26 januari 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Antwoord op een adviesvraag over de wijziging van de grenzen van de provinciedistricten en de afschaffing van de kieskantons (provincieraadsverkiezingen). Goedkeuring. (pdf)

0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie in commissies en verenigingen. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “De Beunt” – Lier – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Uitvoering RSPA : PRUP “Het Leeg - Rietbeemden” – Brasschaat en Schoten – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Eerste reeks wijzigingen van 2017
Technische correctie wijziging budgetcode werken museum DIVA middengebied

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Cultuur. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Cultuur. Investeringsbudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen – Ontvangsten
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/3

Eerste reeks wijzigingen van 2017
Technische correctie verschuiving raming van investeringsenveloppe Cultuur naar Vrije Tijd voor diverse werken aan Kasteel d’Ursel

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019 (pdf)

4/4

Budget 2017. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet - raamovereenkomst voor ontwerpers van technieken – plaatsen opdracht, gunningswijze en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet - vernieuwing overeenkomst 2017 met BPost en plaatsing opdracht voor postdiensten voor de volgende jaren. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie dak zuidertoren. Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Brasschaat. Sportcentrum Peerdsbos. Vervangen vloer sporthal. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Provinciale overheidsopdrachten. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. Veilige oversteek Zilvermeerlaan. Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Duffel. Galgebeek (A.1.16.1). Verkoop verlaten bedding. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Heist-op-den-Berg/Hallaar - provinciaal groendomein De Averegten. Aankoop perceel. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

5/1

Aanvaarding buitenlands legaat aan het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0909: Subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0909: Subsidies met betrekking tot samenleven en kansen (N)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende ouderen. Goedkeuring. (pdf)

9/4

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0989: Subsidies met betrekking tot gezondheid (N)/ Overige dienstverlening inzake volksgezondheid. Goedkeuring. (pdf)

9/5

Erratum. Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (N)/ Overige gezinshulp. Goedkeuring. (pdf)

9/6

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/7

Arbeidszorg. Voorstel tot wijziging reglement impulssubsidie arbeidszorg. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en mondiaal beleid

 

11/1

Provinciaal Reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/4

Aanpassing Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de regionale landschappen & bosgroepen. Goedkeuring. (pdf)

11/5

Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

11/6

Dienst Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Antwerpen en 11.11.11 voor het werkingsjaar 2017. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met de naamswijziging van de richtingen in het provinciaal onderwijs, ingediend door Steven Vollebergh (Vlaams Belang). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging samenstelling. Goedkeuring.