ook via markeringen op de grond zodat twijfels aan kruisingen verleden tijd zijn.

F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen
F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Op 70 plaatsen op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel bracht de signalisatiefirma Signco F-logo's aan. Zij ontwikkelden een techniek met kunsthars. Voordeel aan kunsthars is dat het duurzaam, weer- en waterbestendig en minder glad is. Bovendien kunnen we het F-logo ook reflecterend maken. Ideaal tijdens donkere dagen.
De provincie Antwerpen ging niet over één nacht ijs bij de keuze voor kunsthars. Op de F14 Antwerpen-Essen testte de provincie Antwerpen de routetaal met borden en markeringen uit. Op die fietsostrade schilderden we het F-logo op de weg . De geschilderde F-logo's blijken niet slijtvast noch duurzaam. Een andere optie die de provincie Antwerpen onderzocht, was werken met stickers. Deze zijn mooi qua kleur maar met kans op gladheid bij nat weer.
 

Fietsostrades F14 Antwerpen-Essen en F5 Antwerpen-Hasselt via Albertkanaal

In het voorjaar van 2018 zal de firma Trafiroad, in opdracht van de provincie Antwerpen, de F14 Antwerpen-Essen bewegwijzeren. Signco vult opnieuw aan met markeringen op de weg. Voor de fietsostrade F5 Antwerpen-Hasselt langs het Albertkanaal maakt de provincie Antwerpen samen met de firma DLW de eerste signalisatieplannen op. Na bespreking met De Vlaamse Waterweg NV en de betrokken gemeenten, plaatst de provincie Antwerpen ook daar bewegwijzering om de fietsers duidelijkheid te bieden. Op beide trajecten voorziet de provincie Antwerpen ook overzichtsborden zodat je als fietser een duidelijk overzicht krijgt op de totale fietsostrade en mogelijke aansluitingen met andere fietsostrades.

F-logo

Het F-logo is ontstaan op vraag van de fietsers. De vijf Vlaamse provincies werkten samen aan een oplossing: een routetaal met een uniek nummer per fietsostrade, het F-logo, aangepaste verkeersborden en markeringen. Voor meer informatie kan je terecht op www.fietssnelwegen.be , een gezamenlijke website van de provincies.

Gezocht: aannemer voor fietsostrade Antwerpen-Lier

publish date
08.11.2017

De eerste uitvoeringsplannen voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier zijn klaar en de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 3,7 km van de 10 km fietsostrade . De provincie Antwerpen zoekt nu een aannemer voor de bouw ervan.

Het project situeert zich tussen de spoorbrug van de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel in Boechout. Het traject ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Met de bouw van een fietsbrug kruist de fietsostrade de spoorweg op de grens tussen Mortsel en Boechout waarna het traject verder loopt via de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg.


Ben je geïnteresseerd om deze werken uit te voeren? Of ken je een aannemer dat hiervoor in aanmerking komt? Je vindt alle informatie over de openbare procedure op deze webpagina.


Intekenen kan tot 11 december 2017.
 

Provincie Antwerpen werkt aan slimmere mobiliteit

publish date
25.10.2017

Veel fietsbeleid in Vlaanderen wordt nog steeds gevoerd op basis van buikgevoel. De provincie Antwerpen wil het fietsbeleid baseren op objectieve cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Nu stelt ze haar expertise ter beschikking van gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale politiezones. Via het provinciale raamcontract voor fietstellingen en verkeersonderzoek kunnen deze ook werk maken van gedegen fietsonderzoek.

Fietstelling fietsbarometer

Steeds meer bestuursniveaus zetten in op de fiets. Voor een goed fietsbeleid is een sterke, objectieve basis nodig. De provincie Antwerpen voert al enkele jaren onderzoek naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur, voert fietstellingen uit en brengt het profiel van de fietser in kaart. Belangrijke informatie die in Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Om andere bestuursniveaus aan te zetten om ook werk te maken van onderzoek, stelt de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen hun raamcontract ter beschikking. Op die manier moet niet iedereen een eigen offerteaanvraag opmaken, wat heel wat tijd en geld bespaart. De expertise van de dienst mobiliteit op het vlak van fietsonderzoek stelt de provincie Antwerpen met veel plezier ter beschikking voor lokale en bovenlokale overheden in Vlaanderen. Dit heeft het bijkomend voordeel dat onderzoek naar fietsen in Vlaanderen op een uniforme wijze gebeurt, waardoor de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze data geven mandatarissen en ambtenaren inzicht in het fietsgebruik en het verkeer in gemeenten, steden, provincies en Vlaanderen. 

Raamcontract

Dankzij dit raamcontract kunnen gemeenten en steden meeliften op inspanningen en expertise van de provincie Antwerpen voor permanente fietstellers en verkeersonderzoek. Een uniek contract dat meer en makkelijker verkeersdata verzamelt, cijfers onderling vergelijkt, juiste mobiliteitsoplossingen a.d.h.v. huidige verkeerstromen en gewenste verkeerstromen vindt, mobiliteitsprojecten evalueert en de impact van investeringen in gebruikscijfers bepaalt.
 

Fietsostrade F18 Bornem-Puurs officieel geopend

publish date
27.01.2017

Vrijdag 27 januari openden Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit, Luc De boeck, burgemeester van Bornem en Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs de laatste schakel van de fietsostrade F18 ter hoogte van de Vliet. Daarmee is de fietsostrade tussen Willebroek en Temse af. Puurs, Bornem en de provincie Antwerpen werkten sinds 2010 aan deze verbinding.

De F18 loopt langs de spoorweg tussen Mechelen over Willebroek en Temse tot in Sint-Niklaas. De fietsostrade ontsluit bedrijvencentra, scholen en dorpskeren over een langere afstand en zorgen voor een vlot veilig alternatief voor de wagen.

Brug over de Vliet

De Vliet vormt de grens tussen Puurs en Bornem. Om beide gemeenten met elkaar te verbinden, ligt er een brug en die is een primeur. Ze is gemaakt uit kunststof en dit is de eerste maal op het fietsostradenetwerk. Ze zorgt voor een duurzame, veilige en comfortabele oversteek van de Vliet.

Fietsverbinding

De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op fietsende pendelaars. Enerzijds door de aanleg van fietsostrades. Anderzijds door lokale besturen aan te moedigen om zelf stukken fietsostrade aan te leggen. Vanuit het Fietsfonds subsidieert de provincie 60% en de Vlaamse overheid 40% van de aanleg. De gemeenten moeten enkel de werken voorbereiden en uitvoeren. En dat hebben ze in Bornem en Puurs goed begrepen. Dit nieuwe stuk van de F18 tussen Mechelen en Temse heeft 650.000 euro gekost. Het Fietsfonds betaalde dit bedrag volledig terug. Je fietst nu heel het traject van de F18 tussen Willebroek en Temse.

De gemeente Bornem is bijzonder verheugd met de nieuwe fietsweg. Het betekent een aanzienlijke meerwaarde voor o.a. de schoolgaande jeugd van beide gemeenten. De vraag voor een veilige fietsverbinding tussen de twee gemeenten was er al lang.

De gemeente Puurs wilde graag voortrekker zijn van dit dossier om alles administratief makkelijker en eenvoudiger te laten verlopen. Hierdoor konden ze een gezamenlijk studiebureau aanstellen, vergaderingen rond mobiliteitsdossiers gemeenschappelijk houden en twee verschillende aanbestedingen vermijden. De wervingen en opvolging van de werken deden beide gemeentes afzonderlijk.

Zowel de gemeenten als de provincie Antwerpen zijn zeer tevreden over het eindresultaat. De twee dorpskernen zijn dankzij deze nieuwe fietsweg op een veilige manier verbonden en bereikbaar voor de inwoners van andere gemeenten.

Fietsostradenetwerk

Dit nieuwe traject over Bornem en Puurs is een onderdeel van de F18. Dat is de fietsostrade tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Het hele netwerk van fietsostrades in de provincie Antwerpen vind je op de webpagina van de fietsostrades.
 

Steeds meer fietsers in de provincie Antwerpen

publish date
26.01.2017

In de provincie Antwerpen wordt steeds meer gefietst. De provinciale fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, noteerde voor heel de provincie een stijging van 1,8% op jaarbasis voor heel de provincie. In de steden Turnhout (+6,23%), Mechelen (+6,29%) en Antwerpen (5,36%) is de stijging het grootst. Ook op de 243 tijdelijke tellocaties over heel de provincie steeg het aantal fietsers.

In 2015 heeft de provincie voor het eerst heel het jaar door fietsers geteld op 22 locaties. In 2016 ziet ze op deze locaties een gemiddelde stijging van 1,8%. Dat betekent dat er overal in onze provincie meer gefietst wordt, al is de stijging in de centrumsteden Antwerpen, Mechelen en Turnhout veruit het grootst. Dat is belangrijk, want in en rond de steden zorgen files en verkeersproblemen voor het meeste overlast. Daarom wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk pendelaars doen kiezen voor de fiets.

Investeren in fietsinfrastructuur

De cijfers van de Fietsbarometer bewijzen het: investeren in goede fietsinfrastructuur loont. Waar er goede en veilige fietspaden liggen, wordt meer gefietst. De fietsostrades zijn daar het beste bewijs van. Met de informatie uit de Fietsbarometer wil de provincie Antwerpen de lokale besturen ondersteunen om een beter fietsbeleid te ontwikkelen. Bovendien subsidieert ze samen met de Vlaamse overheid via het Fietsfonds de aanleg van kwalitatieve fietsinfrastructuur door lokale besturen.
 

Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers
Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie van heel de provincie is net als vorig jaar de brug over de Ring van de Grote Steenweg. Dagelijks rijden daar 5.800 fietsers voorbij, aan elke kant van de brug! Buiten Antwerpen is het op de brug over de Nete in Duffel bijzonder druk (3.256 per dag) en de Lispersteenweg in Lier (2.986).

Fietsbarometer: populairste locaties 2016
Fietsbarometer: populairste locaties 2016

Op 27 september werden er op de Grote Steenweg maar liefst 7.997 fietsers geteld, in één richting! In Mechelen reden er op de fietsostrade diezelfde dag 3.123 fietsers langs. In Turnhout passeerden op 21 september dan weer 4.468 over de brug van het Bels Lijntje over het kanaal. September is steevast een topmaand omdat het weer vaak nog goed is en alle scholen en bedrijven terug helemaal op gang komen. De tellers meten dan ook vooral functionele fietsers, exact het doelpubliek van de fietsostrades.

De Provinciale Fietsbarometer

De Provinciale Fietsbarometer bestaat uit 4 pijlers. Ten eerste geven de fietstellingen inzicht in het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie. Ten tweede geeft de meetfiets (in samenwerking met de Fietsersbond) een duidelijk beeld van de aanwezige fietsinfrastructuur. Ten derde geven fietsongevallen informatie over fietsgedrag en fietsinfrastructuur en ten vierde registreren enquêtes vanaf dit jaar de ervaringen en het profiel van de fietsers. De provincie Antwerpen analyseert één voor één alle gemeenten en geeft concrete aanbevelingen voor een beter fietsbeleid.

 

Fietsostrades: op uw gezondheid

publish date
16.03.2016

1 euro investering in fietsostrades levert 2 tot 14 euro aan gezondheidsvoordelen op. Dat berekenden onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).  

De investeringen van de provincie Antwerpen in de aanleg van fietsostrades leveren op 20 jaar tijd tot een half miljard aan gezondheidswinsten op. Elke euro die we investeren in de aanleg van een traject op de fietsostrade betaalt zich dubbel en dik terug in gezondheidsvoordelen. Nu blijkt dat we met de aanleg van fietsostrades niet alleen de verkeersknoop helpen ontwarren. Het levert ook een enorm gezondheidsvoordeel op. Het gaat zelfs minimaal om een verdubbeling van de investeringskost.

Tekening van een fiets met euro-stukken als wielen
Tekening van een fiets met euro-stukken als wielen

In het kader van een grote Europese studie (PASTA) onderzochten Luc Int Panis en Jurgen Buekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) vorig jaar het effect van wandelen, fietsen, autorijden of het gebruik van openbaar vervoer op uw gezondheid. Het resultaat is een rekenmodel dat investeringen in infrastructuurwerken objectief evalueert. Het berekent wat investeringen in fietsinfrastructuur qua gezondheidskosten uitsparen. Voor de investeringen van de provincie Antwerpen betekent dat elke euro voor de aanleg van fietsostrades minimaal 2 euro gezondheidsvoordelen oplevert. De investeringen in fietsostrades betalen zich dus meer dan dubbel terug in gezondheidsvoordelen. Vanuit deze studie kunnen we aan alle beleidsmakers aanbevelen om vooral verder te investeren in de aanleg van fietsinfrastructuur en fietsostrades in het bijzonder. Onze berekeningen leren ons dat de investeringen zich verdubbelen in gezondheidswinst, zelfs bij een beperkt aantal gebruikers. Het model (CWICalc) gaat verder dan het model van de WereldGezondheidsOrganisatie en werd specifiek voor Vlaanderen ontwikkeld. Lokale overheden kunnen het model nu zelf online gebruiken.

Aanleg fietsostrades

De provincie Antwerpen investeert fors in de aanleg van fietsostrades. Vorig jaar werkten we de fietsostrade Antwerpen-Mechelen af. De komende jaren leggen we de fietsostrades Antwerpen-Lier, Herentals-Balen en Mechelen-Brussel aan en ook de ontbrekende schakels op de fietsostrade Antwerpen-Essen. Gemeenten die delen van de andere fietsostrades aanleggen, krijgen hiervoor 100% subsidie. Fietsostrades hebben een bovenlokaal karakter. Ze vormen een vlotte, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen grote steden. De lokale fietspaden die de fietsostrades kruisen, zorgen voor de aansluitingen naar bedrijvencentra, scholen en dorpskernen.