Nieuwe wegverbindingen voor veiligere woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
09.10.2019

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Om dat op te lossen moet het verkeer in die regio meer gebruik maken van de Retieseweg (N118) in plaats van de Donk (N18). De provincie Antwerpen maakt daarom 2 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s op. Tijdens de publieke raadpleging, nog tot en met 2 december 2019, kan iedereen zijn of haar mening geven over het eerste officiële document van die PRUP’s, namelijk de startnota.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren.

Startnota klaar

Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerden heel wat mogelijke oplossingen. Samen met voorbereidend onderzoek vormen die de basis van de startnota van beide PRUP’s. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief willen bepalen. We beschrijven welke effecten we gaan onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,…) en hoe we dat willen doen.

Gisteren organiseerde de provincie Antwerpen in Dessel een infomarkt over het PRUP Wegverbinding N18-N118. Heel wat geïnteresseerden, vooral inwoners uit Dessel, bekeken op posters een samenvatting van de startnota en stelden vragen aan de projectleiders. Ben je ook benieuwd? De provincie Antwerpen organiseert nog 3 andere infomarkten. Die zijn telkens vrij toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

donderdag 10 oktober in Geel, over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis;
maandag 14 oktober 2019 in Retie, over het PRUP Wegverbinding N18-N118;
donderdag 17 oktober 2019 in Mol, over het PRUP Wegverbinding N18-N118.
 

Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019
Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota van beide PRUP’s. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven.

Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december 2019 op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

Je kunt je ook terecht in de betrokkenen gemeenten:

 • voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij het stadsbestuur van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen op 10 oktober 2019 tijdens de infomarkt in cc De Werft in Geel;
 • voor het PRUP Wegverbinding N18-N118:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij
   • het gemeentebestuur van Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
   • het gemeentebestuur van Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
   • het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens de infomarkten op 14 oktober 2019 in Retie en 17 oktober 2019 in Mol.

De startnota inkijken doe je op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118, of op één van de volgende locaties:

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (beide startnota’s);
 • het stadhuis van Geel, Werft 20 te 2440 Geel (startnota PRUP Regionale ontsluiting Geel bis);
 • het administratief centrum ‘’t Getouw’, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het gemeentehuis van Retie, Markt 1 te 2470 Retie (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118).

 

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten.
 

Provincie Antwerpen wil minder verkeer door Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
13.09.2019

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat doorgaand (vracht)verkeer te slikken. Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerde burgers heel wat mogelijke oplossingen. In de start- en procesnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 licht de provincie Antwerpen toe hoe ze daarmee verder ging en welke alternatieven ze op welke manier wil onderzoeken. Van 4 oktober tot en met 2 december kun je daarover je mening geven.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren. Voor beide PRUP’s start op 4 oktober 2019 de officiële publieke raadpleging over de start- en procesnota.

Primeur voor lokale sleutelfiguren

Vandaag ontving de provincie Antwerpen voor de tweede keer de klankbordgroep. Die bestaat uit enkele lokale sleutelfiguren, de lokale adviesraden en de gemeenteraadsleden van Geel, Mol, Dessel en Retie. Zij kregen vandaag, in primeur, te horen wat er in de start- en procesnota staat en wat de provincie Antwerpen op de infomarkten wil tonen.

De nota’s kwamen tot stand op basis van de inbreng van omwonenden en bijkomend onderzoek. De startnota’s bestaan in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe de provnice Antwerpen tot die keuze kwam. Het tweede deel beschrijft welke effecten ze voor elk alternatief gaat onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe ze dat gaat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage.

De procesnota beschrijft hoe de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP wil komen, welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt met de reacties van burgers,… Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kun je je mening geven over zowel de start- als de procesnota.

Bezoek een infomarkt

De provincie Antwerpen organiseert infomarkten waar je op posters een samenvatting van de startnota vindt en waar je vragen kunt stellen aan de projectleiders. Als je dat wenst, kun je ook ter plaatse je reactie op de nota’s indienen maar dat kan ook nog achteraf, tot en met 2 december 2019. De infomarkten vinden plaats in de betrokken gemeente(n) van elk PRUP. Ze zijn doorlopend toegankelijk tussen 19 en 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
- In Geel op donderdag 10 oktober 2019: cc De Werft, Werft 32 in Geel.

PRUP Wegverbinding N18-N118
- In Dessel op dinsdag 8 oktober 2019: administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel;
- In Retie op maandag 14 oktober 2019: gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie;
- In Mol op donderdag 17 oktober 2019: cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, van de adviesraden in die gemeenten en van de Vlaamse overheid. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina's van deze PRUP's. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten: PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en PRUP Wegverbinding N18-N118.

De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten
De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten

Innovatie bij aanleg fietsostrade F105 in Geel

publish date
03.09.2019

Een primeur op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Aannemer groep Colas ontwikkelde speciaal voor het project van de provincie Antwerpen een dubbelzijdige betonmachine.

Dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

 

De provincie Antwerpen is volop bezig met de bouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Balen. Zo bouwden we al een fietstunnel onder de Ring van Geel en een 100 meter lange fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. In totaal gaat het over 20 km fietsweg waarvan 3 km in Geel. De aanleg van dit stuk stelde de provincie Antwerpen voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. Dat heeft de aannemer geïnspireerd om een creatieve en efficiënte methodiek te ontwikkelen.

Omwille van de krappe werkruimte op de werf, zocht de groep Colas naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Samen met constructeur Wirtgen Group bouwden zij een bestaande slipformpaver om. Dat is een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst. De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen. Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten. Dit verhoogde de moeilijkheidsgraad. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. 

Private en publieke sector inspireren elkaar

Deze innovatie in de wegenbouw maakt duidelijk dat overheden en private ondernemingen elkaar kunnen aanzetten tot betere processen en producten. Met de fietsostrades zorgt de provincie Antwerpen beleidsmatig voor rechtlijnige en kwalitatieve fietsinfrastructuur voor de inwoners. De private markt speelt hier perfect op in om duurzamer en efficiënter te produceren. Een win-winsituatie voor de aannemer en de maatschappij.

Verdere fasering

De werken op de F105 gaan aan een hoog tempo vooruit. Tijdens het weekend van 7 september plaatst de aannemer opnieuw een fietstunnel. Deze keer onder de spoorweg in Herentals. Indien alles zo vlot blijft  verlopen, kan de provincie Antwerpen het eerste deel van deze fietsostrade (tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel) nog dit najaar openstellen voor het publiek. 

dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

Oude elektriciteitscentrale Schelle geeft haar geheimen prijs tijdens Open Monumentendag

publish date
02.09.2019

Een opgemerkte deelnemer in het aanbod van de Open Monumentendag volgende zondag 8 september is de Electrabelsite in Schelle. Deze voormalige elektriciteitscentrale, doorgaans volledig afgesloten voor publiek, biedt een exclusieve inkijk in haar gebouwen en omgeving. Maak kennis met dit unieke erfgoed en de rijke natuur op de site via een rondleiding of op eigen houtje met de nieuwe erfgoedbrochure. Je vindt er ook informatie over de plannen van de provincie Antwerpen om deze site in de toekomst verder voor publiek te ontsluiten. Ze bereidt daarvoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor.

Een parel om te bezoeken tijdens de Open Monumentendag: de Electrabelsite in Schelle. Je maakt er kennis met het machtige hoofdgebouw, een unieke getuige van ons industriële verleden. De provincie Antwerpen, IVEBICA (de intergemeentelijke culturele dienst van Hemiksem, Schelle en Niel) en Natuurpunt Rupelstreek stellen de site samen voor.

Elk uur start er een gegidste rondleiding door de gebouwen en verneem je meer over de geschiedenis en de werking van de voormalige elektriciteitscentrale. Enkele van de gidsen zijn oud-werknemers van de elektriciteitscentrale. Je kan de grote generatorhal ook op je eigen tempo ontdekken. De gloednieuwe (gratis) Erfgoedbrochure, met heel wat interessante weetjes over de Electrabelsite en haar omgeving, biedt je een wandeling door de omgeving. Aanvullend nodigt de provinciale Monumentenwacht kinderen tussen 6 en 12 jaar in de grote generatorhal uit voor een afdaling in rappel. Natuurpunt organiseert om 11 en 15 uur een wandeling met natuurgids over het afgesloten deel van het domein. Doorlopend bieden ze telescopen aan om bijvoorbeeld zo’n 50 zwaluwnesten in het hoofdgebouw te bekijken. De toegang en deelname aan de rondleidingen en activiteiten zijn gratis. Voor de rondleidingen moet je je wel ter plaatse inschrijven. Je komt best met de fiets naar de Electrabelsite.

De Electrabelsite is meer dan geschiedenis alleen. Ook in de toekomst is deze site van groot belang voor mens en regio. Dat blijkt uit het gebiedsprogramma Rupelstreek en de opname in het netwerk van fietsostrades. De provincie Antwerpen wil de site verder ontsluiten voor het publiek en zoekt samen met de betrokkenen naar een goede toekomstige invulling ervan. De procedure voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is daarvoor opgestart. Een infostand geeft je de stand van zaken. Of surf zelf al even naar de webpagina van het PRUP Electrabelsite.

Fietsers luisteren aandachtig naar Sabine, Frank en Jill

publish date
06.08.2019

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen om fietsers te tellen, het fietsgedrag in kaart te brengen, te kijken of het weer of zelfs een examenperiode een invloed heeft op het fietsgebruik. Wanneer werd er in de provincie Antwerpen gefietst tussen half juni en half juli? De meest opvallende cijfers van de vaste fietstellers helderen heel wat op.

Fietsteller

In Willebroek, tussen Boulevardbrug en Rupelbrug langs de N177, zien we zeer duidelijk het verschil tussen examens, einde examens en vakantie. Tijdens de schooldagen, en dus ook tijdens de examenperiode, zien we de meeste fietsers rond 7 à 8 uur ’s morgens. Vanaf 26 juni, wanneer de meeste examens achter de rug zijn, schuift het topuur naar de namiddag (tussen 14 en 17 uur). Het valt ook op dat de dagtotalen het hoogst zijn wanneer het weercijfer het hoogst was en de vakantie juist begonnen was. Gemiddeld fietsten er dan 2 020 fietsers over de fietsteller.

Op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Hove zien we opmerkelijk meer fietsers tijdens de schooldagen dan in de vakantie. Op een schooldag telt de provinciale Fietsbarometer gemiddeld zo’n 3 000 fietsers in Hove. Tijdens de tweede week van de vakantie zakt dit aantal naar gemiddeld 1 900 fietsers. Het is een fijne vaststelling dat de scholieren en studenten duidelijk hun weg gevonden hebben naar de veilige fietsverbindingen, want een veilig woon-schoolverkeer is één van de belangrijkste doestellingen van de fietsostrades. Hopelijk houden de jongeren deze goede gewoonte aan wanneer ze aan het werk gaan. 

Fietsers houden weerbericht in het oog

Op 19 juni 2019 en 12 juli 2019 voorspelden de weerberichten niet veel goeds. Onweren trokken over het land. In Bornem zien we een groot effect van dit onweer. Nog slechts 35% van het daggemiddelde fietste op 19 juni. Het aantal fietsers zakte van 2 131 naar 954. Uit de provinciale Fietsbarometer haalde de provincie Antwerpen vergelijkbare cijfers voor Lier langs de Nete (1 706 fietsers op 18 juni in vergelijking met 700 op 19 juni) en in Willebroek (1 319 fietsers op 18 juni in vergelijking met 815 fietsers op 19 juni). De fietsers in de provincie Antwerpen houden het weerbericht dus nauwlettend in het oog. 


 

Naar een betere verkeersleefbaarheid in Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
09.07.2019

Momenteel werkt de provincie Antwerpen in nauw overleg met de gemeentebesturen van Geel, Mol, Dessel en Retie achter de schermen aan het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118. Via de online enquête vorige zomer en de dialoogmarkten in het najaar van 2018 ontvingen we ontzettend veel input. We verzamelden heel veel verschillende combinaties van tracés We werken nu een methode uit om het aantal te onderzoeken tracés te bundelen. De methodiek en de weerhouden tracés beschrijven we uitgebreid in startnota’s die we in het najaar voorleggen aan de burgers, het departement, de betrokken gemeenten en de adviesinstanties.

Publieke raadpleging najaar 2019

Van begin oktober tot begin december kan iedereen de startnota’s van beide PRUP’s inkijken. Je kunt er verbetersuggesties, opmerkingen en bedenkingen over indienen. Jouw inbreng is voor de provincie Antwerpen een belangrijke meerwaarde aan dit project. Bij het begin van de publieke raadpleging plannen we infomarkten waarop we meer uitleg geven over de inhoud van de startnota’s. Je kunt zowel op dat moment als tijdens de hele periode van de publieke raadpleging reacties op die startnota’s indienen. Het infomoment over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis vindt plaats in Geel. Voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 kunt u terecht op infomarkten in Mol, Dessel en Retie. De data en locaties bepalen we de komende weken.

Blijf op de hoogte

Houd de webpagina over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en de webpagina over het PRUP Wegverbinding N18-N118 in de gaten, daar lees je steeds de meest actuele informatie. Je vindt er ook de data en locaties van de infomarkten, zodra die vastgelegd zijn. Bij elke volgende stap in het proces en bij elk nieuwtje versturen we deze nieuwsbrief. Ken je iemand die deze nieuwsbrief ook graag ontvangt? Stuur dan zeker de inschrijflink door.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier klaar tussen Deurne en Mortsel

publish date
05.07.2019

De provincie Antwerpen startte het schooljaar 2018-2019 met een nieuwe opdracht: de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen de Vosstraat in Deurne en het fietstunneltje aan de Priester Poppestraat in Mortsel. Aan het einde van dit schooljaar werd het project afgesloten met een meer dan geslaagd resultaat: een fietsweg van maar liefst vier en een halve meter breed.

Op 3 september 2018 ging aannemer Willemen, in opdracht van de provincie Antwerpen, van start met de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Het project start aan de Vosstraat, langs de luchthaven in Deurne richting Boechout. Op de grens van Boechout en Mortsel werd begin mei een kunststof fietsbrug gehesen die aansluit op de Victor Heylenlei. Die straat wordt een fietsstraat. In de Oude Steenweg verlegt de provincie Antwerpen het fietspad naar de zijde waar het aansluit op de reeds aangelegde fietsostrade, waardoor fietsers geen twee keer moeten oversteken.

Sinds deze week fiets je over een fietsweg van vier en een halve meter breed over een lengte van 2,8 kilometer en dit tussen de Vosstraat in Deurne en het fietstunneltje aan de Priester Poppestraat in Mortsel. Deze fietsostrade zal niet alleen voorzien worden van de nodige verlichting. We brachten op dit traject ook belijning aan. De randen van deze fietsostrade kregen een dot-markering. Deze markering heeft een betere lichtweerkaatsing bij regenweer of in het donker. Het waarschuwt je als fietser wanneer je op de lijn rijdt.


Nog niet het volledige traject is befietsbaar. Voorlopig is het nog niet mogelijk om over de fietsbrug te fietsen. Hiervoor moeten eerst de werken aan de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg klaar zijn. Indien alles vlot verloopt, zijn deze werken eind dit jaar achter de rug.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad veilig, vlot en comfortabel via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.
De fietsostrade F11 Antwerpen-Lier wordt 12 km lang. Op slechts 30 minuten fiets je dan van Antwerpen naar Lier.
 

