Omgevingsvergunningscommissie

Werking van de POVC in eerste aanleg en de POVC in beroep

DE POVC adviseert de deputatie en de gemeenten in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen. Zij adviseert de deputatie ook in graad van beroep. In de provincie Antwerpen heeft de POVC die in eerste aanleg adviseert, een andere samenstelling dan de POVC die in de graad van beroep adviseert. Dit garandeert de onafhankelijkheid van de adviezen en het devolutieve karakter van het beroep.

De POVC in beroep bespreekt beroepen die de gewone procedure volgen en die betrekking hebben op vergunningsdossiers die al in eerste aanleg door de POVC geadviseerd werden of vergunningsdossiers die de exploitatie van een klasse-2-inrichting of -activiteit inhouden. Per dossier formuleert zij een advies aan de deputatie, op basis van alle beschikbare dossierstukken, gegevens en informatie. Hiervoor:

  • vraagt zij de nodige adviezen op bij de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen;
  • beraadslaagt zij over het dossier;
  • hoort zij eventueel de aanvrager en beroeper.

Samenstelling

In de provincie Antwerpen vergadert de POVC in beroep minstens 1 keer per maand op donderdag. De samenstelling van de POVC is wettelijk bepaald. Ze is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een deskundige ruimtelijke ordening, een deskundige milieu, een vertegenwoordiger van het betrokken schepencollege en vertegenwoordigers van de instanties die bevoegd zijn om advies te geven. Het betrokken college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar maakt deel uit van de commissie met raadgevende stem behalve als de te behandelen aanvraag van het college uitgaat.

Meer info?