Skip to main content

Wat is de rol van lokale besturen bij een omgevingsberoep en hoe verloopt het traject?

Het beroep tegen een omgevingsvergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen stel je in bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Dat kan heel eenvoudig via het digitale Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Een omgevingsberoep werkt schorsend

Het instellen van een beroep schorst in principe de uitvoering van de vergunningsbeslissing die genomen is door het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg. Dit betekent dat de verleende vergunning niet mag worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen kan een nieuw advies verlenen

Bij een ontvankelijk en volledig omgevingsberoep onderzoeken we de vergunningsaanvraag opnieuw in zijn totaliteit en vragen we alle noodzakelijke adviezen opnieuw op. Ook het betrokken college van burgemeester en schepenen vragen we om advies, tenzij dat college het beroep instelde.

Het is mogelijk dat we het advies van het college van burgemeester en schepenen tijdens de beroepsprocedure een tweede keer opvragen. Bijvoorbeeld nadat de aanvrager wijzigingen aan zijn aanvraag heeft aangebracht of nadat de deputatie besliste om de administratieve lus toe te passen.

We nodigen de gemeente uit voor de hoorzitting

De vergunningsaanvrager en/of de beroeper kan vragen om gehoord te worden tijdens de beroepsprocedure. Als één van hen dat doet, nodigen we alle partijen - ook de betrokken gemeente - voor de hoorzitting uit. Als gemeente vaardig je dan iemand af om het gemeentelijke standpunt over de aanvraag en het beroep toe te lichten.

In de procedure waarbij het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) vereist is, worden de partijen door de POVC gehoord. Is er geen advies van de POVC vereist, dan worden de partijen gehoord door de deputatie of de provinciale omgevingsambtenaar.

Het college van burgemeester en schepenen zetelt in de POVC

De samenstelling van de POVC is wettelijk bepaald. Ze is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een deskundige ruimtelijke ordening, een deskundige milieu, een vertegenwoordiger van het betrokken schepencollege en vertegenwoordigers van de bevoegde adviesinstanties.

Het betrokken college van burgemeester en schepenen maakt deel uit van de commissie met raadgevende stem behalve als de te behandelen aanvraag van het college uitgaat.

In de provincie Antwerpen vergadert de POVC in beroep op donderdag.

De gemeente organiseert het openbaar onderzoek tijdens de beroepsprocedure

De deputatie kan tijdens de beroepsprocedure beslissen om een (nieuw) openbaar onderzoek te laten organiseren, bijvoorbeeld nadat de aanvrager wijzigingen aan zijn aanvraag heeft aangebracht of na het toepassen van de administratieve lus. Het organiseren van het openbaar onderzoek is de taak van de betrokken gemeente.

De vraag om een openbaar onderzoek te organiseren, stellen we via het Omgevingsloket. Het openbaar onderzoek, dat dertig dagen duurt, start binnen de periode van tien dagen na de datum van de deputatiebeslissing om het openbaar onderzoek te organiseren.

De gemeente maakt de deputatiebeslissing mee bekend

We bezorgen het deputatiebesluit aan de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager, het college van burgemeester en schepenen, en de adviesinstanties.

Wanneer de deputatie de vergunning in beroep verleent (of weigert ingeval de gewone procedure gevolgd werd), moet de vergunningsaanvrager de mededeling van de beslissing aanplakken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.

De gemeente bezorgt de tekst daarvoor aan de aanvrager en zorgt voor de overige bekendmakingsvereisten, zoals de publicatie op haar website en de terinzagelegging.

Een omgevingsvergunning aanvragen?

Wanneer is een omgevingsvergunning verplicht? Bij welke instantie moet je ze indienen? Hoe dien je je aanvraag voor de provincie in, zodat ze meer kans maakt op een positieve en snelle vergunning? De antwoorden vind je op de pagina over omgevingsvergunningen.

Gerelateerd aanbod

  • Omgevingsberoepen Als het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente in eerste aanleg besliste over je vergunningsaanvraag, kan je hiertegen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie: het omgevingsberoep.