Natuurbeheerwerken Vrieselhof 2019

Foto Lode Rubberecht: Vrieselhof blauwgrasland

GROTE WERKEN VOOR BIJZONDERE NATUUR

In de vallei van het Groot Schijn kenmerkt het Vrieselhof zich door een verscheidenheid aan bijzondere biotopen. Het beschermd landschap van het Vrieselhof maakt deel uit van het Natura-2000-netwerk, een netwerk van waardevolle natuurgebieden op Europees topniveau.


Soms heeft de natuur een duwtje in de rug nodig. Met het natuurinrichtingsproject willen we de Schijnvallei in ere herstellen.
Grote en kleine terreinwerken gaan op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. Ze zullen een positief effect hebben op de aanwezige populaties vleermuizen, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. Bloemrijke graslanden (blauwgrasland) en broekbossen krijgen nieuwe kansen op ontwikkeling, alsook het geel schorpioenmos, een op Europees niveau beschermde soort. Door het bufferen van het Schijn vermindert de kans op overstromingen stroomafwaarts.  Een fiets- en wandelbrug zorgt voor een rechtstreekse verbinding naar het Fort van Oelegem.

De werken zijn ingedeeld in 3 fases:
1. kapwerken – 30 werkdagen
2. afgravingswerken – 100 werkdagen
3. infrastructuurwerken – 70 werkdagen

Tijdens de werkzaamheden is het domein Vrieselhof niet overal toegankelijk. (zie onderstaande plattegrond)

De aangeduide wandelingen en het looppad zijn onderbroken. Je kan de omleiding volgen.
De gebruikers van de fiets- en wandelknooppunten en van de Grote Routepaden ondervinden geen hinder.

Op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Vrieselhof.aspx vind je uitgebreide info en alle technische details over de geplande maatregelen.

Deze natuurinrichting is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.

Foto: fase twee natuurbeheerwerken Vrieselhof 

WERKEN

  • Op 26 augustus 2019 start aannemer Van Raak L. bvba met het ruimen en afvoeren van slib uit de Rosse beek.
  • Fase 2: op 5 augustus 2019 startte aannemer Hens nv met het afgraven van de opgehoogde gronden in de Schijnvallei tot het oorspronkelijke nooit bemeste niveau. (100 werkdagen). Doel: creëren van ruimte voor water (overstromingsgebied) en van grasland en elzenbroekbos.
  • Start 1 juli 2019: 30 werkdagen – werken door aannemer Vandervelden bvba
    Rooiwerken in het gebied ten noorden van de Heidebeek. Ook tijdens het bouwverlof gaan deze werken door. De aannemer start met het rooien van de percelen het dichtst bij het Groot Schijn en als laatste het deel tegen de Heidebeek.

 

Foto: bij het afgraven van de opgehoogde gronden in de Schijnvallei tot het oorspronkelijke nooit bemeste niveau scheidt de machine de aarde van de boomwortels.

 


Geïnteresseerd in het project natuurinrichting Vrieselhof?

Miste je de infowandeling Natuurbeheer op 29 september 2019? Op 16 mei 2020 wordt er een nieuwe infowandeling georganiseerd. Deelnemen aan de infowandeling is gratis. Reserveren is daarbij noodzakelijk en kan drie weken vooraf.

In tussentijd toch meer info nodig? Houd hiervoor zeker de Facebook-pagina van het Vrieselhof in de gaten of contacteer de domeinwachters via T 03 360 52 18.

Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.