Inzagerecht

Bestuursdocumenten

Een bestuursdocument is alle informatie in geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm waarover het provinciebestuur beschikt. Volgens de principes van ‘Openbaarheid van bestuur’ kan iedereen elk bestuursdocument kosteloos elektronisch opvragen of ter plaatse inzien. Dat kan zonder dat je daarvoor een belang moet aantonen. Voor inzage in documenten van persoonlijke aard moet je wel een belang kunnen aantonen.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kunnen we geen inzage geven omdat de openbaarheid hier niet geldt, bijvoorbeeld wanneer:

 • het gaat om vertrouwelijke commerciële en industriële informatie.
 • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangetast wordt.
 • de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt.
 • de openbaarmaking aanleiding zou kunnen geven tot misverstanden omdat het document niet af of onvolledig is.
 • de vraag duidelijk onredelijk is of te vaag geformuleerd.

Praktisch

 • Je stuurt je aanvraag per e-mail naar openbaarheid@provincieantwerpen.be.
 • Je ontvangt toestemming of weigering voor de gewenste inzage of de gevraagde kopie binnen de 20 kalenderdagen nadat je aanvraag is aangekomen.
 • De inzage zelf gebeurt tijdens de kantooruren, op afspraak, binnen de 20 dagen nadat je aanvraag is aangekomen.
 • De termijn van 20 dagen kan in twee gevallen verlengd worden tot 40 dagen, in dat geval wordt je binnen de 20 dagen op de hoogte gebracht van de verlenging:
  • Als er meer tijd nodig is om te toetsen aan de uitzonderingsgronden;
  • Als de opgevraagde informatie moeilijk op korte tijd verzameld kan worden.

Wil je kopieën van een bestuursdocument? Tot en met 20 pagina’s is dat gratis. Vanaf méér dan 20 pagina’s vragen we 0,02 euro per pagina. Bij planafdrukken berekenen we het bedrag op basis van een redelijke kostprijs.

Maarten Puls
Provinciegriffier
openbaarheid@provincieantwerpen.be
T 03 240 54 28