Beroepsprocedure voor omgevingsberoepen

1. Beroepsprocedure in samengevat schema 

 

2. Beroepsprocedure in tekstvorm 

STAP 1: het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Eventueel word je als beroepsindiener gevraagd om ontbrekende en/of bijkomende documenten over te maken. Dit dien je binnen 14 dagen na ontvangst van het vervolledigingsverzoek te doen.

Als de aanvrager van de vergunning niet zelf het beroep instelde, kan ook hij (net als de beroepsindiener in het beroepschrift) vragen om in het verdere verloop van de beroepsprocedure gehoord te worden. De aanvrager moet dit doen per beveiligde zending, uiterlijk 14 dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift van de beroepsindiener ontving.

Het beroep wordt onderzocht op de ontvankelijkheid en volledigheid ervan.

Het resultaat van dit onderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen na de datum waarop het beroepschrift verstuurd werd, meegedeeld aan zowel de beroepsindiener(s) als de aanvrager indien deze niet het beroep instelde.

  • Indien het beroepschrift onontvankelijk en/of onvolledig is, wordt de procedure vanzelf stopgezet.
    In dit geval wordt de beslissing genomen door de stad of gemeente in eerste aanleg definitief geacht, vanaf de dag na je de beslissing over de onontvankelijkheid en/of onvolledigheid ontvangt.

  • Indien het beroepschrift ontvankelijk en volledig is, wordt de procedure verdergezet.

STAP 2: inhoudelijk onderzoek en voorbereiding beslissing

Let op: voor beroepen tegen aanvragen ingediend vanaf 1 september 2019: indien er ook een beroep werd ingesteld tegen de gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen die tijdens de procedure in eerste aanleg werd genomen, start deze fase (inhoudelijk onderzoek) pas na de Vlaamse overheid een beslissing nam inzake het beroep tegen gemeenteraadsbeslissing.

Indien er meerdere beroepen ingesteld werden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, worden deze in principe vanaf deze stap samengevoegd.

De vergunningsaanvraag wordt in zijn totaliteit opnieuw onderzocht.

De maximale duur van dit onderzoek hangt af van de beslissingstermijn van de deputatie, die afhankelijk is van de gevolgde procedure:

  • Indien in eerste aanleg bij de gemeente de vereenvoudigde procedure gevolgd werd, verloopt ook het beroep bij de deputatie volgens de vereenvoudigde procedure. De beslissingstermijn van de deputatie, en dus ook de maximale duur van het onderzoek over het beroep, is dan 60 dagen vanaf de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring (van het laatst ingestelde beroep indien er meerdere zijn). Het onderzoek in beroep wordt in deze procedure georganiseerd door de dienst Omgevingsberoepen.

  • Indien in eerste aanleg bij de gemeente de gewone procedure gevolgd werd, verloopt ook het beroep bij de deputatie volgens de gewone procedure. De beslissingstermijn van de deputatie, en dus ook de maximale duur van het onderzoek over het beroep, is dan 120 dagen vanaf de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring (van het laatst ingestelde beroep indien er meerdere zijn).
    Wanneer de aanvraag in eerste aanleg door de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) geadviseerd werd, of wanneer het om de exploitatie van een klasse 2 inrichting/activiteit gaat, wordt het onderzoek in beroep door de POVC georganiseerd. In de andere gevallen wordt het onderzoek in beroep door de dienst Omgevingsberoepen georganiseerd.

De termijnen van 60 dagen en 120 dagen kunnen in bepaalde gevallen worden verlengd.

Het verloop van het onderzoek over het beroep is afhankelijk van de instantie die het onderzoek doet naargelang de gevolgde procedure:

A. Onderzoek georganiseerd door de POVC:

• de POVC wint alle noodzakelijke adviezen in;
• de POVC organiseert een zitting betreffende het dossier;
• de POVC nodigt de beroepsindiener en/of de vergunningsaanvrager eventueel (op hun vraag of uit eigen beweging) uit op deze zitting om er gehoord te worden. Tijdens deze hoorzitting kan je kort (circa 5 minuten) je standpunt toelichten;
• de POVC stelt na de zitting een geïntegreerd advies over het beroep op. De beroepsindiener en de vergunningsaanvrager zullen dit geïntegreerde advies per e-mail ontvangen vóór de deputatiezitting waarbij over het beroep beslist wordt.

Op de webpagina van de POVC vind je meer info over de samenstelling en de werking van de POVC.

B. Onderzoek georganiseerd door de dienst Omgevingsberoepen:

• de dienst Omgevingsberoepen wint alle noodzakelijke adviezen in;
• de provinciale omgevingsambtenaar (POA) stelt een verslag over het beroep op. De beroepsindiener en de vergunningsaanvrager ontvangen dit verslag per e-mail voorafgaand aan de hoorzitting en/of de deputatiezitting;
• er wordt eventueel een hoorzitting georganiseerd door de deputatie. In dat geval worden de aanvrager en/of de beroepsindiener en de gemeente hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze hoorzitting kan je kort (circa 5 minuten) je standpunt toelichten.

Gedurende de beroepsprocedure kan de aanvrager wijzigingen aan zijn aanvraag aanbrengen. Een wijziging van de aanvraag kan enkel ingediend worden via het omgevingsloket via de specifiek daarvoor voorziene actie. Enkel via deze actie zal een wijzigingsverzoek onderzocht worden. In principe kan dit tot aan de datum waarop de deputatie moet beslissen over het beroep. Uiteraard kan de deputatie enkel rekening houden met de wijzigingen die tijdig in de procedure werden ingediend. Tenzij aan strikte voorwaarden voldaan is, vereist een wijziging aan de aanvraag daarenboven ook een nieuw openbaar onderzoek en het opvragen van nieuwe adviezen. 

• Als de deputatie beslist dit vereiste openbare onderzoek te organiseren, heeft dit een termijnverlenging tot gevolg (zie verder). • Als de deputatie beslist dit niet te doen, wordt er geen rekening gehouden met de wijzigingen.

STAP 3: beslissing van de deputatie

De beslissingstermijn waarbinnen de deputatie over het beroep moet beslissen, wordt reeds in stap 2 besproken.

Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met 60 dagen indien:

a) de gemeenteraad samengeroepen moet worden om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen;
b) de deputatie beslist om gebruik te maken van de administratieve lus (onrechtmatigheden tijdens de procedure, zoals fouten in het openbaar onderzoek of het ontbreken van bepaalde adviezen rechtzetten);
c) de deputatie beslist om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren na wijzigingen aan de aanvraag.

Daarenboven kan de termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen na gemotiveerd verzoek vanwege de aanvrager van de vergunning. Dit verzoek moet uiteraard vóór de einddatum van de beslissingstermijn en procesmatig tijdig worden ingediend.

Wanneer een termijnverlenging ingaat, word je hiervan op de hoogte gebracht.

De deputatie beslist over het beroep, rekening houdend met alle beschikbare gegevens, standpunten en beoordelingsgronden.

Tenslotte bezorgt de dienst Omgevingsberoepen het deputatiebesluit aan de beroepsindiener en de vergunningsaanvrager.

Gevolgen van de deputatiebeslissing

Wanneer de deputatie de vergunning in beroep verleent (of weigert ingeval de gewone procedure gevolgd werd), moet je als vergunningsaanvrager de mededeling dat de beslissing werd genomen, aanplakken binnen de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, en dit gedurende een periode van 30 dagen.

De gemeente moet de nodige tekst voorzien. Als vergunningsaanvrager heb je er dus alle belang bij om onmiddellijk contact op te nemen met de gemeente waarin je aanvraag ligt, zodat de aanplakking van de vergunningsbeslissing tijdig gebeurt.

Je plakt de affiche aan op een plaats waar het voorwerp van de beslissing paalt aan een openbare weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. De bekendmaking bevestig je op een schutting, op een muur of op een bord dat aan een paal bevestigd is, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op een maximumhoogte van twee meter. De affiche is altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg.

Je vult de startdatum van de aanplakking onmiddellijk in in het omgevingsloket via de specifiek daarvoor voorziene actie (dit is verplicht). Dit kan je enkel doen op de eerste dag van aanplakking zelf. Je kan namelijk geen datum in het verleden kiezen. Als je nalaat de startdatum tijdig in te geven, zal je een latere datum moeten invullen waardoor de beroepstermijn tegen de beslissing langer zal lopen.

De gemeente zorgt voor de overige bekendmakingsvereisten zoals de publicatie op haar website en de terinzagelegging.

Van de vergunning van de deputatie mag je als vergunningsaanvrager gebruik maken vanaf de dag na de dag dat de beslissing aan jou wordt betekend. De datum van de daadwerkelijke start van de werken, moet je ook ingeven in het omgevingsloket.

De beslissing van de deputatie kan in hoger beroep nog aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Meer informatie hierover vind je op de website van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen.