25 april 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Toekenning eretitels. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Vereffening APB Sport en APB Arenbergschouwburg : eindverslag van de vereffenaars en sluiting van de vereffening. Goedkeuring. (pdf)

0/3

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Kennisname. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Provinciaal Archeologisch Depot. Verwervingen en overdrachten 2018. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Provinciaal Archeologisch Depot. Jaarverslag 2018. Kennisname. (pdf)

1/3

Monumentenwacht Antwerpen. Jaarverslag 2018. Kennisname. (pdf)

1/4

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Samenwerkingsovereenkomst met Radio 2 als ondersteuning voor Kop Op in 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Dienst Mondiaal Beleid. Convenant Provincie Antwerpen - 11.11.11 vzw voor 2019. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Wijziging provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Agendapunt afgevoerd van de agenda.

2/3

Wonen. Provinciale vertegenwoordiging De Vrije Woonst. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale initiatieven. Vzw De Lilse Bergen. Wijziging samenstelling provinciale afvaardiging. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Toelichting bij de extra reeks wijzigingen aan het budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2019. Evenwicht na de extra reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het leveren van software en diensten voor de ondersteuning van de provinciale GIS-toepassingen 2020-2023. Lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. Perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking. Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Rashoevebeek (A.7.16.3). Overname bufferbekken van de gemeente Heist-op-den-Berg. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis Truchelven. Openbare grondruilen te Westerlo. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met het asbestsort, ingediend door Rudy Sohier (PVDA).
6/2 Interpellatie in verband met vraag voor overleg in verband met dringende asbestsanering Kleiputten, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).
6/3 Interpellatie in verband met een deontologische code voor kabinetsmedewerkers, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).
6/4 Interpellatie in verband met de gehanteerde criteria bij het vergunningenbeleid van veeteeltbedrijven en meer in het bijzonder bij de vergunningsaanvraag van een ‘megastal’ in Geel, stand van zaken “een plan van aanpak inzake intensieve veeteelt” onder coördinatie van het Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP), ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING