Agenda en verslagen 2019

Daarnaast kunnen ook de raadsleden zelf agendapunten aanbrengen. Bovendien hebben ze ook het recht om moties in te dienen of interpellaties te houden. Tot slot kunnen zij ook mondelinge vragen stellen aan de deputatie en - in sommige gevallen - ook aan de gouverneur, die vóór de aanvang van de raad worden beantwoord.

Je mag de vergaderingen van de provincieraad steeds bijwonen. Daarvoor neem je plaats in de publiekstribune. De vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, en zijn voor iedereen toegankelijk.

Als je meer interesse hebt in de werking van de provincieraad kun je steeds de agenda en de verslagen raadplegen. De agenda en de verslagen van 2019 kun je raadplegen via de tabel hieronder. Ook de agenda en verslagen van de provincieraadszittingen van 2017 en 2018 worden op deze website ter beschikking gesteld.

Wens je verslagen of documenten te raadplegen die niet integraal op deze website gepubliceerd zijn, kan je een aanvraag indienen in het kader van Openbaarheid van Bestuur.

Tegen de besluiten van de provincieraad kan je een klacht indienen bij de Vlaamse overheid. Dit dient te gebeuren binnen de periode van 30 dagen na de bekendmaking van de besluiten. Je kan de klacht indienen per brief via: Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 1 of per e-mail: binnenland@vlaanderen.be.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachten-over-de-lokale-en-provinciale-besturen