Publiek

WIE kan een omgevingsberoep instellen

Elke natuurlijke of rechtspersoon.  Ook verenigingen, organisaties of groepen met rechtspersoonlijkheid.

VOORWAARDEN voor het instellen van een omgevingsberoep

Je moet persoonlijk gevolgen ondervinden (of waarschijnlijk ondervinden) omwille van de beslissing over de omgevingsvergunning en/of belang hebben bij de besluitvorming over die omgevingsvergunning. Deze gevolgen en/of dit belang moet je duidelijk in het beroepschrift beschrijven. 

BINNEN WELKE TERMIJN dien je beroep in

Je beroepsdossier dien je bij de deputatie in binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn start de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing waartegen je in beroep gaat.

EEN DIGITAAL BEROEP INDIENEN IN VIER STAPPEN

Stap 1: betaal de dossiertaks

Betaal de dossiertaks van 100,00 euro op het rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met als mededeling: 'Beroep' + naam beroepsindiener + het OMV-nummer (terug te vinden in het publiek loket of op de aanplakking). 

Stap 2: ga naar het publieke omgevingsloket

Op de website Omgevingsloket van de Vlaamse overheid klik je onder ‘Publiek loket’ op ‘Openbare onderzoeken & bezwaarschriften, beslissingen & beroepen’ en vervolgens op ‘ga naar het publiek loket’. Zoek de beslissing waartegen je beroep wil indienen (bv: op basis van het adres). Druk op het symbool ‘i’ naast de beslissing en vervolgens op ‘beroepschrift indienen’.

Je moet je aanmelden met bv. je identiteitskaart en een kaartlezer.

Stap 3: stel het beroep op

Vul eerst deze zaken op de webpagina in:

  • een e-mailadres. Dit is het adres waarnaar de mededelingen dat er iets in het dossier gebeurt, gestuurd zullen worden;
  • of je het beroepschrift in eigen naam indient of als vertegenwoordiger in naam van iemand anders;
  • vink het vakje bij de hoorzitting aan indien je gehoord wil worden in de loop van de procedure. Je zal dan in de fase van de inhoudelijke beoordeling van het dossier (als je beroep ontvankelijk en volledig is) uitgenodigd worden door de deputatie of de provinciale omgevingsvergunningscommissie zodat je mondeling je standpunt kan toelichten. Als je het vakje nu niet aanvinkt, kan je later niet meer vragen om gehoord te worden.

Schrijf je beroepschrift:

Je laadt het beroepschrift als bijlage op. Geef de bijlage een logische naam, zoals ‘beroepschrift’;

je kiest in principe zelf de vormgeving van je beroepschrift, maar bepaalde gegevens moeten er minimaal in staan:

  • naam, adres, e-mailadres en hoedanigheid (= betrokken publiek) beroepsindiener. Als je niet in eigen naam, maar als vertegenwoordiger een beroep instelt, gaat dit niet over jou zelf maar over de (rechts)persoon die je vertegenwoordigt;
  • identificatie van de bestreden beslissing (van welke gemeente, datum, dossiernummer gemeente, wat werd beslist: vergunning/vergunning met voorwaarden/weigering);
  • het adres en de kadastrale gegevens van de locatie waar de aanvraag over gaat;
  • indien het voorwerp van de aanvraag over een ingedeelde inrichting of exploitatie gaat: de identificatie daarvan;
  • een beschrijving van de persoonlijke gevolgen die je (waarschijnlijk) ondervindt of het belang dat je hebt (zie ook de titel voorwaarden hierboven). Indien een collectief beroepschrift, namens verschillende personen, ingediend wordt, moet dit per persoon;
  • een duidelijke omschrijving van de redenen waarom je een beroep instelt (wat je aanvecht, waarom de aanvraag volgens jou niet correct beoordeeld is, waarom de aanvraag volgens jou niet voor vergunning vatbaar is/waarom de voorwaarden veranderd moeten worden).

VVoor een vlotte behandeling vragen we je ook een telefoonnummer op te nemen waarmee we contact mogen opnemen over het beroep.

Voeg bijlagen toe.

Je moet verplicht een bewijs van de betaling van de dossiertaks bijvoegen (zie stap 1). Geef dit een logische naam, bv: ‘bewijs betaling dossiertaks’.

Verder kan je overtuigingsstukken toevoegen om de argumenten in je beroep kracht bij te zetten zoals foto’s, plannen, studies, ….  De beslissing van de gemeente en alle stukken uit het aanvraagdossier hoeven niet toegevoegd te worden. De provincie kan deze raadplegen in het omgevingsloket. Maak een inventaris van de overtuigingsstukken en laadt deze ook op of zet hem in je beroepschrift.

Voor beroepen tegen aanvragen ingediend vanaf 1 september 2019: indien je ook een beroep indient tegen de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen die tijdens de procedure in eerste aanleg werd genomen, moet je een kopie van dit beroepschrift als bijlage bij het beroep voegen (dit is verplicht).

Dien je analoog in? Voeg dan bijkomend de bewijzen van de gelijktijdige zending aan het CBS en de aanvrager toe.

Stap 4: dien je beroep in

Druk op ‘indienen’.

Je voldoet automatisch aan de vereiste van de gelijktijdige verzending aan het CBS en de aanvrager. Deze krijgen namelijk een melding van de indiening. De indiening, alsook elke andere communicatie, via het loket is daarenboven een beveiligde zending volgens de wetgeving.