PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Samen met de stad Geel onderzochten we de mogelijke locaties voor een nieuwe weg en kozen we voor de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. Het ontwerp-PRUP legt die locatie vast en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken. De provincieraad stelde dat ontwerp-PRUP voorlopig vast op 22 juni 2023. . Tijdens het openbaar onderzoek van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023 kon iedereen die dat wenste een reactie op het ontwerp-PRUP indienen.

Er gebeurde bij de voorlopige vaststelling en het openbaar onderzoek echter een materiële vergissing. In de ontwerp-plan-MER ontbrak namelijk de 'Passende beoordeling'. Die Passende beoordeling onderzoekt de impact van de nieuwe weg op de omliggende beschermde natuurgebieden. Dat onderzoek is wel degelijk gebeurd en de resultaten zijn ook meegenomen bij de opmaak van het ontwerp-PRUP. De materiële vergissing gaat enkel over het ontbreken van de Passende beoordeling. Het toevoegen ervan heeft geen invloed op de inhoud en de conclusies van de ontwerp-plan-MER of het ontwerp-PRUP.

Omdat het dossier bij de voorlopige vaststelling en het openbaar onderzoek niet volledig was, is beslist om deze stappen in de procedure te hernemen en correct te doorlopen.

Nieuw openbaar onderzoek

Op 13 december 2023 stelde de provincieraad het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER opnieuw voorlopig vast. 

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 5 februari tot en met 4 april 2024. Je kunt het ontwerp-PRUP en het ontwerp-plan-MER vanaf 5 februari 2024 inkijken op volgende plekken:

  • op deze webpagina;
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel.

Belangrijk: De reeds ingediende adviezen, opmerkingen of bezwaren tijdens het eerste openbaar onderzoek blijven geldig. Iedereen is evenwel vrij om een nieuwe reactie in te dienen.


Tijdens dit tweede openbaar onderzoek reageer je schriftelijk op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel.

Documenten bij het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:

Volgende stappen

Na dit tweede openbaar onderzoek bekijken we alle adviezen en reacties grondig, ook deze uit het eerste openbaar onderzoek. Indien nodig passen we het ontwerp aan om te komen tot een definitief PRUP. Dat legt de voorkeurslocatie vast van de nieuwe weg en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas als er een definitief PRUP is, kan het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijg je graag informatie om aan het openbaar onderzoek deel te nemen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.