PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Op 4 april 2024 liep het tweede openbaar onderzoek af rond het ontwerp-PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel bis’. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP in kwestie geeft een juridische basis voor een verbindingsweg tussen de ring van Geel en de Retieseweg (N118). Deze verbindingsweg moet het doorgaand (vracht)verkeer rond het Geelse stadscentrum leiden, waardoor de verkeersveiligheid en de algehele leefkwaliteit er sterk zal verbeteren.

Het ontwerp-PRUP stelt de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg voor als de meest gewenste locatie voor de verbindingsweg. Dat gebeurde na een afweging op vlak van kosten en effectiviteit, en na een volledige beoordeling van mogelijke effecten op mens en milieu.

Het is de tweede keer dat de provincie Antwerpen rond het ontwerp-PRUP een openbaar onderzoek organiseerde. De eerste keer ontbrak een bijlage in het dossier, waardoor deze stap van de PRUP-procedure moest worden overgedaan. 

Zowel tijdens het eerste openbaar onderzoek van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023, als tijdens het tweede openbaar onderzoek van 5 februari tot en met 4 april 2024 kon iedereen die dat wenste een reactie op het ontwerp-PRUP indienen. Alle correct ingediende bezwaren en adviezen van beide openbare onderzoeken worden meegenomen in het verdere traject.

Documenten bij het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:

Volgende stappen

Als volgende stap bundelt de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) alle correct ingediende bezwaren en adviezen, waarna ze die inhoudelijk onderzoekt. Vervolgens brengt de Procoro binnen de 90 dagen een gemotiveerd advies over het ontwerp-PRUP uit aan de provincieraad.

De provincieraad moet binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het PRUP al dan niet vaststellen. Dat legt de juridische basis vast voor een nieuwe weg en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas als er een definitief PRUP is, kan het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijg je graag informatie om aan het openbaar onderzoek deel te nemen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.