Provincie Antwerpen hijst fietsbrug van meer dan honderd meter over kanaal Bocholt-Herentals

publish date
05.07.2019

Donderdag 4 juli 2019 vertrokken vanuit Balen vier schepen met de verschillende brugdelen voor de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals op hun dek. Deze fietsbrug maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen-Leopoldsburg.

Plaatsen van fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals
Plaatsing van de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals

Het kanaal Bocholt-Herentals vormt een belangrijke natuurlijke barrière op de fietsostrade F105 Herentals-Balen-Leopoldsburg. Daarom hijst de provincie Antwerpen een kwalitatieve fietsbrug van maar liefst 105 meter lang, 5,5 meter breed en 22,5 meter hoog over dit kanaal. De brug is een knap staaltje staalwerk van maar liefst 265 ton. Ze ligt 8,30 meter boven het water waardoor ze geen belemmering vormt voor de scheepvaart en hiermee voldoet aan de nieuwe normen. De constructie wordt gedragen door 4 landhoofden bestaande uit meer dan 100 paalfunderingen, meer dan 470 m³ beton en meer dan 60 ton wapening.

De fietsbrug is een realisatie van THV Mols-Iemants waarbij de fietsbrug in het atelier van Iemants werd gemaakt. Om deze zware constructie ter plaatse te krijgen, werd er gekozen om de verschillende delen van het wegdek en de boogdelen per boot te vervoeren. Hiervoor werden 4 Zulu-boten ingezet. De binnenvaart leent zich uitermate voor het transport van dergelijke grote onderdelen.

Investering

De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsbrug bedraagt 3 091 211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg nv subsidieert 600 000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632 000 euro bij.

Ingebruikname

Het is wel nog even geduld oefenen om deze fietsbrug te kunnen gebruiken. Eerst dient de provincie Antwerpen nog een tunnel aan de Koulaak in Herentals onder de spoorlijn te schuiven en drie bruggen te bouwen over de Kleine Nete en de Sint-Jobstraat. Nadien kan de aanleg van de fietsweg tussen die verschillende bouwwerken van start gaan.

Wereldoorlog II

De plaats waar de fietsbrug ligt, herbergt heel wat verhalen. Tijdens de werken deden buurtbewoners meer dan één anekdote over zware gevechten tijdens WOII uit de doeken. Tijdens de graafwerken voor de steunpilaren van de brug konden we niet anders dan deze verhalen bevestigen. De aannemer haalde er een Amerikaanse vliegtuigbom uit WOII uit de grond. Het bewijst nog maar eens dat we tijdens de aanleg van de fietsostrades rekening moeten houden met héél wat onvoorziene omstandigheden.

Fietsostrade F105 Herentals-Leopoldsburg

De fietsostrade Herentals-Leopoldsburg tot in Balen loopt langs spoorlijn 15 en telt 36 kilometer. Ze begint aan het station van Herentals en loopt over Olen, Geel en Mol tot in Balen. Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen. Deze fietsostrade vormt dan ook een belangrijke aanrijroute. In Herentals verknopen bovendien vijf fietsostrades, de F5 Antwerpen-Hasselt, F105 Herentals-Balen, F106 Aarschot-Herentals, F103 Lier-Herentals en op termijn de F102 Herentals-Turnhout.
 

 

Vleermuizen en verlichting?

publish date
18.06.2019

Steeds meer steden en gemeenten zijn bezig met de opmaak van masterplannen voor openbare verlichting in het kader van energiebesparing. Ook bij de aanleg van wegen en fietsostrades is verlichting, in het belang van rijcomfort en veiligheid, een belangrijk aspect. Kunstmatige verlichting kan een negatief effect hebben op biodiversiteit; in het bijzonder voor vleermuizen. Op vraag van de provincie Antwerpen heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een advies opgemaakt over hoe we rekening kunnen houden met vleermuizen bij wegverlichting.

