Klachtenbehandeling

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over uitgevoerde handelingen of werking van de diensten. Ook gedragingen van het personeel waarbij de betrokkene nadeel of schade heeft ondervonden en/of een persoonlijke belang heeft, vallen onder de noemer klacht.

Concreet moet een klacht aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn:

  • De klacht wordt geformuleerd door een burger van wie naam en adres gekend zijn. Anonieme klachten worden dus niet behandeld.
  • Indien er een (gerechtelijke) procedure is ingezet of voorzien, moet die gevolgd worden.
  • De klacht moet handelen over een materie waarover de provincie Antwerpen bevoegd is. Ze mag niet politiek gevoelig zijn of handelen over beleidsvoornemens. 
  • Een klacht kan slecht éénmalig geformuleerd worden en de feiten waarop de klacht betrekking heeft, mogen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Alle details vind je in het klachtenreglement.

Het klachtenformulier kun je elektronisch invullen:

Als je een klacht hebt geformuleerd:

  • krijg je een bevestigingsmelding.
  • onderzoekt de behandelaar binnen de tien dagen na ontvangst of je klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Als je klacht ontvankelijk is, dan stellen we indien nodig een plan van aanpak op dat uitgevoerd wordt binnen een geschatte timing.