Provincie doet mee met Triple C

publish date
12.12.2016

Triple C is een interregionaal project (Interreg V – 2 zeeën) tussen Engeland, Nederland en Vlaanderen dat inzet op klimaatadaptatie via een innovatief integraal waterbeheer. Hierbij staat de samenwerking met lokale landbouwers centraal. Ons deelproject betreft specifiek de Kleine Aa/Molenbeek en haar stroomgebied in het grensgebied van Kalmthout, Essen en Roosendaal. Vlaamse en Nederlandse landbouwers en waterbeheerders bedenken en testen slimme, doelmatige maatregelen die ten goede komen voor zowel het bodem- en waterbeheer als de bedrijfsvoering.

De Kleine Aa is een grensoverschrijdende waterloop. In het recente verleden zijn er verschillende ingrepen gerealiseerd door zowel onze Nederlandse partners als de provincie Antwerpen. Onze deelname aan dit Europees project is het logische vervolg om de beek en het stroomgebied beter in te richten. In 2015 sloot onze provincie overigens ook een samenwerkingscharter met de grensoverschrijdende waterbeheerders. Triple C is er een concrete uitwerking van.

Stuwtjesproject 2013 aan de Kleine Aa

Het project is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel situeert zich aan de Kleine Aa zelf ter hoogte van Steenpaal. Het doel is om de waterhuishouding te verbeteren door het wegwerken van 2 ruilverkavelingsstuwen. Daarvoor zullen we de waterloop herinrichten en ecologisch herwaarderen. Ook zullen we op vrijwillige basis kleinschalige maatregelen op perceelsniveau voorstellen in samenspraak met de aangelanden en de landbouwers.

Het tweede deel situeert zich in het gehele stroomgebied van de Kleine Aa. Hier treffen we vooral maatregelen om de versnelde waterafvoer naar de Kleine Aa en haar zijlopen te verminderen. Het zijn eveneens kleinschalige innovatieve maatregelen die samen met de landbouwers worden uitgewerkt. Dit kan gaan over actief peilbeheer door middel van stuwtjes in perceelsgrachten of peilgestuurde drainage in percelen, infiltratiegreppels, bufferzones, … . Op Nederlands grondgebied worden gelijkaardige maatregelen uitgewerkt. Via een grensoverschrijdende Agrobeheergroep kunnen landbouwers langs beide landsgrenzen kennis en ervaringen uitwisselen.

Logo Triple C

Onze Vlaamse partner in dit project is Agrobeheercentrum ECO². Onze Nederlandse partners zijn de landbouworganisatie ZLTO en Waterschap Brabantse Delta, beheerder van de Kleine Aa/Molenbeek aan Nederlandse zijde.

Aan Vlaamse zijde is een budget van 520.000 euro voorzien waarvan Interreg V 60% subsidieert via Triple C.