28 februari 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in enkele commissies. Goedkeuring. (pdf)

0/2

EthiasCO CVBA. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering. Goedkeuring. (pdf)

0/3

Aanpassing van het inzagereglement voor de burger. Goedkeuring. (pdf)

0/4

MEIVA vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiger. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/8

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Vertegenwoordiging van de provincie Antwerpen in Raad van bestuur en Dagelijks Bestuur. Kennisname. (pdf)

1/10

Artesis - Plantijn Hogeschool. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

1/11

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) - Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

1/12

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning (POVPO). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

1/13

Mondiaal Beleid. Budget 2019. Budgetcode 2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

1/14

Fietsostrade F11 Antwerpen - Lier – aanbestedingsdossier segment 5: plaatsen opdracht, ontwerpplannen, bestek, raming en plaatsingswijze. Goedkeuring. (pdf)

1/15

Fietsostrade Antwerpen - Lier (F11): verplaatsen van kabels en een seincabine van Infrabel te Lier. Goedkeuring. (pdf)

1/16 Voorstel betreffende de verlenging van het aanbod van fuifbussen, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen) en Fauzaya Talhaoui (sp.a). (pfd)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550/ - Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Sociale Huisvestigingsmaatschappijen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Streekplatform Antwerpse Voorkempen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Vzw Streekplatform Kempen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Streekplatform Rupelstreek Zuidrand. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Vzw GielsBos. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/9

RURANT vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Versterkt streekbeleid Rivierenland. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/11

Versterkt streekbeleid Waas & Dender. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale initiatieven. vzw Lilse Bergen. Aanduiding van provinciale afgevaardigden. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting vijvers Krabbels te Zandhoven. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/4

Aanduiding provinciale vertegenwoordigers Regionale Landschappen vzw, Bosgroepen vzw en Bekkenbesturen. Goedkeuring. (pdf)

3/5

Provinciepersoneel. OFP PROVANT. Wedersamenstelling raad van bestuur. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Provinciepersoneel. OVV Provincie Antwerpen. Wedersamenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Goedkeuring. (pdf)

3/7

Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S, organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers van de provincie en de APB's. Statuten. Goedkeuring. (pdf)

3/8

Instemming met de verlenging van de licentieovereenkomsten voor de PeopleSoftmodules DMCO. Goedkeuring. (pdf)

3/9 Voorstel om openlucht fitnessinfrastructuur in provinciale groendomeinen, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

POM Antwerpen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vzw ERSV. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vzw Innotek. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vlaamse Landmaatschappij. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale Landbouwkamer. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw (CCBT). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding Duurzame bemesting vzw (CVBB). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw vzw (VILT). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. Vrijstellingen. Kennisname. (pdf)

4/14

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Opdracht voor schoonmaak van kantoren, diverse lokalen en aanhorigheden.
Plaatsing van de opdracht, procedure en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a : restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Verrekening nr. 1. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Vastgoed. Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. Rechtzetting percelen opstalovereenkomst met BAM. Goedkeuring. (pdf)

4/18 Provinciale initiatieven. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een subsidie voor studiebeurzen van en naar China (provincie Shaanxi). Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met INEOS komt naar de Antwerpse Haven en de rol van de deputatie, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. Goedkeuring.