Op één jaar tijd 12% meer fietsers in provincie Antwerpen

publish date
21.01.2020

De provincie Antwerpen investeerde in 2019 veel in fietsvoorzieningen: de aanleg van een fietsostrade tussen Deurne en Boechout, het bouwen van een brug over het kanaal Bocholt-Herentals, een fietstunnel onder de Ring van Geel, enz. Investeringen die renderen, zo blijkt uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. In 2019 noteerde die voor de provincie Antwerpen een stijging van 12% op jaarbasis.

Nieuws Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door. In 2019 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 12% ten opzichte van 2018. Opnieuw een stijging. In vergelijking met de start van de tellingen, is er zelfs een stijging van 30%. Dit betekent dat er in de laatste vijf jaar voor iedere drie fietsers een vierde is bijgekomen. 

In Willebroek, op het kruispunt waar de fietsostrades F13 Antwerpen-Boom, F17 Lier-Boom, F19 Dendermonde-Boom, F28 Brussel-Boom en F23 Brussel-Boom samenkomen, was er in 2019 een stijging van maar liefst 69% fietsers. Op de Scheldelaan nam vorig jaar het aantal fietsers toe met 31%, gevolgd door de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van de Caputsteenstraat in Mechelen (16%).

Meetfiets

De meetfietser van de Fietsersbond fietste in opdracht van de provincie Antwerpen 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. De meetfiets registreert de maatvoeringen, materialen en berekent scores op fietsgeschiktheid van fietspaden, fietsen in gemengd verkeer en de inrichting van kruisingen.

De provincie Antwerpen beschikt dankzij een nauwe samenwerking met de Fietsersbond over een dataset met héél veel nuttige informatie. Bekijken we bijvoorbeeld de breedte van de fietssuggestiestroken in de provincie Antwerpen dan stellen we vast dat slechts 1,5 kilometer van de 135 kilometer fietssuggestiestroken voldoet aan de minimumbreedte van 1,7 meter. Enkel de Statiestraat in Schilde, Oude Putsebaan in Mechelen en de Molenstraat in Herentals halen de minimumvoorwaarde volgens het fietsvademecum.
Een ander opvallend cijfer is de wacht- en groentijd geregistreerd voor de verkeerslichten op het BFF. Een snelle analyse toont aan dat 8%, of zestig verkeerslichtenoversteken op 754 oversteken, een wachttijd hebben boven zestig seconden. Lange wachttijden zetten fietsers aan tot roodlichtnegatie, wat meer verkeersonveiligheid veroorzaakt.

Miljoen fietsers

De provincie Antwerpen sloot 2019 af met één miljoen fietsers over de fietsbrug in Berchem, onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. De fietsbrug is niet de enige plaats in de provincie Antwerpen waar de provinciale Fietsbarometer meer dan 1 miljoen fietsers telde. Ook op het Steenplein en de Mercatorstraat in Antwerpen fietsen er jaarlijks vlot 1 miljoen fietsers. Deze twee stedelijke plaatsen laten zich vergezellen door de gemeente Duffel. Aan de brug over de Kleine Nete fietsten in 2019 ook meer dan één miljoen fietsers voorbij.

Online Fietsbarometer

Sinds 2017 vind je al de gegevens van de provinciale Fietsbarometer ook online terug. De gegevens zijn toegankelijk voor gemeente- of stadsbesturen maar ook iedere inwoner kan de informatie raadplegen via de website van de provincie Antwerpen.

 

Bovenlokale fietsroutes in Grobbendonk geanalyseerd door provinciale Fietsbarometer

publish date
14.01.2020

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in Grobbendonk de bovenlokale fietsroutes. Dit zijn routes die dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen. De bovenlokale fietspaden van Grobbendonk scoren met 4,5/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10.

jaagpad Grobbendonk

In totaal nam de provincie Antwerpen bijna 32 kilometer bovenlokale fietspaden in Grobbendonk onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 4,5/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden ondermaats is. De breedte en tussenbreedte van de fietspaden scoren grotendeels voldoende, beide 6,8/10.

Bekijken we de gemiddelde scores per straat zien we het jaagpad van de fietsostrade F5 (7,9/10) en het fietspad van de Herenthoutse Steenweg (6,8/10) de hoogste scores halen. De laagste scores zijn voor de N13-Lierse Steenweg (-1,6/10), N13-Herentalse Steenweg (1,1/10) en de Langenheuvel (1,7/10). Maar ook de Bergstraat, Stationlei, Pulse Steenweg, Bouwelse Steenweg, Vierselse baan, Bevrijdingsstraat en Leopoldstraat scoren onder 5/10.

De provincie Antwerpen adviseert dan ook om de mogelijkheid voor de aanleg van conforme fietspaden te bekijken voor o.a. Bouwelse Steenweg, Pulse Steenweg, Vierselse baan, Stationslei en Industrieweg. De Langenheuvel is dan weer een type straat die zich eerder leent tot fietsen in gemengd verkeer, hier kan het fietspad weg gelaten worden bij een straatherinrichting mits verlagen van de snelheid naar 30 km/u.

De gemeente Grobbendonk ziet de Fietsbarometer als een goed instrument dat ze als gemeente ook echt kan gebruiken om de fietsinfrastructuur te analyseren. Het gemeentebestuur is er zich goed van bewust dat het veel beter kan en moet. Het zal de komende jaren sterk inzetten op nieuwe fietspaden en het verbeteren van de bestaande fietspaden zowel voor de schoolgaande jeugd, mensen die kiezen voor de fiets bij woon-werkverkeer en de recreatieve fietsers. Zo voerde de gemeente al enkele werken uit die nog niet opgenomen zijn in het rapport, waarvoor de metingen gebeurden in 2016. Ondertussen verbeterde Grobbendonk in het eerste jaar na de verkiezingen reeds het fietscomfort op de Troon door deze in te richten als fietsstraat en is het dossier van het fietspad Zuiderbaan aanbestedingsklaar. In het meerjarenplan zet de gemeente verder in op de verbetering van de fietspaden. Zo komen o.a. de N13-Herentalse Steenweg, N13-Lierse Steenweg, Langenheuvel, Industrieweg, Stationlei,... aan bod.

Gemengd verkeer

Op een kwart van de BFF-routes in Grobbendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de weg. Deze routes scoren volgens de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 4,4/10, wat vergelijkbaar is met het provinciale gemiddelde van 4,6/10. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt voor een fietser van zodra het gemotoriseerd verkeer de snelheid matigt. Vanuit de provincie Antwerpen bevelen we aan regelmatig te controleren op de toegelaten snelheid in Echelpoel tussen Binnenheide en Berg en Dal, Astridplein, Schransstraat, Heirbaan, Warme Handstraat, Zellestraat. Want de hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer haalt het cijfer voor gemengd verkeer naar beneden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Grobbendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Inspirerend ontwerp voor stationsomgeving

publish date
20.12.2019

De provincie Antwerpen zet met haar ruimtelijk beleid onder andere in op ontwikkelingen bij multimodaal ontsloten knooppunten. Zo kunnen we de ruimte efficiënter gebruiken en tegelijk de mobiliteitsdruk verminderen. Om haar beleid te voeden met frisse ideeën doet de provincie een beroep op de masterstudenten van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Antwerpen. De studenten werkten drie semesters op ruimtelijke planning en stedenbouw bij multimodale knooppunten in Brecht, Kalmthout en Malle.

Het Beleidsplan Ruimte heeft als doelstelling om tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden en nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te situeren rond knooppunten van openbaar vervoer. De studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning dachten gedurende drie semesters na over de toepassing daarvan in de Noorderkempen. Ze werkten ontwerpen uit voor drie locaties: het IC-station Noorderkempen in Brecht, de lokale treinstations van Kalmthout (Heide, Kijkuit en Wildert) en het bedrijventerrein in Malle. De frisse visie van de studenten stimuleert de provincie Antwerpen om de geijkte paden te verlaten. Hun voorstellen zijn veelbelovend. Vooral omdat ze getoetst zijn aan haalbaarheid op diverse vlakken.

Met deze opdracht krijgen de studenten een goede kijk op de werking van een studiebureau. Zowel de inhoudelijke uitwerking als de presentatie van het ontwerp aan een politieke vertegenwoordiging zijn daar immers dagelijkse kost.

Vijf ontwerpen

De studenten stelden vandaag de resultaten van hun onderzoek voor aan de gedeputeerde en een afvaardiging van de gemeenten Brecht, Kalmthout en Malle. Twee groepen hebben gewerkt op de stationsomgeving van Brecht. Door de snelle verbindingen met de trein naar Breda en Antwerpen ligt het station Noorderkempen op een bijzonder goed ontsloten plek. Nochtans zijn de huidige ontwikkelingen rond het station ondermaats en erg rommelig. De twee groepen stellen daarom resoluut bijkomende woningen en voorzieningen voor rond dit station en een herstructurering van het bestaande bedrijventerrein. Volgens de studenten is het beter om daar een woningaanbod te voorzien dan in de vele linten buiten de woonkernen waar bewoners zeer autoafhankelijk zijn. Inwoners van de bestaande kern in Brecht kunnen ook profiteren van deze nieuwe voorzieningen. Twee andere groepen hebben een voorstel uitgewerkt voor Kalmthout. Eén groep formuleerde een ambitieus voorstel voor de stationsomgeving met een nieuw cultuurhuis, terwijl de andere groep een strategie heeft bedacht voor een betaalbare bouwshift in Kalmthout. De laatste groep stelde een extreme makeover voor van een verouderd bedrijventerrein in Malle.

De laureaat

De jury selecteerde 'stationsomgeving Kalmthout' als laureaat omwille van de interessante insteken. Zo is er aandacht voor nieuwe woningen, voorzieningen en groen nabij het station. Bovendien gebruikten zij het stationsgebouw als schakel tussen mobiliteit en ruimtelijke planning, een inspirerend ontwerp!

Groepsfoto van de masterstudenten UA en de jury

Provinciale Fietsbarometer toont aan dat Nijlen verder moet gaan op ingeslagen weg

publish date
20.12.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in 2017 in de gemeente Nijlen de toestand van 44,4 kilometer bovenlokale fietsroutes. Op basis van die metingen scoort Nijlen met 4,8/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Voor fietsen in gemengd verkeer haalt Nijlen 3,4/10 en evenaart hiermee het provinciale gemiddelde van 3,9/10.

Fietspad Nijlen
Het fietspad op de Bouwelsesteenweg, tussen Paterstraat en Gransstraat, heeft een eindscore van 8,9/10


De Bouwelsesteenweg, van Paterstraat tot Grensstraat, scoort een mooie 8,9/10. Zowel op trilcomfort (7,7/10), breedte (10/10) als op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (10/10) haalt deze steenweg goede punten. Ook de Liersesteenweg en de Berlaarsesteenweg halen mooie punten met respectievelijk een gemiddelde van 7,8/10 en 7,7/10. Dat zijn niet toevallig de invalswegen waar de gemeente de jongste jaren al veel geïnvesteerd heeft in de aanleg van gescheiden en comfortabele fietspaden met o.a. provinciale subsidies.

Er wordt gewerkt aan de juiste dingen en op de juiste plaatsen

Uit de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er in de gemeente Nijlen vooral werk is om het slechte cijfer qua trilcomfort weg te werken. De fietspaden scoren gemiddeld 2,8/10 op trilcomfort. Voor de provincie Antwerpen ligt dat cijfer gemiddeld op 4,5/10. Het trilcomfort van de Herenthoutsesteenweg is erg laag. Ook scoort dit fietspad niet goed op breedte en tussenbreedte. Daar is de aanleg van een nieuw fietspad aan de tweede fase bezig. Na de werken zullen de scores aanzienlijk opgekrikt zijn. Langs de Bouwelsesteenweg (tussen de school GITHO en de Koekoekstraat) wordt er momenteel gewerkt om de fietspaden te veranderen van klinkers naar asfalt om zo het trilcomfort sterk te verbeteren. En ook op de Broechemsesteenweg zijn er werken op komst. Ook een groot deel van het fietspad langs de N13 tussen Nijlen en Kessel kreeg een gehele update net voor de zomer van 2019.

Er is nog werk aan de winkel

De gemiddeld lage score van 4,8 op 10 voor het bovenlokaal fietsverkeer is een momentopname uit 2017. De gemeente Nijlen verbeterde reeds dit cijfer en zal dit binnen afzienbare tijd nog aanzienlijk verbeteren. Al is de gemeente er zich ook van bewust dat er nog werk aan de winkel is. Op de Bevelsesteenweg is het dubbelrichtingsfietspad aangelegd in betonklinkers en onvoldoende afgeschermd van de rijbaan. Bij herinchting van fietsinfrastructuur adviseert de provincie Antwerpen steeds het gebruik van asfalt voor een optimaal trilcomfort.

Gemengd verkeer

7,9 kilometer van de bovenlokale fietsroutes bevinden zich in Nijlen in gemengd verkeer. In de spits scoren ze 3,4/10. De effectief gereden snelheden van het verkeer ligt hoog en dat heeft een invloed op deze score. Ook het trilcomfort speelt hier in het nadeel van de gemeente. Uit de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de keuze van klinkers op de Emblemsesteenweg (0/10), Woeringenstraat (2,5/10) en Bevelsesteenweg (0,9/10) voor een slechte score zorgt.

Tellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. Zo telt Nijlen jaarlijks op drie vastgelegde locaties. Het hoogste aantal fietsers telt de provincie Antwerpen in de Statiestraat (649 fietsers/dag). Het aantal fietsers van Lier naar Herentals ligt iets hoger dan het aantal fietsers van Herentals naar Lier. Namelijk 344 fietsers tegenover 325 fietsers. Op werkdagen zien we in die Statiestraat een duidelijk woon-werk en woon-schoolprofiel met een piek rond 8 uur. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Nijlen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

1 miljoen fietsers over fietsbrug in Berchem

publish date
17.12.2019

De fietsbrug over de Singel in Berchem is een schot in de roos. Dat maken de indrukwekkende cijfers meer dan duidelijk. Op dinsdag 17 december 2019 fietste de miljoenste fietser van 2019 over deze brug. De eer viel David Giuliani uit Mortsel te beurt. 

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 op fietsbrug in Berchem
David Giuliani is de miljoenste fietser van dit jaar op de fietsbrug in Berchem.

 

De provincie Antwerpen telde op één jaar tijd meer dan een miljoen fietsers tellen op deze fietsbrug. Het bewijs dat deze fietsbrug broodnodig was. Het is een cruciaal punt op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Iedere werkdag steken hier meer dan 3 439 fietsers op deze manier veilig het kruispunt van de Antwerpse Singel en de posthofbrug over.

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 over fietsbrug

Om 12.42 uur reed David Giuliani uit Mortsel als 1 623ste fietser van de dag over de fietsbrug. Daarmee bracht hij de teller op 1 miljoen. 

