Omgevingsvergunningscommissie

Werking van de POVC in eerste aanleg en de POVC in beroep

DE POVC adviseert de deputatie en de gemeenten in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen. Zij adviseert de deputatie ook in graad van beroep.

In de provincie Antwerpen heeft de POVC die in eerste aanleg adviseert, een andere samenstelling dan de POVC die in de graad van beroep adviseert. Dit garandeert de onafhankelijkheid van de adviezen en het devolutieve karakter van het beroep.

De POVC in beroep bespreekt beroepen die de gewone procedure volgen en die betrekking hebben op vergunningsdossiers die al in eerste aanleg door de POVC geadviseerd werden of vergunningsdossiers die de exploitatie van een klasse-2-inrichting of -activiteit inhouden.

Per dossier formuleert zij een advies aan de deputatie, op basis van alle beschikbare dossierstukken, gegevens en informatie. Hiervoor 

 • vraagt zij de nodige adviezen op bij de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen (art. 35 en 37 van het omgevingsvergunningsbesluit);
 • beraadslaagt zij over het dossier;
 • hoort zij eventueel de aanvrager en beroeper.

Samenstelling

In de provincie Antwerpen vergadert de POVC in eerste aanleg in principe wekelijks op dinsdag. De samenstelling van de commissie is wettelijk bepaald. Zij bestaat uit:

 • De voorzitter
 • De secretaris
 • Een vertegenwoordiger van de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen (volgens art. 35 en 37 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning)
 • Een deskundige ruimtelijke ordening
 • Een deskundige milieu
 • Een vertegenwoordiger van het schepencollege van de betrokken gemeente

Voorzitter, secretaris en secretariaat

Leden 

 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP)
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP)
 • VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer
 • Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) – natuurlijke rijkdommen
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Vlaams Energie Agentschap (VEA)
 • Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)
 • Agentschap Natuur en Bos
 • Adviesinstantie watertoets
 • Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)
 • Federaal agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
 • Departement Landbouw en Visserij (DLV)
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
 • Havenbedrijf
 • Wegbeheerder (Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Infrabel
 • ASTRID-veiligheidscommissie
 • Directoraat-generaal Luchtvaart
 • Team Externe Veiligheid (voorheen dienst VR)
 • Dienst Integraal Waterbeleid (DIW)
 • Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

Deskundige milieu

Deskundige Ruimtelijke Ordening

of