Een omgevingsberoep indienen: wie en hoe

Wie kan een beroep bij de deputatie indienen?

1. De aanvrager/vergunningshouder/exploitant van de omgevingsvergunning of zijn vertegenwoordiger.

2. Het betrokken publiek of haar vertegenwoordiger. 

3. Een overheidsinstantie: de leidende ambtenaren van bepaalde departementen van het Vlaamse Gewest en de leidende ambtenaren van de adviesinstanties onder de voorwaarden bepaald in de wetgeving.

Hoe dien je een beroep in?

Niet enkel vergunningsaanvragen, maar ook beroepen tegen deze beslissingen stel je in via het digitaal Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Op de subpagina verneem je in detail hoe je dit doet.

Beroepen tegen vergunningsbeslissingen kan je ook nog analoog instellen door een verzending per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs. Voeg dan bijkomend de bewijzen van gelijktijdige verzending aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en de aanvrager toe. 

Dossiertaks per beroep

Uit nieuwe arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijkt dat de dossiertaks moet betaald worden per beroep, en niet per beroepsindiener. Wordt één beroep ingediend door of namens 5 personen, dan moet de dossiertaks 1 keer betaald worden.