Als aanvrager

TERMIJN

Je dient je beroepsdossier in bij de deputatie binnen een termijn van 30 dagen .

Deze termijn start:

a) de dag na de dag waarop je de beslissing in eerste aanleg digitaal ontvangt van de gemeente;
b) als de gemeente naliet binnen de voorziene beslissingstermijn in eerste aanleg een beslissing te nemen (stilzwijgende weigering): de dag na de dag waarop de beslissingstermijn verstreek.

IN BEROEP GAAN IN VIER STAPPEN

Bij technische vragen over het digitaal indienen van het beroep kan je contact opnemen met de helpdesk van de Vlaamse Overheid op 078 78 78 54 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

Stap 1: betaal de dossiertaks per beroep

Betaal de dossiertaks van 100,00 euro per beroep op het rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met als mededeling: 'Beroep' + naam beroepsindiener + het OMV-nummer.

Je hoeft geen dossiertaks te betalen als je een beroep indient tegen een stilzwijgende weigering.

Stap 2: ga naar je dossier in het digitale omgevingsloket

Ga naar je dossier: klik op de website "Omgevingsloket" van de Vlaamse overheid op de knop 'ga naar het loket' en daaronder op  ‘Ga naar het omgevingsloket’. Je moet je aanmelden met bijvoorbeeld je identiteitskaart en een kaartlezer. Zoek je dossier. 

Klik in je dossier op het tabblad ‘projectverloop’. Druk in het menu op ‘procedure’ en daaronder op ‘fase beroepsperdiode’. Klik op de actie ‘start het aanmaken van een beroepschrift’.

Als nieuwe vertegenwoordiger een beroep indienen namens de aanvrager: Als je door de aanvrager aangesteld werd om een beroep in te dienen en je was nog niet betrokken bij het digitale dossier in eerste aanleg, moet de aanvrager je eerst toevoegen in het loket vooraleer je naar het dossier kan surfen. De aanvrager doet dit door naar zijn dossier te surfen en bij ‘personen’ een nieuwe persoon toe te voegen als zijn vertegenwoordiger. Het e-mailadres dat opgegeven wordt, is het e-mailadres waarop je de communicatie vanuit het loket inzake uitgevoerde acties zal ontvangen.
Dien namens de aanvrager geen beroep in via het publieke loket, maar altijd vanuit het dossier. Beroepen vanuit het publieke loket zijn bedoeld voor het betrokken publiek en geven minder rechten op het digitale dossier zodat je niet alles kan zien en niet alle communicatie zal ontvangen.

Stap 3: stel het beroep op

Stap 3.1: Vul alle gegevens van de beroeper(s) en vertegenwoordiger(s) in

Druk op ‘personen’ in het tabblad ‘beroepschrift’.

Ook al staan de aanvrager (die nu beroeper wordt) en de vertegenwoordiger al in het luik ‘personen’ onder het tabblad ‘projectverloop’, vereist het loket dat deze opnieuw ingevuld worden onder het tabblad ‘beroepschrift’.

Het is niet voldoende om de gegevens van de beroeper(s) en de vertegenwoordiger(s) in de tekst van het beroepschrift zelf te zetten. De personen moeten onder dit luik ingevuld worden.

1. gegevens van de aanvrager(s) (nu beroeper(s)) goed zetten.

 • Klik per aanvrager/beroeper op het kadertje waar de namen al staan of klik op ‘personen toevoegen’. Als je de namen opnieuw moet invullen, kies je mét rijksregisternummer indien de persoon het dossier zelf moet kunnen opvolgen in het loket. Indien je zonder rijksregisternummer invult, is het belangrijk dat je zo meteen iemand als zijn vertegenwoordiger aanduidt zodat deze het beroep kan ondertekenen in stap 4;
 • Druk op ‘nieuwe hoedanigheid toekennen’ en kies: ‘Indiener van een beroep tegen beslissing in eerste aanleg’;
 • Vul het adres in indien dit niet automatisch verscheen;
 • Vul het e-mailadres in. Dit is het e-mailadres waarop de persoon de meldingen van de gebeurtenissen in het dossier zal ontvangen. Er wordt geen analoge briefwisseling meer gestuurd;
 • Voor een goed verloop van de procedure vragen we je om ook een telefoonnummer in te vullen;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

2. Eventueel een vertegenwoordiger toevoegen.

 • Druk op ‘personen toevoegen’. Kies voor natuurlijke persoon mét rijksregisternummer. Je moet dit dus vragen aan je vertegenwoordiger als jij deze stappen zelf uitvoert. Indien je het rijksregisternummer niet ingeeft, zal de vertegenwoordiger/helper het dossier niet kunnen opvolgen in het loket;
 • Klik op ‘volgende’ en vul de gegevens van de vertegenwoordiger/helper in;
 • Druk op ‘nieuwe vertegenwoordiging’ en vul je eigen naam in onder ‘vertegenwoordigt’. Dit doe je per aanvrager;
 • Schrijf onder ‘relatie met de vertegenwoordigde’ bv. advocaat, architect, milieudeskundige, helpend familielid,...;
 • Vul de gegevens van de vertegenwoordiger/helper verder in. Je moet ook het adres en het e-mailadres van je vertegenwoordiger kennen;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

Stap 3.2: Inhoud beroepschrift

Druk op ‘inhoud beroepschrift’.

Klik opeenvolgend de kadertjes open die verschijnen en vul ze in.

Het beroep wordt ingesteld door

Vink ‘aanvrager’ aan.

Reden en motivatie van het beroep

Voeg als bijlage je beroepschrift toe. Geef de bijlage een logische naam, zoals ‘beroepschrift’.

 • Je kiest in principe zelf de vormgeving van je beroepschrift, maar bepaalde gegevens moeten er minimaal in staan:
  naam, adres, e-mailadres en hoedanigheid (= aanvrager) beroepsindiener. Als je niet in eigen naam, maar als vertegenwoordiger een beroep instelt, gaat dit niet over jou zelf maar over de (rechts)persoon die je vertegenwoordigt;
 • identificatie van de bestreden beslissing (van welke gemeente, datum, dossiernummer gemeente, wat werd beslist: vergunning/vergunning met voorwaarden/weigering/…);
 • het adres en de kadastrale gegevens van de locatie waar de aanvraag over gaat;
 • indien het voorwerp van de aanvraag over een ingedeelde inrichting of exploitatie gaat: de identificatie daarvan;
 • een duidelijke omschrijving van de redenen waarom je een beroep instelt (wat je aanvecht, waarom de aanvraag volgens jou niet correct beoordeeld is, waarom de aanvraag volgens jou niet voor vergunning vatbaar is/waarom de voorwaarden veranderd moeten worden).

Indien je al bij het indienen van het beroep een wijziging van de aanvraag wil voegen, mag je dit doen, maar het zal enkel als een aankondiging van de wijziging beschouwd worden. Een wijziging dient, nadat het beroep ontvankelijk werd verklaard, via het digitale loket via de specifiek daarvoor voorziene actie te gebeuren. Enkel dan wordt het wijzigingsverzoek ook daadwerkelijk onderzocht.

Verder kan je overtuigingsstukken toevoegen om de argumenten in je beroep kracht bij te zetten zoals foto’s, plannen, studies,... De beslissing van de gemeente en alle stukken uit het aanvraagdossier hoeven niet toegevoegd te worden. De provincie kan deze raadplegen in het omgevingsloket. Maak een inventaris van de overtuigingsstukken en laadt deze ook op of zet hem in je beroepschrift.

Voor beroepen tegen aanvragen ingediend vanaf 1 september 2019: indien je ook een beroep indient tegen de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen die tijdens de procedure in eerste aanleg werd genomen, moet je een kopie van dit beroepschrift als bijlage bij het beroep voegen (dit is verplicht).

Voeg, in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks toe

Druk op ‘bestand toevoegen’. Voeg het betalingsbewijs toe. Geef het document een logische naam zoals ‘bewijs betaling dossiertaks’. Druk op ‘opladen’.

Wenst de beroepsindiener gehoord te worden?

Vink ‘ja’ of ‘nee’ aan en druk op ‘opslaan’.

Als je beroep ontvankelijk en volledig verklaard wordt, bestaat de mogelijkheid om gehoord te worden door een afgevaardigde van de deputatie of door de POVC alvorens de deputatie een beslissing neemt. Indien je dit wil, moet je nu ‘ja’ aanduiden.  

Stap 4: Onderteken het beroep en dien je beroep in

Druk op ‘acties en overzicht’.

Als je klaar bent met het samenstellen van het beroep, druk je op de actie ‘het beroepschrift ondertekenen’.

Als meerdere personen betrokken zijn bij het beroep, moeten alle beroepsindieners het beroepschrift ondertekenen vóór het ingediend kan worden. Enkel indien iemand onder het luik ‘personen’ als vertegenwoordiger van alle anderen aangeduid werd, kan deze vertegenwoordiger voor iedereen ondertekenen.

Na de ondertekening kunnen de inhoud van het beroepschrift. Indien nodig kan het wel ontgrendeld worden, maar dan moet het nadien opnieuw ondertekend worden. Als meerdere personen moeten ondertekenen, is het wijzigen al niet meer mogelijk na de eerste ondertekening. Als dan ontgrendeld wordt, zal nadien iedereen opnieuw moeten ondertekenen.

Je krijgt de vraag of je nu wil indienen of later. Als je op nu indienen drukt, is het beroep ingediend. Als je op later indienen drukt, zal je op het moment dat je wel wil indienen op de actie ‘indienen’ moeten drukken.

LET OP: Enkel en alleen door op ‘nu indienen’ of later op de actie ‘indienen’ te drukken, wordt het beroep daadwerkelijk verstuurd aan de deputatie. De deputatie heeft voorafgaand aan deze acties geen kennis van het beroep dat je aan het samenstellen was. De datum van de actie geldt als indieningsdatum.

Je voldoet automatisch aan de vereiste van de gelijktijdige verzending aan het college van burgemeester en schepenen en de aanvrager. Deze krijgen namelijk een melding van de indiening. De indiening, alsook elke andere communicatie, via het loket is een beveiligde zending volgens de wetgeving.