Een omgevingsberoep indienen: wie en hoe

Wie kan een beroep bij de deputatie indienen?

1. De aanvrager/vergunningshouder/exploitant van de omgevingsvergunning of zijn vertegenwoordiger.

2. Het betrokken publiek of haar vertegenwoordiger. 

3. Een overheidsinstantie: de leidende ambtenaren van bepaalde departementen van het Vlaamse Gewest en de leidende ambtenaren van de adviesinstanties onder de voorwaarden bepaald in de wetgeving.

Hoe dien je een beroep in?

Niet enkel vergunningsaanvragen, maar ook beroepen tegen deze beslissingen stel je in via het digitaal Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Op de subpagina verneem je in detail hoe je dit doet.

Beroepen tegen vergunningsbeslissingen kan je ook nog analoog instellen door een verzending per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs. Voeg dan bijkomend de bewijzen van gelijktijdige verzending aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en de aanvrager toe. 

Schorsende werking van het beroep

Het instellen van een beroep schorst in principe de uitvoering van de vergunningsbeslissing die genomen is door het CBS in eerste aanleg. Dit betekent dat de door het CBS verleende vergunning niet mag worden uitgevoerd.

In afwijking van dit principe werkt het beroep niet schorsend voor:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Dossiertaks per natuurlijke persoon of rechtspersoon

De wetgever bepaalde in het omgevingsdecreet in artikel 12 dat “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon” een dossiertaks verschuldigd is. De provinciale omgevingsambtenaar hield toch nog vast aan de regeling/rechtspraak die gold voor de inwerkingtreding van de omgevingswetgeving, namelijk één dossiertaks per beroepschrift. De Raad voor Vergunningsbewistingen sprak ondertussen echter uit dat de dossiertaks daadwerkelijk per natuurlijke persoon of rechtspersoon betaald moet worden (RvVb van 18 maart 2021, nr. A/2021/0764). Een collectief beroepschrift namens meerdere natuurlijke personen/rechtspersonen, waarvoor slechts 1x de dossiertaks van 100 euro betaald werd, is dus slechts ontvankelijk voor 1 natuurlijke persoon/rechtspersoon. Met andere woorden, in het geval er slechts één dossiertaks is betaald, hebben alle andere beroepsindieners een onontvankelijk beroep ingesteld. Zij voldoen namelijk niet aan de decretale ontvankelijkheidsvereiste van het betalen van een dossiertaks.