Alle vleermuizen zijn in min of meerdere mate lichtschuw 

Vleermuizen mijden daglicht en jagen daarom ’s nachts op insecten. Ze hebben daarbij weinig concurrentie van andere diersoorten, en de duisternis zorgt ervoor dat roofdieren hen niet zien. Tenminste, als kunstlicht het donker niet verstoort.

Vleermuizen hebben in tegenstelling tot wat men soms denkt, zeer gevoelige ogen die aangepast zijn aan lage lichtintensiteiten. De meeste soorten hebben kleurenzicht, maar de kleuren waarvoor ze gevoelig zijn, verschillen ten opzichte van die die de mens kan waarnemen. Zo kunnen zij ook UV-licht zien. Als algemeen principe geldt dat kunstmatige verlichting, waar mogelijk, vermeden moet worden. Indien verlichting noodzakelijk is, dan zijn er verschillende flankerende maatregelen mogelijk die het effect van licht op vleermuizen minstens ten dele afzwakken.

Elke lamp die niet hoeft te branden, levert een besparing op (zowel financieel als qua CO2-uitstoot), dus een win-win voor budget, klimaat en lokale biodiversiteit.

Het INBO-advies geeft een stappenplan om dit verder te concretiseren, gebaseerd op de aanbevelingen van Eurobats. Het stappenplan bestaat uit vier hiërarchische stappen, waarbij elke volgende stap moet gezien worden als een aanvulling op de vorige stappen.

Stappenplan om het effect van licht op vleermuizen af te zwakken

Stap 1: Vermits alle vleermuissoorten lichtschuw zijn in bepaalde omstandigheden, moet verlichting in de eerste plaats vermeden worden. Vleermuizen hebben nood aan een netwerk van donkere verbindingen om vlot toegang te hebben tot foerageergebieden vanuit de kolonieplaatsen. Plaats daarom alleen lampen waar dit echt nodig is. Je kan ook gebruik maken van reflectoren, een lichtgekleurde wegbedekking voor fietspaden of wegmarkeringen.

Stap 2: Indien verlichting noodzakelijk is, is het het beste om die enkel te laten branden indien nodig, bijvoorbeeld door bewegingsdetectoren te gebruiken die het licht aanschakelen wanneer voetgangers, fietsers of auto’s passeren. In de buurt van kolonieplaatsen moet ervoor gezorgd worden dat de vleermuizen in het donker in en uit kunnen vliegen.

Stap 3: Beperk zoveel mogelijk de intensiteit van het licht en vermijd strooilicht. Om lichtverstrooiing te vermijden, moeten aangepaste armaturen gebruikt worden die het licht zoveel mogelijk richten op de plaats waar het nodig is, en verstrooiing naar de wijdere omgeving vermijden. Armaturen zouden geen licht naar boven toe mogen verspreiden. Om dezelfde reden worden lichtarmaturen best zo laag mogelijk geplaatst. Bij verlichting van een weg omzoomd met bomen moeten de armaturen zodanig worden geplaatst dat zij het bovenste deel van de bomenrij niet verlichten. Lichtverstrooiing naar waterpartijen toe moet zeker vermeden worden. Aanplant van een groenscherm kan in sommige omstandigheden helpen om lichtverstrooiing te beperken, maar dit werkt uiteraard enkel in het zomerseizoen. Recent onderzoek geeft aan dat ook tijdens de winter vleermuizen meer vliegen dan tot nu toe werd aangenomen.

Stap 4: Als allerlaatste maatregel kan een lichtkleur gebruikt worden die door vleermuizen minder wordt gezien of als minder bedreigend wordt ervaren. Onderzoek wees uit dat een oranje/rode/amberkleur minder verstorend is dan bv. wit licht omdat UV en andere korte golflengten eruit gefilterd zijn. Het aantal studies hierover is echter nog beperkt, en de reactie van de vleermuizen verschilt van soort tot soort. Daarom is het gebruik van een vleermuisvriendelijke lichtkleur een laatste stap die een nuttige aanvulling kan zijn nadat alle andere stappen zijn uitgewerkt. Het is dus van groot belang om in te zetten op een vleermuisvriendelijke inrichting van het verlichtingsplan en landschap.

