Omgevingsberoepen

De omgevingsvergunning

Afhankelijk van het soort aanvraag dien je deze in eerste aanleg in bij het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente, de deputatie van de provincie of de Vlaamse Regering. Meer informatie betreffende de bevoegde overheid en de vergunningsprocedure in eerste aanleg vind je op het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Het omgevingsberoep

Wanneer het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente in eerste aanleg de vergunningsaanvraag behandelt en een beslissing heeft genomen, kan je tegen deze beslissing een beroep instellen bij de deputatie van de provincie: het omgevingsberoep. Op de onderstaande webpagina’s lees je hoe je een omgevingsberoep kan indienen en hoe de beroepsprocedure bij de provincie verloopt. Dit zijn geen juridische teksten. Daarvoor verwijzen we je door naar de teksten van de toepasselijke wetgeving. Deze kan je terugvinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Overgangsperiode voor bouwberoepen in de oude procedure

In alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen gold een uitstel voor de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure tot 1 januari 2018. De vergunningsaanvragen die je voor deze datum bij de gemeenten indient, worden nog volgens de oude procedureregels behandeld. De daarop volgende beroepsprocedures tegen een beslissing over een aanvraag die vóór 1 januari 2018 is ingediend, worden dus ook nog volgens de oude procedureregels behandeld. Indien je een beroep wil instellen tegen een beslissing van de stad of gemeente en je bent niet zeker of je de oude procedure (aanvragen ingediend vóór 1 januari 2018) of de nieuwe procedure (aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018) moet volgen, kan je dit navragen bij de gemeente of stad. Meer informatie over het instellen van een beroep volgens de oude procedure kan je terugvinden op de webpagina’s over stedenbouwkundige beroepen en milieuberoepen.

Mocht je toch nog problemen ondervinden of technische vragen hebben over het Vlaams Omgevingsloket, dan kun je terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid via mail aan helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of via het telefoonnummer 015 45 45 91. Voor inhoudelijke, juridische of proceduriële vragen stuur je best een mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be.