28 november 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Kloosterveld en de Zwaan” – Brecht, Brasschaat en Schoten. Goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Mondiaal Beleid. Budget 2019. Budgetcodes 2019/64900000/16/0160 en 2019/61300000/16/0160. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

1/3 Voorstel betreffende onderzoek naar het nulalternatief voor de PRUPs Wegverbinding N18-N118 te Dessel, Retie en Mol en regionale ontsluiting Geel bis en onderzoek naar actuele noodzaak aan bedrijventerreinen in die vier gemeenten, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

PDPO III gebiedsgericht luik. Europese certificeringsaudit 2018. Dading tussen de Vlaamse Landmaatschappij, provincie Antwerpen en gemeente Merksplas. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2019. Werkingsmiddelen/subsidie flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Toerisme. Strategisch Plan voor Toerisme in de Antwerpse Kempen 2020-2025. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Openleggen Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

3/4

Provinciale Groendomeinen regio Kempen. Parkreglement Hoge Mouw. Goedkeuring. (pdf)

3/5

Provinciale overheidsopdrachten. Leveren van software en diensten voor onderhoud en ondersteuning van de provinciale websites 2020-2023. Plaatsen van de opdracht en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Verlenging afrekeningsperiode voor het project ‘AGHRANT’ (vzw PSKW). Goedkeuring. (pdf)

4/2

Budget 2019. Vijfde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2019. Vijfde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: algemene restauratiewerken. Verrekening nr. 6. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Antwerpen. Provinciehuis. Aankoop grondstrook Notarishuis. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Heist-op-den-Berg/Hallaar. Provinciaal groendomein De Averegten. Aanleg noordelijke toegangsweg en parking. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Nijlen. Grote Veldloop (A.8.08.14) - Verlaten bedding ter hoogte van de Pastoriestraat 26. Verkoop loten 1 en 2. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Westerlo. Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Erfpacht aan Bio-home. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met vergunning Ineos, ingediend door Rudy Sohier (PVDA). (pdf)
6/2 Afgevoerd van de agenda. Interpellatie in verband met voorbarige vergunningverlening aan INEOS: Project One, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).
6/3 Interpellatie in verband met het overleg van de deputatie met andere bestuursniveaus over speedpedelecs, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Wijziging samenstelling procoro. Goedkeuring.