Provinciegriffier

Maarten Puls op de trap

De provinciegriffier staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de provincieraad en de deputatie. Hij is secretaris van de deputatie, woont de vergaderingen van de provincieraad bij en is verantwoordelijk voor de officiële verslaggeving ervan.

Vanuit zijn functie vormt hij het scharnier tussen beleid en administratie. Hij sluit een afsprakennota met de deputatie over hoe de personeelsleden met de deputatie samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

De provinciegriffier is de formele bewaarder van het archief van de provincie. Bovendien kan iedereen bij hem inzage vragen van bestuursdocumenten.

Maarten Puls is de Antwerpse provinciegriffier.