Vleermuizen als Provinciaal Prioritaire Soorten

Vleermuizen als groep, zijn geselecteerd als Provinciale Prioritaire Soorten voor de provincie Antwerpen. Het zijn soorten waar de provincie via gerichte maatregelen extra aandacht aan besteedt. Als belangrijke boodschap wil de provincie Antwerpen meegeven dat het zinvol is om bij plannen en projecten m.b.t. verlichting ook de impact op milieu en natuur te bekijken en natuurgebieden en verbindingszones aan te duiden die best donker blijven. Elke lamp die niet hoeft te branden, levert een besparing op (zowel financieel als qua CO2-uitstoot), dus een win-win voor budget, klimaat en lokale biodiversiteit. Het volledige INBO-advies kan je hieronder downloaden.

tekst: Ralf Gyselings  & Luc De Bruyn, INBO
Mieke Hoogewijs - Adviseur biodiversiteit – fauna & flora - DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID - Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen koppelt mobiliteit aan ruimtelijke ordening

publish date
07.06.2019

Het Ruimtekompas geeft voor 400 locaties de huidige situatie qua ruimtelijke ordening én mobiliteit eenvoudig weer. Het is een uniek instrument ontwikkeld door de provincie Antwerpen. Het Ruimtekompas geeft een objectieve basis om beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar te koppelen. De provincie Antwerpen gebruikt het niet alleen voor het eigen beleid maar ondersteunt er ook de gemeentebesturen mee in de opmaak van hun gemeentelijke beleidsplannen.

Keuzes in ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar koppelen, het klinkt logisch maar met het Ruimtekompas wordt het nu ook echt mogelijk. De provincie Antwerpen ontwikkelde samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en studiebureau BUUR dit unieke instrument. Het Ruimtekompas geeft op basis van objectief cijfermateriaal een visueel en uitgebreid overzicht van de huidige ruimtelijke ordening en mobiliteit van een locatie. De provincie Antwerpen is de eerste die met het Ruimtekompas een uitgebreid en cijfermatig onderbouwd instrument ontwikkelde om beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar te koppelen.

Eenvoudige weergave

Het Ruimtekompas plaatst vier elementen op een cirkel:

 1. de knoopwaarde, zijnde de bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets;
 2. de plaatswaarde, die een indicatie geeft van het soort en aantal voorzieningen (bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis);
 3. de gebruiksintensiteit op basis van het inwoners-, tewerkstellings- en bezoekersaantal;
 4. de ruimtelijke context volgens de bebouwingsdichtheid, de nabijheid en de verhouding tot omliggende kernen, en de voorwaarden uit de sectorale wetgeving (bijvoorbeeld erfgoed of natuur).
Voorbeeld Ruimtekompas
Voorbeeld Ruimtekompas

De ruimtekompassen baseren zich op objectief cijfermateriaal uit verschillende bronnen zoals de inwonersaantallen uit het rijksregister, de tewerkstellingsaantallen via de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO), de dienstregelingen van De Lijn en de NMBS, de locaties van voorzieningen volgens het Agentschap Informatie Vlaanderen (AGIV),… Het is de eerste keer dat een instrument zoveel verschillende cijfers van zoveel verschillende bronnen eenvoudig weergeeft.

Het netwerk

De provincie Antwerpen maakte een hele reeks ruimtekompassen aan en ging daarvoor verder dan haar 69 gemeenten. Voor haar grondgebied bestaan er maar liefst 400 ruimtekompassen: voor elke stads- en dorpskern, voor attractiepolen en voor bedrijventerreinen. Bovendien zijn de ruimtekompassen onderling met elkaar verbonden. Logisch, want de gemeenten en hun kernen vormen onderling een netwerk. Wijzigingen in bijvoorbeeld mobiliteit voel je over gemeentegrenzen heen. Komt er een nieuwe fietsostrade, dan beïnvloedt dat de mobiliteit in de naburige kernen en gemeenten. Dat effect zie je in de betrokken ruimtekompassen.


Uniek instrument

De provincie Antwerpen gebruikt het Ruimtekompas onder andere bij de voorbereiding van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA. Dat PBRA bereidt een nieuwe visie op ruimtelijke ordening voor. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken, te leven en zich duurzaam te verplaatsen, dan moeten we daar nu al afspraken over maken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt.

De provincie Antwerpen stelt de ruimtekompassen ook ter beschikking van haar gemeentebesturen. Beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar koppelen is immers ook voor hen noodzakelijk. De gemeentebesturen krijgen hun Ruimtekompas en de nodige informatie tijdens een infosessie op 25 juni 2019.

Meer informatie lees je op de webpagina van het Ruimtekompas.

Geen vergunning meer voor ontbrekende schakel van fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen

publish date
06.06.2019
Fietsostrade F14

De provincie Antwerpen kreeg eind 2017 een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Begin 2018 startte een buurtbewoner een gerechtelijke procedure op tot schorsing en vernietiging van deze vergunning. De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze vergunning nu effectief vernietigd.

Naar aanleiding van deze uitspraak moet de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid de inhoud van de vergunning opnieuw beoordelen. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar krijgt hiervoor vier maanden de tijd.

Omwille van dit arrest kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog een tijd gebruik moeten maken van de bestaande omweg van en naar stad Antwerpen.
 

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening bij provincie Antwerpen

publish date
20.05.2019

Met de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. De nota bevat de ruimtelijke visie voor 2050 en een eerste reeks van doelstellingen om die te realiseren. Gemeentebesturen, de Vlaamse overheid én burgers kunnen er binnenkort hun mening over geven.

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu afspraken over maken. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. Vandaag keurde de provincieraad de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA goed. Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis voor de beleidskaders.

Strategische visie

De strategische visie is het resultaat van onderzoeken door de provincie Antwerpen en van een participatieproces gevoerd onder de naam ‘Nota Ruimte’. De provincieraadsleden, de gemeentebesturen, kennisinstellingen, de Vlaamse administraties en tal van middenveldorganisaties werkten eraan mee. Concreet komt het erop neer dat we in de strategische visie niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan. Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus waar het mogelijk is, functies met elkaar verweven. We moeten daarbij garant staan voor een kwalitatief ruimtegebruik voor de gehele leefomgeving. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend te gebruiken voor sport en ontspanning.

Bij de ontwikkeling van hun beleidsplan werken de Vlaamse provincies over hun provinciegrenzen heen. De strategische visie van het PBRA bevat die gemeenschappelijke basis en werkt ze verder uit op maat van de ruimtelijke situatie en identiteit van onze provincie.

Beleidskaders

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. De provincie Antwerpen start met een eerste set van drie beleidskaders:

 1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
 2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
 3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Het uitwerken van de doelstellingen in deze beleidskaders vraagt niet alleen een nauwe samenwerking met de provinciale diensten maar ook met de verschillende bestuursniveaus.

Uitnodiging voor burgerparticipatie

Het PBRA is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. We nodigen iedereen, jong en oud, uit om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Zo teken je mee aan de ruimte van de toekomst. Begin juli vind je de conceptnota en informatie over de publieke raadpleging op de webpagina's over het PBRA. In september geven we op infomarkten in Antwerpen en Turnhout een samenvatting van de conceptnota en kun je vragen stellen aan de provinciale medewerkers.

Krijg je graag een seintje met de precieze data en informatie over de publieke raadpleging? Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot een definitief PBRA te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA of hou de webpagina's van het PBRA in de gaten.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA dat het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt.

Volgende van de detaillijst