Publiek

WIE kan een omgevingsberoep instellen

Elke natuurlijke of rechtspersoon.  Ook verenigingen, organisaties of groepen met rechtspersoonlijkheid.

VOORWAARDEN voor het instellen van een omgevingsberoep

Je moet persoonlijk gevolgen ondervinden (of waarschijnlijk ondervinden) omwille van de beslissing over de omgevingsvergunning en/of belang hebben bij de besluitvorming over die omgevingsvergunning. Deze gevolgen en/of dit belang moet je duidelijk in het beroepschrift beschrijven. 

BINNEN WELKE TERMIJN dien je beroep in

Je beroepsdossier dien je bij de deputatie in binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn start de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing waartegen je in beroep gaat.

EEN DIGITAAL BEROEP INDIENEN IN VIER STAPPEN

Bij technische vragen over het digitaal indienen van het beroep kan je contact opnemen met de helpdesk van de Vlaamse Overheid op 078 78 78 54 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

Stap 1: Betaal de dossiertaks per beroep

Betaal de dossiertaks van 100,00 euro per beroep op het rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met als mededeling: 'Beroep' + naam beroepsindiener + het OMV-nummer (terug te vinden in het publiek loket of op de aanplakking).

Stap 2: ga naar het publieke omgevingsloket

Klik door naar het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Zoek de beslissing waartegen je beroep wil indienen (bv: op basis van het adres). Druk op het symbool ‘i’ naast de beslissing en vervolgens op ‘beroepschrift indienen’.

Stap 3: stel het beroep op

Stap 3.1: Vul alle gegevens van de beroeper(s) en vertegenwoordiger(s) in

Druk op ‘personen’.

Het is niet voldoende om de gegevens van de beroeper(s) en de vertegenwoordiger(s) in de tekst van het beroepschrift zelf te zetten. De personen moeten onder dit luik ingevuld worden.

OPTIE A: Ben je zelf de (enige) beroeper?

1. Je eigen gegevens goed zetten.

 • Klik op het kadertje waar je naam in staat;
 • Druk op ‘nieuwe hoedanigheid toekennen’ en kies de enige mogelijke hoedanigheid: ‘Indiener van een beroep tegen beslissing in eerste aanleg’;
 • Vul je adres in indien dit niet automatisch verscheen;
 • Vul je e-mailadres in. Dit is het e-mailadres waarop je de meldingen van de gebeurtenissen in het dossier zal ontvangen. Je ontvangt geen analoge briefwisseling meer;
 • Voor een goed verloop van de procedure vragen we je om ook je telefoonnummer in te vullen;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

2. Eventueel je vertegenwoordiger toevoegen.

Wens je ook iemand toe te voegen die je zal vertegenwoordigen/bijstaan en die het dossier mee moet kunnen opvolgen in het omgevingsloket?

 • Druk op ‘personen toevoegen’;
 • Kies voor natuurlijke persoon mét rijksregisternummer. Je moet dit dus vragen aan je vertegenwoordiger. Indien je het rijksregisternummer niet ingeeft, zal je vertegenwoordiger/helper het dossier niet kunnen opvolgen in het loket;
 • Klik op ‘volgende’ en vul de gegevens van je vertegenwoordiger/helper in;
 • Druk op ‘nieuwe vertegenwoordiging’ en vul je eigen naam in onder ‘vertegenwoordigt’;
 • Schrijf onder ‘relatie met de vertegenwoordigde’ bv. advocaat, architect, milieudeskundige, helpend familielid,...;
 • Vul de gegevens van de vertegenwoordiger/helper verder in. Je moet ook het adres en het e-mailadres van je vertegenwoordiger kennen;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

OPTIE B: Ben je zelf beroeper, samen met andere beroepers?

1. Je eigen gegevens goed zetten.

 • Klik op het kadertje waar je naam in staat;
 • Druk op ‘nieuwe hoedanigheid toekennen’ en kies de enige mogelijke hoedanigheid ‘Indiener van een beroep tegen beslissing in eerste aanleg’;
 • Vul je adres in indien dit niet automatisch verscheen;
 • Vul je e-mailadres in. Dit is het e-mailadres waarop je de meldingen van de gebeurtenissen in het dossier zal ontvangen. Je ontvangt geen analoge briefwisseling meer;
 • Voor een goed verloop van de procedure vragen we je om ook je telefoonnummer in te vullen;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

2. De gegevens van je mede-beroepers goed zetten.

 • Druk op ‘personen toevoegen’ om de andere beroepsindieners in te vullen (per beroepsindiener);
 • Kies of het om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gaat.
  Indien je wil dat de andere beroepsindieners het dossier ook zelf kunnen opvolgen in het loket, moet je mét rijksregisternummer of mét ondernemingsnummer kiezen. Je moet deze gegevens dan ook kennen;
  Als het voldoende is dat enkel jijzelf het dossier kan opvolgen in het loket, kan je zonder rijksregisternummer of zonder ondernemingsnummer kiezen. Jij bent dan verantwoordelijk om de anderen op de hoogte te houden van de gebeurtenissen;
 • Klik op ‘volgende’ en vul de gegevens van de beroepsindiener in;
 • Druk op ‘nieuwe hoedanigheid toekennen’ en kies de enige mogelijke hoedanigheid: ‘Indiener van een beroep tegen beslissing in eerste aanleg’ en vervolg het ingeven van de gegevens;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

3. Eventueel jullie vertegenwoordiger toevoegen.

Wens je ook iemand toe te voegen die jullie zal vertegenwoordigen/bijstaan en die het dossier mee moet kunnen opvolgen in het omgevingsloket:

 • Druk op ‘personen toevoegen’;
 • Kies voor natuurlijke persoon mét rijksregisternummer. Indien je het rijksregisternummer niet ingeeft, zal jullie vertegenwoordiger/helper het dossier niet kunnen opvolgen in het loket;
 • Klik op ‘volgende’ en vul de gegevens van julllie vertegenwoordiger/helper in;
 • Druk op ‘nieuwe vertegenwoordiging’ en vul minstens je eigen naam in onder ‘vertegenwoordigt’. Je kan dit ook meerdere keren doen indien alle beroepers vertegenwoordigd worden door deze persoon;
 • Schrijf onder ‘relatie met de vertegenwoordigde’ bv. advocaat, architect, milieudeskundige, helpend familielid,...;
 • Vul de gegevens van de vertegenwoordiger/helper verder in;
 • Vergeet niet op ‘bewaren’ te klikken.

OPTIE C: Vertegenwoordig je de beroeper(s)?

1. De gegevens van de beroeper(s) goed zetten.

Als je meerdere beroepsindieners vertegenwoordigt, doe je dit per beroepsindiener.

 • Druk op ‘personen toevoegen’;
 • Kies of je het beroep namens een natuurlijke persoon of een rechtspersoon indient.
  Indien je wil dat degene namens wie je het beroep indient het dossier ook zelf kan opvolgen in het loket, moet je mét rijksregisternummer of mét ondernemingsnummer kiezen. Je moet deze gegevens dan ook kennen.
  Als het voldoende is dat jij als vertegenwoordiger het dossier kan opvolgen in het loket, kan je zonder rijksregisternummer of zonder ondernemingsnummer kiezen;
 • Klik op ‘volgende’ en vul de gegevens van de beroepsindiener in;
 • Druk op ‘nieuwe hoedanigheid toekennen’ en vervolg het ingeven van de gegevens’;
 • Klik op ‘bewaren’.

2. Je eigen gegevens goed zetten.

 • Druk op het kadertje met je eigen naam;
 • Klik op ‘nieuwe vertegenwoordiging toevoegen’ en kies welke beroepsindiener(s) je zal vertegenwoordigen en vul alle gegevens in;
 • Schrijf onder ‘relatie met de vertegenwoordigde’ bv. advocaat, architect, milieudeskundige, helpend familielid,...;
 • Druk op ‘bewaren’.

Stap 3.2: Inhoud beroepschrift

Druk op ‘inhoud beroepschrift’.

Klik opeenvolgend de kadertjes open die verschijnen en vul ze in.

Het beroep wordt ingesteld door

Vink ‘betrokken publiek’ aan.

Reden en motivatie van het beroep

Voeg als bijlage je beroepschrift toe. Geef de bijlage een logische naam, zoals ‘beroepschrift’.

Je kiest in principe zelf de vormgeving van je beroepschrift, maar bepaalde gegevens moeten er minimaal in staan:

 • naam, adres, e-mailadres en hoedanigheid (= betrokken publiek) beroepsindiener. Als je niet in eigen naam, maar als vertegenwoordiger een beroep instelt, gaat dit niet over jou zelf maar over de (rechts)persoon die je vertegenwoordigt;
 • identificatie van de bestreden beslissing (van welke gemeente, datum, dossiernummer gemeente, wat werd beslist: vergunning/vergunning met voorwaarden/weigering/…);
 • het adres en de kadastrale gegevens van de locatie waar de aanvraag over gaat;
 • indien het voorwerp van de aanvraag over een ingedeelde inrichting of exploitatie gaat: de identificatie daarvan;
 • een beschrijving van de persoonlijke gevolgen die je ondervindt uit de bestreden beslissing of het belang dat je persoonlijk hebt bij de besluitvorming (zie ook de titel ‘voorwaarden’ hierboven). Indien een collectief beroepschrift, namens verschillende personen, ingediend wordt, moet dit per persoon;
 • een duidelijke omschrijving van de redenen waarom je een beroep instelt (wat je aanvecht, waarom de aanvraag volgens jou niet correct beoordeeld is, waarom de aanvraag volgens jou niet voor vergunning vatbaar is/waarom de voorwaarden veranderd moeten worden).

Verder kan je overtuigingsstukken toevoegen om de argumenten in je beroep kracht bij te zetten zoals foto’s, plannen, studies,... De beslissing van de gemeente en alle stukken uit het aanvraagdossier hoeven niet toegevoegd te worden. De provincie kan deze raadplegen in het omgevingsloket. Maak een inventaris van de overtuigingsstukken en laadt deze ook op of zet hem in je beroepschrift.

Voor beroepen tegen aanvragen ingediend vanaf 1 september 2019: indien je ook een beroep indient tegen de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen die tijdens de procedure in eerste aanleg werd genomen, moet je een kopie van dit beroepschrift als bijlage bij het beroep voegen (dit is verplicht).

Dien je analoog in? Voeg dan bijkomend de bewijzen van de gelijktijdige zending aan het CBS en de aanvrager toe.

Voeg, in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks toe

Druk op ‘bestand toevoegen’. Voeg het betalingsbewijs toe. Geef het document een logische naam zoals ‘bewijs betaling dossiertaks’. Druk op ‘opladen’.

Wenst de beroepsindiener gehoord te worden?

Vink ‘ja’ of ‘nee’ aan en druk op ‘opslaan’.

Als je beroep ontvankelijk en volledig verklaard wordt, bestaat de mogelijkheid om gehoord te worden door een afgevaardigde van de deputatie alvorens de deputatie een beslissing neemt. Indien je dit wil, moet je nu ‘ja’ aanduiden.

Stap 4: Onderteken het beroep en dien je beroep in

Druk op ‘acties en overzicht’.

Als je klaar bent met het samenstellen van het beroep, druk je op de actie ‘het beroepschrift ondertekenen’.

Je krijgt de vraag of je nu wil indienen of later. Als je op nu indienen drukt, is het beroep ingediend. Als je op later indienen drukt, zal je op het moment dat je wel wil indienen op de actie ‘indienen’ moeten drukken.

LET OP: Enkel en alleen door op ‘nu indienen’ of later op de actie ‘indienen’ te drukken, wordt het beroep daadwerkelijk verstuurd aan de deputatie. De deputatie heeft voorafgaand aan deze acties geen kennis van het beroep dat je aan het samenstellen was. De datum van de actie geldt als indieningsdatum.

Je voldoet automatisch aan de vereiste van de gelijktijdige verzending aan het CBS en de aanvrager. Deze krijgen namelijk een melding van de indiening. De indiening, alsook elke andere communicatie, via het loket is een beveiligde zending volgens de wetgeving.