Provincie Antwerpen start met aanleg brug- tunnelcomplex in Lier

publish date
30.04.2020

Voor de provincie Antwerpen is de stad Lier een belangrijk knooppunt in het fietsostradenetwerk. Het veilig kruisen van de ring rond Lier (R16) en de treinsporen is een absolute noodzaak voor de realisatie van de fietsostrade F11 Anwerpen-Lier. De werken aan deze fietsbrug en –tunnel starten 4 mei 2020.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier toekomstbeeld van op  fietsbrug

In de verdere realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier voorziet de provincie Antwerpen een vlotte verbinding tussen de Hockeyweg en het station van Lier. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, komt er een fietstunnel onder de ring rond Lier (R16) tussen de twee sporenbundels. Daarnaast realiseren we een fietsbrug over de sporen langs de noordzijde van het station, dus over de spoorbundel vanuit Antwerpen. Ook de fietsostrade F16 Lier-Lint sluit aan op dit brug-tunnelcomplex.

Maandag 4 mei 2020 start de aannemer met de werken. In augustus 2020 staat het inschuiven van de fietstunnel onder de R16 op de planning. Nadien volgt de bouw van de brugpijlers zodat in juni 2021 de brugdelen geplaatst kunnen worden. Zonder tegenslag rondt de provincie Antwerpen dit project af tegen eind 2021.

Dit project kost bijna 8 miljoen euro. De provincie Antwerpen investeert 4 miljoen euro in de bouw van de fietsbrug en –tunnel en kan op een cofinanciering van 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen.

Verloop werken

Voor de aanleg van het fietspad en de bouw van de tunnel moet de aannemer heel wat grond en materiaal vervoeren. Vooral in de periode vanaf 4 mei 2020 tot aan het bouwverlof zal het werfverkeer met vrachtwagens door o.a. de wijken Zevenbergen en Donk rijden. Vervolgens bouwt de aannemer de fietstunnel naast de R16 en legt hij de weg naar de fietstunnel aan. Na het bouwverlof, in augustus 2020 tot juni 2021, werkt de aannemer verder aan de bouw van de brugpijlers.

Traject werfverkeer

Tijdens deze werken verlaten de vrachtwagens de Ring via de Donkweg om zo langs de Smedenstraat, Stijn Streuvelslaan en Ernest Claeslaan naar de werf te rijden.
 

Fietsers blijven fietsen

publish date
27.03.2020

Voorzichtig zijn en afstand houden van anderen, maar toch ook vooral blijven bewegen: dat is het advies in tijden van corona. Dat velen hiervoor de fiets kiezen, komt duidelijk naar voor uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer.

De routes met zowel een functionele als een recreatieve functie, bijvoorbeeld fietswegen langs waterwegen of fietsostrades buiten de stadskern, kregen de afgelopen week dubbel zoveel fietsers te verwerken. De cijfers tonen dit ook aan. In Bornem op het jaagpad langs de Schelde steeg het aantal fietsers (+263%) afgelopen maandag het meest, op het jaagpad in Grobbendonk met 123% en op de Netedijk in Lier met 112%, dit in vergelijking met een maandag begin maart 2020.

Grafiek fietsers tijdens coronaperiode

Minder functionele fietsers

Het normale ritme van een werkdag, met een duidelijke ochtend- en avondspits, is verdwenen. De fietstellingen tonen nu een patroon van de recreatieve fietser. Dat fenomeen zien we op de belangrijke woon-werk-assen. Zo daalt het aantal fietsers op de fietsostrade F1 in Mechelen met 25% en in Willebroek, op de kruising van vijf fietsostrades, met 45%. Een grote daling in aantal fietsers stellen we vast op de fietsbrug in Berchem, met een daling van 52%, en op de fietsbrug Ijzerenlaan in Antwerpen met 57% minder fietsers. Het meeste fietsers registreren we nu tussen 14 en 17 uur.

Grafiek fietsers tijdens coronaperiode

Fietsen als ontspanning tijdens coronaperiode

De cijfers van de provinciale Fietsbarometer bewijzen dat mensen zich aan de tips houden: blijven bewegen en dit door te fietsen. In het weekend zien we een serieuze stijging in het aantal fietsers, zowel in vergelijking met begin maart van dit jaar als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ongetwijfeld speelt het mooie lenteweer hier ook een rol in.

Sinds het begin van deze maand stijgt het aantal fietsers met 128% op de Netedijk in Lier. Dit is zelfs een stijging van 78% tegenover maart 2019. We merken ook zo’n grote stijging op in Rumst (+125%), op de fietsostrade F14 in Kapellen (+95%), ter hoogte van het Steenplein in Antwerpen (+88%) en op de fietsostrade F1 in Hove (+70%). Dit staat in schril contrast met de Mercatorstraat in Antwerpen waar er 41% minder fietsers geteld werden en op de Lodewijck de Konincklaan in Hoogstraten waar er 18% minder fietsers voorbij kwamen dan begin maart 2020.
 

Provincie Antwerpen verhoogt investeringen in fietsinfrastructuur spectaculair

publish date
19.03.2020

Alle overheden maken een meerjarenprogramma op bij de start van elke nieuwe bestuursperiode. Gedeputeerde Luk Lemmens van Mobiliteit heeft namens de deputatie de plannen voor de periode 2020-2025 in de provincieraad bekend gemaakt. De financiële inspanningen van de provincie Antwerpen voor het fietsbeleid stijgen spectaculair. Voor de aanleg van fietsostrades voorziet de deputatie €117 miljoen.

De provincie Antwerpen gebruikt dit budget om te bouwen aan 8 fietsostrades: F1 Mechelen-Zemst, F11 Antwerpen-Lier, F12 Antwerpen-Bergen op Zoom, F14 Antwerpen-Essen, F102 Turnhout-Herentals, F103 Lier-Herentals, F104 Lier-Aarschot en F105 Herentals-Balen.

Daarnaast neemt de provincie Antwerpen haar rol van ondersteunend bestuur voor lokale overheden op. Voor gemeenten die bovenlokale fietsinfrastructuur bouwen, voorziet de deputatie ook nog eens een subsidiebudget van 27 miljoen euro. Gemeenten kunnen rekenen op inhoudelijke adviezen en financiële ondersteuning. De provincie Antwerpen zal daarnaast de rol van projectleider opnemen voor de optimalisatie van de populaire fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en het gedeelte van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent dat op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht ligt. De gemeenten langs de fietsostrade F1 en Zwijndrecht zullen na de opmaak van de ontwerpen ook een beroep kunnen doen op de subsidiepot om de werken effectief uit te voeren.
 

Provincie Antwerpen wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
10.03.2020

Provincie Antwerpen wint met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Provincie Antwerpen wenst de projecten ‘Sammeke de superfiltspaal’ en het ConACon project proficiat met hun nominatie. Ieder project dat bijdraagt aan meer verkeersveiligheid verdient het om in de prijzen te vallen. 

Verkeersveiligheidsprijs
Provincie Antwerpen wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs


Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem bracht de provincie Antwerpen het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Via deze cameratechnologie kwam duidelijk naar voor dat fietsers en voetgangers niet alleen de aangeduide oversteken maar ook het volledige kruispunt gebruiken om hun oversteekbeweging te maken. Fietsers gebruiken de enkelrichtingsfietspaden op de overweg in dubbelrichting en de bochten aan de fietsoversteken zijn zeer scherp. Dit verklaart de registratie van gemiddeld 24 bijna-ongevallen per dag tussen fietsers onderling. De analyse toont ook aan dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld acht per dag) even groot is als het aantal bijna-ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer onderling (gemiddeld 7 per dag). 

Naast provincie Antwerpen selecteerden experten ook Politiezone Gent met ‘Sammeke de superflitspaal’, een project waarbij een Lidar camera werd ingezet om te sensibiliseren, draagvlak te creëren en te handhaven in zone 30. Transport & Mobility Leuven was de derde genomineerde met het ConACon project. Met dit computerprogramma onderzoekt men hoe de data van zelfrijdende voertuigen kan gebruikt worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteindelijk kozen de bezoekers van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid het project van provincie Antwerpen als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs.

Verkeersveiligheid op kruispunt verhogen

Met een beter inzicht in het gebruik van het kruispunt door alle verkeersdeelnemers en in de bijna-ongevallen ging de provincie Antwerpen samen met de gemeente Bornem op zoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. Op basis van de resultaten van het 3D-cameraonderzoek besliste de gemeente Bornem om de aanbevelingen van de provincie Antwerpen op te volgen. Ter hoogte van de oversteekplaats voor de fietsers gaat de gemeente Bornem de markeringen aanpassen om de zichtbaarheid er te verbeteren. Bornem bekijkt ook de verkeersborden op en rond deze oversteekplaats. Welke verkeersborden zijn overbodig maar welke zijn noodzakelijk om de veiligheid te verhogen.

Provincie Antwerpen engageert zich om het effect van deze maatregelen te meten en te evalueren. 

 

Benieuwd naar het project? 

Bekijk dan zeker het filmpje dat Vlaamse Stichting Verkeerskunde maakte over het project van provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen - Gedragsonderzoek fietsostrades

Hieronder vind je de presentatie met meer uitleg over het project:

Logo interreg BITS

Provinciale Fietsbarometer gaat internationaal

publish date
19.02.2020

De provincie Antwerpen organiseerde op woensdag 19 februari 2020 de Cycle Data Academy. Meer dan tachtig overheden en experten uit zes landen, waaronder Duitsland, Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, verzamelden in het provinciehuis om kennis en ervaringen met nieuwe technologieën te delen.

Experten Cycle Data Academy maken fietstocht

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen. En dit niet alleen op provinciaal niveau maar ook internationaal. Door deel uit te maken van het Europese BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) gaat de provincie Antwerpen mee de uitdaging aan om bestaande fietsdata samen te brengen in een CycleDataHub (cycledatahub.eu).

CycleDataHub

Niet alleen voor de provincie Antwerpen maar ook voor tal van Europese landen is fietsdata enorm belangrijk. De nood om datagegevens met elkaar te delen, te vergelijken en te analsyseren is groot. Door het verzamelen en delen van fietsgegevens krijgen overheidsinstanties meer inzicht in hun fietsinfrastructuur, het fietsgebruik en de verkeersveiligheid.

Permanente fietstellers in combinatie met nieuwe technieken, zoals de 3D-camera die de provincie Antwerpen gebruikte op de fietsostrade F18 in Bornem, geven een duidelijker beeld of de infrastructuur afgestemd is op de fietser of niet. Mits de juiste technologie kan eveneens het gedrag en de behoeften van de fietser begrepen worden. Zoals de online Fietsbarometer het kruispunt is voor fietsdata in de provincie Antwerpen, is de CycleDataHub het kruispunt waar je fietsdata vindt van de verschillende Europese landen.

Op de CycleDataHub.eu kan iedereen data delen en vinden. Het doel is beschikbare fietsdata in kaart te brengen om deze zo een vaste plaats te geven binnen het geheel van mobiliteitsdata.

Cycle Data Academy

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.

Logo interreg BITS

Fietsostrade F105 Herentals-Balen in Geel klaar

publish date
14.02.2020

De eerste drie kilometer van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen is klaar. Op grondgebied Geel fiets je voortaan over een verlichte fietsweg naast spoorlijn 15.

Infietsen fietsostrade F105 Herentals-Balen

In mei vorig jaar startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. De kostprijs van deze aanleg bedroeg 2 miljoen euro.
Vanaf nu kan je ook de fietstunnel, waar dit deel fietsweg op aansluit, gebruiken.

Dit is het eerste deel van de realisatie van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen waar je kan fietsen. Momenteel zijn ook de werken aan de vijf kilometer lange fietsweg tussen Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol volop aan de gang. En nog dit voorjaar start aannemer Colas met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen. Over een jaar is meer dan de helft van deze fietsostrade afgewerkt. 

Fietsteller

Aan de fietstunnel staat een fietstelpaal te pronken. De provincie Antwerpen telt op vaste locaties, waaronder voortaan ook aan de fietstunnel in Rauwelkoven. Zo weten we voor al deze tellers hoeveel fietsers er per rijrichting passeren per kwartier, uur, dag, op werkdagen of zondagen. Deze vaste tellers geven héél waardevolle informatie voor het bepalen van een evolutie of trend. 

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro. Waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen.

De fietstunnel onder de R14, de ring rond Geel, kostte 1,4 miljoen euro. Voor de bouw van de fietstunnel kreeg de provincie Antwerpen 632 000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600 000 euro van de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van deze fietsweg betaalde de provincie Antwerpen 2 miljoen euro en kan zij via het Fietsfonds rekenen op 1 miljoen euro steun vanuit de Vlaamse overheid.
   
 

Speech bij opening fietsostrade F105 Herentals-Balen

Provincie Antwerpen subsidieert voor 2,5 miljoen euro fietspaden

publish date
13.02.2020

De provincie Antwerpen heeft voor 2 438 770 euro subsidies goedgekeurd voor de aanleg van bijna 14 kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. In 2019 investeerde de provincie Antwerpen eveneens 2 375 036 euro voor de aanleg van fietspaden.

Nieuw fietspad in de Zandstraat in Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver deed in 2019 beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. De deputatie keurde dertien aanvragen goed, een investering van 2,4 miljoen euro.

Zo krijgt de gemeente Ranst 335 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Van Den Nestlaan. Ook de gemeente Nijlen mag rekenen op meer dan 300 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Berlaarsesteenweg, net zoals de gemeente Schelle 266 000 euro krijgt voor de aanleg van fietspaden in de Steenwinkelstraat. Kasterlee, Heist-op-den-Berg, Aartselaar, Hove, Zwijndrecht, Berlaar, Herentals en Antwerpen deden ook een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

In 2021 voorziet de provincie Antwerpen 4 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit bedrag stijgt jaarlijks wat neerkomt op een investering van 27 miljoen euro op zes jaar tijd.

2019

Ook vorig jaar subsidieerde de provincie 2 375 036 euro voor de aanleg van bijna zeven kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. De gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Westerlo, Balen, Bornem en stad Antwerpen vroegen Fietsfondssubsidie aan. Zo gebruikte de gemeente Sint-Katelijne-Waver de 284 000 euro subsidie voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat. In Heist-op-den-Berg ging de subsidie van bijna 200 000 euro naar de fietspaden in de Schoolstraat.

Deze ondersteuning aan lokale besturen komt bovenop de investeringen die de provincie Antwerpen doet in de geselecteerde fietsostrades. Door zelf fietsostrades aan te leggen en gemeenten te ondersteunen wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur realiseren.


Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tachtig, negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen. 
 

BITS Cycle Data Academy op 19 februari 2020

publish date
04.02.2020

Op 19 februari 2020 organiseert de provincie Antwerpen de Cycle Data Academy. De Academy kadert in het Europees project BITS. Een namiddag die in het teken staat van technologieën die fietsdata genereren, mogelijkheden van fietsdata-systemen en het belang van datagegevens voor een efficiënter fietsbeleid.

Verwacht je aan open informatiesessies en wederzijdse kennisdeling in een interactieve setting waarin we samen bekijken hoe je op verschillende manieren fietsgegevens kan verzamelen, vergelijken en delen. Ontdek hoe jij aan de slag kan gaan met het creëren van fietsdata en hoe je deze data ook voor andere doeleinden kan inzetten.

Maak kennis met de Cycle Data Hub, een kruispunt waar je fietsdata vindt en kan delen, waar fietsdata een vaste plaats krijgen binnen het geheel van mobiliteitsdata. Sprekers uit binnen- en buitenland delen hun praktijkervaringen en nuttige informatie.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij fietsbeleid, fiets- of mobiliteitsdatabeheer en/of voeling heeft met fiets- en mobiliteitsdata. Voor overheid, beheerder, onderzoeker, of eenvoudig omdat je er meer over wil weten. De toegang tot dit seminarie is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.
 

Programma

12.00 uur Broodjeslunch
13.00 uur Welkom door gedeputeerde Luk Lemmens
13.15 uur Van data naar wijsheid: nieuwe technieken en mogelijkheden om datasets te creëren door Kevin Mayne (Cycling Industries Europe), Syb Tjepkema (Zwolle) en Kim Verbeeck (provincie Antwerpen)
14.15 uur Cycle Data Hub door Steven Soetens (provincie Antwerpen)
15.15 uur Belang van fietsdata in mobiliteitsdata door Julie Mariën (departement Mobiliteit en openbare Werken-NAP) en Pieter Morlion (More Lion)
16.15 uur Samenvatting en conclusies door Tina Caers (provincie Antwerpen)
16.30 uur Afsluitende drink

Waar:

Raadzaal van het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Hoe je vlot met het openbaar vervoer of per fiets het provinciehuis bereikt, vind je op de website van provincie Antwerpen.
 

Inschrijven

Inschrijven voor de Cycle Data Academy kan via dit online inschrijfformulier

Logo interreg BITS

Provincie Antwerpen genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
31.01.2020

Met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades sleepte de provincie Antwerpen een nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs in de wacht. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met deze prijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerken bijdragen aan de verkeersveiligheid. De andere genomineerden zijn ‘Sammeke’ de superflitspaal van politie Gent en CONACON van Transport & Mobility Leuven.

Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem
Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem

Provincie Antwerpen is partner in het Europese project BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) binnen het Europese North Sea Regions Programma. Dit project heeft als doel met ITS meer groene mobiliteit te creëren en dit aan de hand van het uittesten van nieuwe technologieën en het creëren van fietsdata.
Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsotrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem bracht de provincie Antwerpen het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Op deze locatie gebeurden de laatste jaren verschillende fietsongevallen. Met een beter inzicht in het gebruik van het kruispunt door alle verkeersdeelnemers en in de bijna-ongevallen kan de provincie, samen met de gemeente Bornem, op zoek gaan naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. 

Cameratechnologie

Voor het onderzoek leverde de Zweedse firma Viscando vier 3D-camera’s, die de firma Signco plaatste. De beelden van de camera’s werden verwerkt met artificiële intelligentie (AI) en hierdoor automatisch ingedeeld in de verschillende categorieën weggebruikers. Op basis van de kenmerken van de bewegende beelden werden niet alleen het soort verkeersdeelnemer gedetecteerd maar ook hun trajecten en hun snelheid. Een analyse van de rij- en looplijnen van alle verkeersdeelnemers brachten de bijna-ongevallen in kaart.

Waardevolle gegevens

Deze cameratechnologie laat toe om op langere termijn een objectieve observatie van een kruispunt of een verkeerssituatie uit te voeren en deze grondig te analyseren. Vooral de analysemogelijkheden op bijna-ongevallen en de inzichten in het effectief gebruik ten opzichte van het gewenste gebruik leveren waardevolle gegevens op.
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat fietsers en voetgangers niet alleen de aangeduide oversteken maar ook het volledige kruispunt gebruiken om hun oversteekbeweging te maken. Fietsers gebruiken de enkelrichtingsfietspaden op de overweg in dubbelrichting en de bochten aan de fietsoversteken zijn zeer scherp. Dit verklaart de registratie van gemiddeld 24 bijna-ongevallen tussen fietsers onderling per dag. De analyse toont ook dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld 8 per dag) even groot is dan het aantal bijna-ongevallen tussen het gemotoriseerd verkeer onderling ( gemiddeld 7 per dag).
 

Logo interreg BITS

Op één jaar tijd 12% meer fietsers in provincie Antwerpen

publish date
21.01.2020

De provincie Antwerpen investeerde in 2019 veel in fietsvoorzieningen: de aanleg van een fietsostrade tussen Deurne en Boechout, het bouwen van een brug over het kanaal Bocholt-Herentals, een fietstunnel onder de Ring van Geel, enz. Investeringen die renderen, zo blijkt uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. In 2019 noteerde die voor de provincie Antwerpen een stijging van 12% op jaarbasis.

Nieuws Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door. In 2019 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 12% ten opzichte van 2018. Opnieuw een stijging. In vergelijking met de start van de tellingen, is er zelfs een stijging van 30%. Dit betekent dat er in de laatste vijf jaar voor iedere drie fietsers een vierde is bijgekomen. 

In Willebroek, op het kruispunt waar de fietsostrades F13 Antwerpen-Boom, F17 Lier-Boom, F19 Dendermonde-Boom, F28 Brussel-Boom en F23 Brussel-Boom samenkomen, was er in 2019 een stijging van maar liefst 69% fietsers. Op de Scheldelaan nam vorig jaar het aantal fietsers toe met 31%, gevolgd door de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van de Caputsteenstraat in Mechelen (16%).

Meetfiets

De meetfietser van de Fietsersbond fietste in opdracht van de provincie Antwerpen 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. De meetfiets registreert de maatvoeringen, materialen en berekent scores op fietsgeschiktheid van fietspaden, fietsen in gemengd verkeer en de inrichting van kruisingen.

De provincie Antwerpen beschikt dankzij een nauwe samenwerking met de Fietsersbond over een dataset met héél veel nuttige informatie. Bekijken we bijvoorbeeld de breedte van de fietssuggestiestroken in de provincie Antwerpen dan stellen we vast dat slechts 1,5 kilometer van de 135 kilometer fietssuggestiestroken voldoet aan de minimumbreedte van 1,7 meter. Enkel de Statiestraat in Schilde, Oude Putsebaan in Mechelen en de Molenstraat in Herentals halen de minimumvoorwaarde volgens het fietsvademecum.
Een ander opvallend cijfer is de wacht- en groentijd geregistreerd voor de verkeerslichten op het BFF. Een snelle analyse toont aan dat 8%, of zestig verkeerslichtenoversteken op 754 oversteken, een wachttijd hebben boven zestig seconden. Lange wachttijden zetten fietsers aan tot roodlichtnegatie, wat meer verkeersonveiligheid veroorzaakt.

Miljoen fietsers

De provincie Antwerpen sloot 2019 af met één miljoen fietsers over de fietsbrug in Berchem, onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. De fietsbrug is niet de enige plaats in de provincie Antwerpen waar de provinciale Fietsbarometer meer dan 1 miljoen fietsers telde. Ook op het Steenplein en de Mercatorstraat in Antwerpen fietsen er jaarlijks vlot 1 miljoen fietsers. Deze twee stedelijke plaatsen laten zich vergezellen door de gemeente Duffel. Aan de brug over de Kleine Nete fietsten in 2019 ook meer dan één miljoen fietsers voorbij.

Online Fietsbarometer

Sinds 2017 vind je al de gegevens van de provinciale Fietsbarometer ook online terug. De gegevens zijn toegankelijk voor gemeente- of stadsbesturen maar ook iedere inwoner kan de informatie raadplegen via de website van de provincie Antwerpen.

 

Bovenlokale fietsroutes in Grobbendonk geanalyseerd door provinciale Fietsbarometer

publish date
14.01.2020

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in Grobbendonk de bovenlokale fietsroutes. Dit zijn routes die dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen. De bovenlokale fietspaden van Grobbendonk scoren met 4,5/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10.

jaagpad Grobbendonk

In totaal nam de provincie Antwerpen bijna 32 kilometer bovenlokale fietspaden in Grobbendonk onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 4,5/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden ondermaats is. De breedte en tussenbreedte van de fietspaden scoren grotendeels voldoende, beide 6,8/10.

Bekijken we de gemiddelde scores per straat zien we het jaagpad van de fietsostrade F5 (7,9/10) en het fietspad van de Herenthoutse Steenweg (6,8/10) de hoogste scores halen. De laagste scores zijn voor de N13-Lierse Steenweg (-1,6/10), N13-Herentalse Steenweg (1,1/10) en de Langenheuvel (1,7/10). Maar ook de Bergstraat, Stationlei, Pulse Steenweg, Bouwelse Steenweg, Vierselse baan, Bevrijdingsstraat en Leopoldstraat scoren onder 5/10.

De provincie Antwerpen adviseert dan ook om de mogelijkheid voor de aanleg van conforme fietspaden te bekijken voor o.a. Bouwelse Steenweg, Pulse Steenweg, Vierselse baan, Stationslei en Industrieweg. De Langenheuvel is dan weer een type straat die zich eerder leent tot fietsen in gemengd verkeer, hier kan het fietspad weg gelaten worden bij een straatherinrichting mits verlagen van de snelheid naar 30 km/u.

De gemeente Grobbendonk ziet de Fietsbarometer als een goed instrument dat ze als gemeente ook echt kan gebruiken om de fietsinfrastructuur te analyseren. Het gemeentebestuur is er zich goed van bewust dat het veel beter kan en moet. Het zal de komende jaren sterk inzetten op nieuwe fietspaden en het verbeteren van de bestaande fietspaden zowel voor de schoolgaande jeugd, mensen die kiezen voor de fiets bij woon-werkverkeer en de recreatieve fietsers. Zo voerde de gemeente al enkele werken uit die nog niet opgenomen zijn in het rapport, waarvoor de metingen gebeurden in 2016. Ondertussen verbeterde Grobbendonk in het eerste jaar na de verkiezingen reeds het fietscomfort op de Troon door deze in te richten als fietsstraat en is het dossier van het fietspad Zuiderbaan aanbestedingsklaar. In het meerjarenplan zet de gemeente verder in op de verbetering van de fietspaden. Zo komen o.a. de N13-Herentalse Steenweg, N13-Lierse Steenweg, Langenheuvel, Industrieweg, Stationlei,... aan bod.

Gemengd verkeer

Op een kwart van de BFF-routes in Grobbendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de weg. Deze routes scoren volgens de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 4,4/10, wat vergelijkbaar is met het provinciale gemiddelde van 4,6/10. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt voor een fietser van zodra het gemotoriseerd verkeer de snelheid matigt. Vanuit de provincie Antwerpen bevelen we aan regelmatig te controleren op de toegelaten snelheid in Echelpoel tussen Binnenheide en Berg en Dal, Astridplein, Schransstraat, Heirbaan, Warme Handstraat, Zellestraat. Want de hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer haalt het cijfer voor gemengd verkeer naar beneden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Grobbendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Inspirerend ontwerp voor stationsomgeving

publish date
20.12.2019

De provincie Antwerpen zet met haar ruimtelijk beleid onder andere in op ontwikkelingen bij multimodaal ontsloten knooppunten. Zo kunnen we de ruimte efficiënter gebruiken en tegelijk de mobiliteitsdruk verminderen. Om haar beleid te voeden met frisse ideeën doet de provincie een beroep op de masterstudenten van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Antwerpen. De studenten werkten drie semesters op ruimtelijke planning en stedenbouw bij multimodale knooppunten in Brecht, Kalmthout en Malle.

Het Beleidsplan Ruimte heeft als doelstelling om tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden en nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te situeren rond knooppunten van openbaar vervoer. De studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning dachten gedurende drie semesters na over de toepassing daarvan in de Noorderkempen. Ze werkten ontwerpen uit voor drie locaties: het IC-station Noorderkempen in Brecht, de lokale treinstations van Kalmthout (Heide, Kijkuit en Wildert) en het bedrijventerrein in Malle. De frisse visie van de studenten stimuleert de provincie Antwerpen om de geijkte paden te verlaten. Hun voorstellen zijn veelbelovend. Vooral omdat ze getoetst zijn aan haalbaarheid op diverse vlakken.

Met deze opdracht krijgen de studenten een goede kijk op de werking van een studiebureau. Zowel de inhoudelijke uitwerking als de presentatie van het ontwerp aan een politieke vertegenwoordiging zijn daar immers dagelijkse kost.

Vijf ontwerpen

De studenten stelden vandaag de resultaten van hun onderzoek voor aan de gedeputeerde en een afvaardiging van de gemeenten Brecht, Kalmthout en Malle. Twee groepen hebben gewerkt op de stationsomgeving van Brecht. Door de snelle verbindingen met de trein naar Breda en Antwerpen ligt het station Noorderkempen op een bijzonder goed ontsloten plek. Nochtans zijn de huidige ontwikkelingen rond het station ondermaats en erg rommelig. De twee groepen stellen daarom resoluut bijkomende woningen en voorzieningen voor rond dit station en een herstructurering van het bestaande bedrijventerrein. Volgens de studenten is het beter om daar een woningaanbod te voorzien dan in de vele linten buiten de woonkernen waar bewoners zeer autoafhankelijk zijn. Inwoners van de bestaande kern in Brecht kunnen ook profiteren van deze nieuwe voorzieningen. Twee andere groepen hebben een voorstel uitgewerkt voor Kalmthout. Eén groep formuleerde een ambitieus voorstel voor de stationsomgeving met een nieuw cultuurhuis, terwijl de andere groep een strategie heeft bedacht voor een betaalbare bouwshift in Kalmthout. De laatste groep stelde een extreme makeover voor van een verouderd bedrijventerrein in Malle.

De laureaat

De jury selecteerde 'stationsomgeving Kalmthout' als laureaat omwille van de interessante insteken. Zo is er aandacht voor nieuwe woningen, voorzieningen en groen nabij het station. Bovendien gebruikten zij het stationsgebouw als schakel tussen mobiliteit en ruimtelijke planning, een inspirerend ontwerp!

Groepsfoto van de masterstudenten UA en de jury

Volgende van de detaillijst