Provinciale Fietsbarometer

De fietstelpaal op de fietsbrug in Berchem is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. De teller registreert in welke richting de fietser fietst, tegen welke snelheid maar ook of er sprake is van een fietser of een bromfiets. Provincie Antwerpen telt sinds juli 2018 de fietsers op de fietsbrug. Sinds de teller actief is, fietsten er al meer dan 1 534 414 fietsers over de brug. En weten we ook dat er op weekdagen gemiddeld 3 439 fietsers over de fietsbrug rijden. In het weekend telt de provincie Antwerpen er gemiddeld 1 485. De absolute topdag tot nog toe is dinsdag 16 oktober 2018. Toen telde de provincie Antwerpen maar liefst 5 110 fietsers.
Voor de provincie Antwerpen zijn deze data noodzakelijk om de fietsnetwerken te verbeteren. Het cijfermateriaal leert de provincie waar het aantal fietsers stijgt of daalt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar nieuwe investeringen nodig zijn.

Fietsbrug Berchem

De fietsbrug van 45 meter lang sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pijlers de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogte punt van de Posthofbrug.
De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. De provincie Antwerpen kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 900 000 subsidie voor de bouw van deze fietsbrug.
 

Laakdal zet in op veilige fietspaden

publish date
06.12.2019

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Langedijk in Laakdal
De Langedijk haalt met 8,8/10 de beste score in de gemeente Laakdal

 

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg. Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.

In het meerjarenplan van de gemeente Laakdal zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.
 

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. De gemeente gaat de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier wil Laakdal er vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Opnieuw schorsing en vernietiging aangevraagd tegen aanleg fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
05.12.2019

Na de vernietiging van de vergunning, voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen, kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging aan.

Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog steeds de bestaande omweg moeten volgen van en naar stad Antwerpen.

Begin juni 2019 vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de fietsweg in Kapellen. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de nieuw afgeleverde vergunning aan.

In 2011 startte de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. Tijdens het onteigeningsproces doorliep de provincie Antwerpen al tal van procedures. Hierop volgde een beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning waarbij de Raad van Vergunningsbetwistingen pas na 16 maanden tot de vernietiging overging. De provincie Antwerpen weet dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt. Het is zeer betreurenswaardig dat het algemeen belang, d.w.z. de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich buigen over deze vraag. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier door deze Raad behandeld is.
 

Provinciale Fietsbarometer raadt Borsbeek aan werk te maken van de de Robianostraat

publish date
12.11.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Borsbeek. Dit zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 12,4 kilometer fietspaden die een score krijgen op o.a. trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen.

Herentalsebaan Borsbeek

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer leiden we af dat de bovenlokale functionele fietsroutes van Borsbeek voor alle kenmerken ondermaats scoren. De fietspaden zijn er gemiddeld erg smal en het trilcomfort is laag. Gemiddeld scoren de fietspaden 4,1/10 tegenover 6/10 voor het provinciale gemiddelde.

De Herentalsebaan haalt tussen Tibert en de Jozef Reussenslei 8,5/10, de beste eindscore van Borsbeek. De Frans Beirenslaan, ter hoogte van de keerlus aan de landingsbaan van de luchthaven van Deurne, scoort even hoog (8,5/10) met een uitzonderlijk goede score op trilcomfort maar nog net iets minder op tussenbreedte. De Herentalsebaan, ten zuiden van de Adrinkhovelaan, haalt het slechtste cijfer voor de gemeente Borsbeek. Het trilcomfort is beperkt en de fietspaden liggen te dicht bij de rijbaan, met een toegelaten snelheid van 70 km/u.

Om het cijfer in de gemeente Borsbeek op te krikken, beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Boechoutsesteenweg en de Frans Beirenslaan tussen de de Robianostraat en de Langbaan. Voor de provincie Antwerpen is de aanleg van fietspaden langs de de Robianostraat wel prioritair. De afgelopen jaren vonden daar te veel ongevallen plaats.

De Schanslaan is ‘met stip’ het slechtste fietspad van de gemeente met 0,4 op 10, hier maakt het gemeentebestuur van Borsbeek alvast werk van. Met de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen realiseert de gemeente langs de Schanslaan een veilige en comfortabele fietsroute. Een voorbeeld-initiatief waar het gemeentebestuur trots op is. Al beseft het dat daarmee hun huiswerk niet af is en neemt het gemeentebestuur de aanbevelingen van de provincie Antwerpen ter harte om de fietspaden te verbeteren.

Fietspad of rijbaan voor speedpedelec gebruiker? Provincie Antwerpen roept wegbeheerders op om speedpedelec fietser keuze te laten

publish date
07.11.2019

De cijfers liegen er niet om: het gebruik van speedpedelecs boomt. De verkoopcijfers verdubbelen ongeveer jaarlijks, van 2 000 in 2016 naar 5 000 in 2017 tot bijna 10 000 in 2018. Ondanks dit succes is het niet duidelijk waar de speedpedelec thuis hoort in het verkeer. De federale overheid voegde wel de categorie ‘speedpedelec’ toe aan de wegcode maar hoe gaan wegbeheerders hiermee om? Tijdens een studiedag, met medewerking van Tridée en Fietsberaad Vlaanderen, reikte de provincie Antwerpen alvast een handige tool aan om verkeersborden van de fietsinfrastructuur volgens de wegcode in orde te zetten voor de gewenste categorieën van weggebruikers.

speedpedelec

 

In de provincie Antwerpen rijden ongeveer 6 500 speedpedelecs rond. Hoewel de speedpedelec in 2016 al een plaats kreeg in de wegcode is er vandaag nood aan een algemeen aanvaarde en gedragen visie over de plaats van dit vervoermiddel bij de verschillende wegbeheerders. Niet alleen een visie maar ook de structurele vertaling in de praktijk met aangepaste verkeersborden op het terrein ontbreekt vandaag. Het is daarom dat de provincie Antwerpen een tool, een soort van fichebak, uitwerkte zodat alle wegbeheerders gemakkelijk aan de slag kunnen gaan om de fietsinfrastructuur volgens de wegcode te organiseren voor de gewenste categorie weggebruikers.

Alternatief voor wagen

Veel speedpedelec gebruikers ruilen hun wagen in voor een snelle fiets om hun traject van en naar het werk af te leggen. Uit een studie van VAB blijkt zelfs dat maar liefst 92% van de speedpedelec gebruikers voordien de wagen nam. Gemiddeld fietsen zij 28,8 kilometer over een gemiddelde reistijd van 51 minuten. Om deze afstand te overbruggen, verkiezen speedpedelec fietsers het fietspad boven de rijbaan. Uit zowel een Duits als Nederlands onderzoek blijkt dat speedpedelec gebruikers actief op zoek gaan naar minder drukke momenten voor hun woonwerkverplaatsing. De provincie Antwerpen doet dan ook een warme oproep naar alle wegbeheerders om speedpedelec fietsers zoveel mogelijk de keuze te laten waar ze mogen fietsen, zoals nu ook voorzien in de wegcode, en hen toe te laten waar mogelijk.
 

Provincie Antwerpen start met aanleg ontbrekend deel op fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
22.10.2019

De aannemer startte met de aanleg van de fietsweg tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg in Essen. Dit maakt deel uit van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen.

fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

In 2014 rondde de provincie Antwerpen de werken aan de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen de Heikantstraat en de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg en de Sint-Jansstraat af. Omwille van juridische redenen ontbreken er momenteel nog twee delen en moet je er als fietser een alternatieve route volgen. Maar nog dit jaar legt de provincie Antwerpen één van deze delen aan. Zo is de aannemer al gestart met de realisatie van de fietsweg tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg in Essen.

Timing

De werken duren 40 werkdagen. Het einde is voorzien in februari 2020. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.
 

Ranst scoort 6,4/10 bij Provinciale Fietsbarometer

publish date
15.10.2019

Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciale gemiddelde.

Jaagpad Albertkanaal scoort 9,2/10
Het jaagpad langs het Albertkanaal krijgt een mooie score van 9,2/10

Fietspaden

De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van 6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het laagst. Het Safipad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.

Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel. Zo zijn de fietspaden op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. De provincie Antwerpen raadt aan om er de verkeersfunctie van de weg af te bouwen zodat er een autoluwere fietsroute ontstaat. De Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op het brugdek sterk verouderd.
Men levert in Ranst wel al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo staat de heraanleg van de Komstraat op het programma van AWV. Het fietscomfort op de Jozef Simonslaan zal verhogen na de realisatie van de Maasweg en een gepaste inrichting zal het verkeer ontmoedigen.  

Gemengd verkeer

Op 8% van de BFF-routes, of 6 kilometer, in Ranst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De routes in gemengd verkeer scoren gemiddeld 4/10 binnen de spits. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen hoog en hebben dus invloed op de scores. Ook de verkeersintensiteit is op sommige trajecten enorm groot. Zo scoort bijvoorbeeld het gemengd verkeer het minst goed op de Schildesteenweg, Molenstraat en Oudstrijdersstraat-Kerkstraat.

De resultaten van de provinciale Fietsbarometer zijn hoopgevend voor Ranst. Maar er ligt nog een pak werk op de plank. Het bestuur van Ranst geeft alvast mee er werk van te maken. De gemeente is zich er van bewust dat er voor het verkeersveiliger maken de gewestwegen wel een heuse inhaalbeweging nodig is. 

Fietstellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. In Ranst telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal fietsers op het Safipad. Het aantal fietsers van Broechem naar Lier, gemiddeld 641 fietsers per werkdag, ligt er merkelijk hoger dan het aantal fietsers van Lier naar Broechem met gemiddeld 320 fietsers per werkdag. 


Meer details over de Fietsbarometer in Ranst vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ranst ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Nieuwe wegverbindingen voor veiligere woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
09.10.2019

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Om dat op te lossen moet het verkeer in die regio meer gebruik maken van de Retieseweg (N118) in plaats van de Donk (N18). De provincie Antwerpen maakt daarom 2 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s op. Tijdens de publieke raadpleging, nog tot en met 2 december 2019, kan iedereen zijn of haar mening geven over het eerste officiële document van die PRUP’s, namelijk de startnota.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren.

Startnota klaar

Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerden heel wat mogelijke oplossingen. Samen met voorbereidend onderzoek vormen die de basis van de startnota van beide PRUP’s. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief willen bepalen. We beschrijven welke effecten we gaan onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,…) en hoe we dat willen doen.

Gisteren organiseerde de provincie Antwerpen in Dessel een infomarkt over het PRUP Wegverbinding N18-N118. Heel wat geïnteresseerden, vooral inwoners uit Dessel, bekeken op posters een samenvatting van de startnota en stelden vragen aan de projectleiders. Ben je ook benieuwd? De provincie Antwerpen organiseert nog 3 andere infomarkten. Die zijn telkens vrij toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

donderdag 10 oktober in Geel, over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis;
maandag 14 oktober 2019 in Retie, over het PRUP Wegverbinding N18-N118;
donderdag 17 oktober 2019 in Mol, over het PRUP Wegverbinding N18-N118.
 

Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019
Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota van beide PRUP’s. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven.

Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december 2019 op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

Je kunt je ook terecht in de betrokkenen gemeenten:

 • voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij het stadsbestuur van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen op 10 oktober 2019 tijdens de infomarkt in cc De Werft in Geel;
 • voor het PRUP Wegverbinding N18-N118:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij
   • het gemeentebestuur van Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
   • het gemeentebestuur van Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
   • het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens de infomarkten op 14 oktober 2019 in Retie en 17 oktober 2019 in Mol.

De startnota inkijken doe je op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118, of op één van de volgende locaties:

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (beide startnota’s);
 • het stadhuis van Geel, Werft 20 te 2440 Geel (startnota PRUP Regionale ontsluiting Geel bis);
 • het administratief centrum ‘’t Getouw’, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het gemeentehuis van Retie, Markt 1 te 2470 Retie (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118).

 

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten.
 

Volgende van de detaillijst