Natuurbeheerwerken Vrieselhof 2019

Foto Lode Rubberecht: Vrieselhof blauwgrasland

GROTE WERKEN VOOR BIJZONDERE NATUUR

In de vallei van het Groot Schijn kenmerkt het Vrieselhof zich door een verscheidenheid aan bijzondere biotopen. Het beschermd landschap van het Vrieselhof maakt deel uit van het Natura-2000-netwerk, een netwerk van waardevolle natuurgebieden op Europees topniveau.


Soms heeft de natuur een duwtje in de rug nodig. Met het natuurinrichtingsproject willen we de Schijnvallei in ere herstellen.
Grote en kleine terreinwerken gaan op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. Ze zullen een positief effect hebben op de aanwezige populaties vleermuizen, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. Bloemrijke graslanden (blauwgrasland) en broekbossen krijgen nieuwe kansen op ontwikkeling, alsook het geel schorpioenmos, een op Europees niveau beschermde soort. Door het bufferen van het Schijn vermindert de kans op overstromingen stroomafwaarts.  Een fiets- en wandelbrug zorgt voor een rechtstreekse verbinding naar het Fort van Oelegem.

De werken zijn ingedeeld in 3 fases:
1. kapwerken – 30 werkdagen
2. afgravingswerken – 100 werkdagen
3. infrastructuurwerken – 70 werkdagen

Tijdens de werkzaamheden is het domein Vrieselhof niet overal toegankelijk. (zie onderstaande plattegrond)

De aangeduide wandelingen en het looppad zijn onderbroken. Je kan de omleiding volgen.
De gebruikers van de fiets- en wandelknooppunten en van de Grote Routepaden ondervinden geen hinder.

Op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Vrieselhof.aspx vind je uitgebreide info en alle technische details over de geplande maatregelen.

Deze natuurinrichting is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.

WERKEN
Start 1 juli 2019 –30 werkdagen – werken door aannemer Vandervelden bvba
Rooiwerken in het gebied ten noorden van de Heidebeek. Ook tijdens het bouwverlof gaan deze werken door. De aannemer start met het rooien van de percelen het dichtst bij het Groot Schijn en als laatste het deel tegen de Heidebeek.

 

mei 2019

UITNODIGING INFOWANDELING NATUURINRICHTING VRIESELHOF

Eind juni / begin juli 2019 starten de werkzaamheden voor de natuurinrichting van het Vrieselhof. De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om parkgebruikers en omwonenden te informeren over dit natuurinrichtingsproject en het toekomstig natuurbeheer van het provinciaal domein.

Daarom kun je op dinsdagavond 4 juni 2019 deelnemen aan een infowandeling over het wat, het waar en het waarom van de op stapel staande ingrepen. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding worden op het terrein de beheerplannen, de nieuwe gebiedsvisie, de ecologische doelstellingen, de tijdelijke hinder en de toekomstige recreatieve meerwaarde toegelicht. Bovendien krijgt iedereen ook de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.


Geïnteresseerd in het project natuurinrichting Vrieselhof?
Kom dan op dinsdagavond 4 juni 2019 om 19u naar het Bezoekerscentrum Vrieselhof, Schildesteenweg 99 in 2520 Ranst. Deelnemen is gratis maar om praktische redenen moet je jouw deelname vooraf via E vrieselhof@provincieantwerpen.bebevestigen (graag vóór 3 juni 2019).
Meer info nodig? Contacteer de domeinwachters via T 03 360 52 18.

Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.