23 mei 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging van het reglement houdende toekenning van eretitels aan gewezen provincieraadsleden, gewezen leden van het vast bureau en gewezen gedeputeerden. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Goedkeuring conceptnota. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Budget 2019. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum. Keuze nieuwe naam. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0590 Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische zaken. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale initiatieven. Vzw De Lilse Bergen. Wijziging samenstelling provinciale afvaardiging (N-VA fractie). Goedkeuring. (pdf)

3/2

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Rapport 2018 van de financieel beheerder aan de provincieraad overeenkomstig artikel 90, artikel 161 en artikel 162 van het provinciedecreet. Kennisname. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto. Bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Provinciaal Domein De Schorre. Levering pop-up brasserie. Plaatsing, procedure en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Aartselaar. Gedeklasseerde waterloop Kleibeek (A.S.10.81). Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Willebroek. Perceeloverschot langs voormalige provincieweg. Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

5/1 Motie betreffende landschapsparken: Landschapsparken kunnen de open ruimte beschermen. Naar een decretaal kader voor landschapsparken, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING